Tilbake til søkeresultatene

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

European integration and national law: Compliance in complex institutional orders (COMPLEX)

Alternativ tittel: Europeisk integrasjon og nasjonal rett: en teori om administrativ atferd i en kompleks institusjonell sammenheng

Tildelt: kr 12,0 mill.

Nav-skandalen danner bakteppet for dette prosjektet om effektene av internasjonale avtaler på norsk rett. Her er EØS-avtalen med sitt krav om lik virkning av rettsakter viktig. Nasjonale forvaltningsorganer – direktorater og tilsyn – iverksetter EUs rettsakter. Siden de er knyttet til transnasjonale EU byråer, har de på seg to hatter. Dette gjør at administrativ beslutningsfatning i økende grad må forholde seg til komplekse hensyn. Utgangspunktet for Complex er at effekten av EU retten i Norge avhenger av hvordan den blir inkorporert i norsk lov. Fra tidligere studier vet man at administrative organer kan forstå og praktisere regler ulikt. Denne variasjonen kan resultere i forskjellsbehandling og dermed i et rettssikkerhetsproblem. Når forvaltningsorganer opptrer ulikt ut fra egne innøvde praksiser og bruk av skjønn, kan de komme til å forstå og vektlegge de administrative verdiene om nøyaktighet, rettferdighet og effektivitet ulikt. Nasjonale forvaltningsorganer vil kunne misforstå, feiltolke eller ignorere EU retten. Prosjektet lanserer tre ulike modeller for hvordan inkorporeringen skjer og kan gi opphav til feil; en instrumentell-, en advokat- og en forsonings-modell. Avhengig av hvilken modell som gjelder vil effektene være henholdsvis minimale, selektive eller omfattende. Implikasjonene av dette skal belyses ved hjelp av en ny teori om administrative atferd i en kompleks institusjonell setting. Her vil originale perspektiver på regulatorisk rettsliggjøring og politisk sensitivitet (‘literacy’) være sentrale. Prosjektet undersøker en rekke statlige organer innen velferdstjenester, miljøvern og finansvesen. Et større metodisk eksperiment skal gjennomføres. Selv om velferdstjenester er et av forvaltningsområdene som skal undersøkes, handler ikke COMPLEX først og fremst om NAV, men om hva som kan gå galt et politisk differensiert EU. Hva skjer med borgernes rettssikkerhet, med forutsigbarhet og legalitet, når ikke alle er med i det samme politisk fellesskap?

COMPLEX studies the effects of international treaties on Norwegian law with a focus on European Union (EU) law. National administrative bodies interpret and practice EU’s secondary laws. COMPLEX investigates how this practice affects national law. In order to reach correct decisions, independent agencies must possess political literacy to heed the administrative values of accuracy, effective performance and fairness. These can be interpreted differently. Do processes of incorporation of EU law systematically affect the administrative values at stake? Systemic effects amount to qualitative shifts in national law. The project introduces three modes of incorporation: instrumental, advocatory, and conciliatory. They build on different epistemic logics and different administrative rationalities. The models give rise to distinct conjectures to how agencies practice EU law and hence, why they sometimes err. Depending on the mode of incorporation, the effects are expected to be diminutive, selective, or comprehensive, respectively. In order to assess how agency representatives perceive the relative weight of potentially conflicting concerns, a vignette experiment (factorial study) will investigate how careful variations in regulatory scenarios are responded to. The vignette experiment will be complemented by an in-depth study of incorporation modes in three regulatory areas: social security, market integrity, and environmental protection. COMPLEX will conduct a form of process tracing that reveals which of the three modes of incorporation are dominant and what the legal effects are. Modes of incorporation also affects the effects of other international treaties. COMPLEX in the final analyses relates its findings to other treaties and the problem of regulatory juridification, which occur when application of law depend on regulation practices.

Budsjettformål:

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser