Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

New models of knowledge communication: Rethinking the communicative foundations of testimony and peer disagreement

Alternativ tittel: Nye modeller for utveksling av kunnskap: En ny tilnærming til kommunikasjonsgrunnlaget for vitnesbyrd og uenighet mellom likepersoner

Tildelt: kr 7,6 mill.

Kommunikasjon spiller en sentral rolle i vår streben etter å tilegne oss kunnskap og å danne oss oppfatninger om verden. En stor del av kunnskapen vi har om verden beror på at vi hører på folk rundt oss, og stoler på det de sier. Når vi setter spørsmålstegn ved egne oppfatninger eller endrer mening er det dessuten ofte på bakgrunn av uenighet eller diskusjon med andre. Disse aktivitetene avhenger av vellykket kommunikasjon. For å forstå hvordan vi danner og endrer oppfatninger er vi derfor nødt til å forstå kommunikasjon som sådan. Hva vil det si å lykkes i å kommunisere med et annet menneske? Hvor ofte lykkes vi i å kommunisere? Hva er det som kan hindre effektiv kommunikasjon? Disse spørsmålene er viktige fordi ulike svar gir opphav til ulike syn på hvor mye kunnskap vi kan tilegne oss fra andre, hvor vanskelig eller lett dette er, og hva vi kan gjøre for å forbedre vår evne til å lære gjennom kommunikasjon. Det dominante synet i erkjennelsesteori er at det er lett å kommunisere effektivt, og derfor lett å tilegne seg og vurdere kunnskap gjennom kommunikasjon. Dette prosjektet tar sikte på å vise at et slikt syn er feil, og på å utvikle et alternativt syn på hvilken rolle kommunikasjon har i vår erkjennelsespraksis. Ifølge synet som utforskes her, så lykkes to personer i å kommunisere i den utstrekning de forstår hverandre, men utgangspunktet for hvor godt folk forstår hverandre holdes for å være lavere enn det filosofer ofte har tenkt. Fordi vi har et begrenset utgangspunkt for forståelse er det ofte vanskelig å tilegne seg kunnskap fra andre, og det er en reell fare for å snakke forbi hverandre. Når vi virkelig lykkes i å tilegne oss kunnskap fra andre, er det ofte et resultat av omfattende forsøk på å forstå den andre bedre, heller enn et enkelt spørsmål om å akseptere hva vår samtalepartner har å si.

Communication plays a vital role in our attempts to gain, share, and evaluate our knowledge and beliefs about the world around us. Much of the knowledge we possess is apparently formed on the basis of trust in another person’s say-so. Similarly, when we come to question or revise our beliefs, it is often as a result of disagreements or disputes with other people. Understanding these epistemic activities requires investigating their communicative foundations. What does it mean to successfully communicate with another person? How often does communication succeed? What features of an interlocutor’s context or environment might undermine her communicative attempts? These questions are important because different answers may have significant implications for our understanding of how we gain and evaluate knowledge through our interactions with others. Surprisingly, within epistemology, very little attention has been paid to these foundational issues. Instead, authors typically assume a naïve ‘content preservation’ model of communication according to which the audience in a communicative exchange can easily and often grasp, or decode, precisely what the speaker has said. The central aim of this project is to develop and motivate an alternative model of communication to serve as the basis for our understanding of how communication facilitates the sharing and evaluation of knowledge. This new model, which is motivated by contemporary work in philosophy of language, semantics, and pragmatics, has sceptical implications: our attempts to share knowledge will often be less successful than is popularly thought, and the appearance of substantive peer disagreements may more often turn out to be at least partially verbal disputes. The project's positive model provides a framework for understanding the role of these non-ideal communicative exchanges in our epistemic ecology.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Finansieringskilder