Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Aerosols, Cloud Changes and Energy transport into the Polar domain: The role of feedbacks to the local climate response

Alternativ tittel: Aerosoler, skyendringer og varmetransport inn i polare områder og viktigheten av lokale tilbakekoblinger

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektnummer:

315195

Prosjektperiode:

2021 - 2028

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Arktis varmes opp mer enn dobbelt så raskt som resten av verden, med drastiske reduksjoner i havis og snødekke. Denne forsterkningen av global oppvarming skyldes menneskeskapte klimaendringer og tilbakekoblinger i klimasystemet. Oppvarmingen i Arktis skjer gjennom et komplekst samspill mellom lokale pådriv og tilbakekoblinger som enten forsterker eller demper den opprinnelige oppvarmingen. Smelting av sjøis fører til mer åpent hav, som absorberer mer sollys og varmer opp lufta ytterligere. Andre faktorer som bidrar er skyer og vanndamp, varmeprofil i høyden, og varmetransport inn i Arktis. Det er fortsatt mye vi ikke vet om årsakene og konsekvensene av denne oppvarmingen, og klimamodeller viser stor spredning i estimert oppvarming i Arktis. Reduserte sulfatutslipp i Europa de siste tiårene kan ha økt den arktiske oppvarmingen. Samtidig viser klimamodeller signifikante avvik fra observerte konsentrasjoner av sulfat og andre partikler i Arktis. I dette prosjektet bruker vi modeller for å identifisere parametere som er spesielt viktige for å simulere partikler i Arktis best mulig. Det har i det siste blitt gjort store fremskritt i observasjoner, for eksempel langsiktige bakkemålinger, og et økende antall feltkampanjer og fjernmåling av skyer, noe som gjør det mulig å evaluere klimamodeller bedre. I tillegg til aerosoler, transporteres også varme til Arktis fra lavere breddegrader. Dette bringer vanndamp inn i Arktis, noe som påvirker drivhuseffekten direkte, og indirekte ved å endre skyene. I dette prosjektet ser vi nærmere på hva som skjer under kraftige episoder med mye vanndamp inn i Arktis. Nye analyser av satelittmålinger foretatt i prosjektet viser at mye av aerosolene som transporteres nordover kommer inn i Arktis samtidig med slike episoder med kraftig vanndamps-transport. Hvordan skyer endrer seg med global oppvarming, er en av de største usikkerhetene i estimeringen av fremtidig klimaendring. I prosjektet undersøker vi hvordan parameteriseringen av partikler i modeller påvirker skyer. Vi ser også på hvorfor modeller undervurderer vanninnholdet i skyer, og hvordan dette påvirker oppvarmingen i Arktis. Målet med prosjektet er å forstå mer om drivere av Arktis oppvarming ved å binde sammen og tette kunnskapshull relatert til arktiske skyer, partikler og varmetransport gjennom modellering og oppdaterte observasjoner i Arktis.

The Arctic is warming more than twice as fast as the rest of the world, with dramatically decreasing trends in sea-ice and snow cover (AMAP,2017). This ‘Arctic amplification’ of global warming is a feature of human-made climate change, but its causes and consequences are not fully understood. Predictive capability of Arctic climate change is crucial, but it is hampered by our limited understanding of key processes in the climate system. Major progress is needed in climate modeling to improve our ability to estimate changes in the Arctic in the future, and to provide a better scientific underpinning for policy decisions. The goal of ACCEPT is to bridge knowledge gaps related to cloud feedbacks and Arctic aerosol and energy transport by linking state-of-the-art aerosol modelling with updated observations in the Arctic. Observational advances, such as long-term ground-based measurements, and an increasing number of field campaigns and cloud remote sensing products, allow for a more thorough and comprehensive evaluation of model performance – both when it comes to representation of Arctic aerosols and transport, and to important cloud processes.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder