Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

IMPECT - Linguistic Integration of Adult Migrants with Poor Education and the Consequences of Migration Tests

Alternativ tittel: IMPECT - Språkkrav for statsborgerskap og konsekvenser for voksne innvandrere med lite skolegang og begrensa skriftkyndighet

Tildelt: kr 8,1 mill.

De siste tiåra har ei rekke europeiske land innført krav om at innvandrere må bestå språkprøver og samfunnskunnkapsprøver for å få statsborgerskap. I 2017 innførte også Norge et krav om at innvandrere som vil bli norske statsborgere, må bestå ei samfunnskunnskapsprøve og ei prøve i norsk muntlig. Norskkravet blei skjerpa i 2022, fra A2 til B1. Regjeringas begrunnelse for å skjerpe kravet var å motivere innvandrere til å lære språket og å fremme integrering. Om språkkrav faktisk virker motiverende for språklæring, har vi per i dag lite kunnskap om, og det er nettopp dette IMPECT ønsker å undersøke nærmere. Vi er spesielt interessert i å se på konsekvensene av krava for voksne innvandrere med lite skolegang og begrensa skriftkyndighet. Dette er ei gruppe som både lærere, interesseorganisasjoner og forskermiljø har vært bekymra for når de nye krava er innført. Virker krava motiverende på språklæring for denne gruppa, eller fører slike krav til stress som tvert imot hemmer læring? For å besvare disse spørsmåla vil vi for det første se på språkkrav for statsborgerskap i 40 europeiske land, og sammenholde kravpolitikken med læreres opplevelser av hvordan slike krav påvirker voksne innvandrere med lite skolebakgrunn. Vi vil diskutere kravpolitikkens etiske og testfaglige sider. For det andre bruker vi et stort datasett med prøveresultat på Norskprøven for voksne innvandrere, Statsborgerprøven (samfunnskunnskapsprøven) og bakgrunnsvariabler for å undersøke hvilke grupper innvandrere som har vanskeligst for å klare krava for statsborgerskap. For det tredje intervjuer vi ei gruppe voksne innvandrere med lite skolegang, for å få dypere innsikt i hvordan de påvirkes av språk- og kunnskapskrav som for en del kan framstå som uoppnåelige.

In January 2017 Norway followed the lead of other European countries in introducing obligatory language and knowledge of society (KoS) tests for adult migrants applying for residency and citizenship (hereafter migration tests). A claim that formal requirements increase migrants’ motivation for language learning and lead to integration is typically used to justify the introduction of such tests, yet there is little empirical evidence supporting this claim. Despite the widespread use of migration tests in Europe today, we still know little about the consequences of such tests on those subject to them, especially on migrants with little prior schooling and low levels of literacy for whom the requirements represent a considerable barrier. IMPECT’s overarching objective is therefore to address this gap in research by investigating the consequences of migration tests on low literate adult migrants in general and their motivation for language learning, in particular. Our focus on LESLLA learners in the larger socio-political learning context responds to a call for research in the fields of language testing and second language acquisition (SLA) alike. IMPECT aims to identify obstacles to the advancement of LESLLA learners’ language learning and integration. The results will be of direct relevance to LESLLA populations of Norway and Europe and provide an improved research-base for both policy makers, language test developers and educational practitioners. IMPECT applies the transdisciplinary multi-level framework of the Douglas Fir Group (DFG, 2016) and a mixed-methods research design, structured in five WPs, which in sum provide new knowledge into LESLLA learners’ language learning and test performance and the consequences of migration tests on this understudied population’s motivation for and investment in language learning and integration.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam