Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

CLASS - Comparisons of Leadership Autonomy in School districts and Schools

Alternativ tittel: CLASS - Utdanningslederes autonomi i kommuner og skoler i tre land

Tildelt: kr 11,8 mill.

CLASS er en sammenliknende studie der vi tar i bruk ulike forskningsmetoder for å studere utdanningslederes handlingsrom i kommuner og skoler i Norge, Sverige og Tyskland fra 1990-tallet og frem til i dag. Forskningsprosjektet skal utvikle ny kunnskap om hva en hensiktsmessig balanse mellom nasjonal og lokal styring og handlingsrom i utdanningsledelse kan være ved å undersøke utdanningsledernes profesjonelle handlingsrom i deres daglige arbeid. Utdanning i dag er preget av en stor grad av kompleksitet og involverer et høyt antall elever, foreldre, lærere og interessegrupper. Ledere må altså takle mange interesser og hensyn i tillegg til forskjellige typer av nasjonal og lokal styring, og utsetter dem for påvirkninger fra mange ulike grupper. I studien ser vi nærmere på nyere former for styring preget av høye forventninger til ledelseskompetanse og relasjonell kapasitet i forskjellige utdanningssystemer kjennetegnet av desentralisering (Norge), sentralisering (Tyskland) og resentralisering (Sverige). Viktige fokuspunkter for våre undersøkelser er ledernes handlingsfrihet i arbeid med vurdering, inkludering og pandemi krise i langsiktig og kortsiktig perspektiv.

CLASS is a comparative mixed methods study focusing on the development of professional autonomy of education leaders in schools and districts in Norway, Sweden and Germany from the 1990s until today. The purpose of the study is to develop new knowledge about the suitable balance between national and local governance and autonomy in education leadership. The primary objective is to investigate the autonomy of education leaders in their everyday work framed by national governance and high stakes policy issues. The study will be conducted by looking at new ways of governance universally characterised by high expectations of management skills and relational capacity under varied degrees of decentralisation, centralisation and recentralisation. Leadership autonomy aspects will be studied by zooming in on assessment, inclusion and pandemic crises as three high-stakes government required implementation issues in education. The scope and timing of CLASS give a unique opportunity to study the relationship between autonomy and governance under varied circumstances and dimensions of time, such as long term (inclusion), cyclic (assessment) and acute (pandemic crisis). By comparing different solutions for similar issues, the study investigates how contextual factors impact the emergence of and relations between professional autonomy and organisational structures. Education today is characterised by a high degree of management complexity in terms of being a ‘mass education project’ involving large numbers of students, parents, teachers and stakeholder groups. This complexity is approached by investigating the complementary professional and organisational structures that often place high expectations and responsibilities on educational leaders. The project draws on a well-developed methodological toolbox and robust contextual knowledge, cultural and language proficiency and empirical studies conducted by a highly experienced team of researchers

Aktivitet:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren