Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Enkel og trygg pårørendekontakt

Alternativ tittel: Simple and secure communication between caregivers and recipients

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektnummer:

315207

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjekt: Enkel og trygg pårørendekontakt med KOMP No Isolation, Sykehjemsetaten i Oslo og OsloMet - Storbyuniversitetet har blitt tildelt prosjektmidler for å videreutvikle eldreproduktet KOMP, for å bedre møte Sykehjemsetatens utfordringer med å 1) Opprettholde kontakt mellom beboer og pårørende, og 2) Styrke kontakten mellom ansatte og pårørende. Sykehjemsetatens utfordringer har blitt ytterligere forverret av covid-19. Prosjektet vil sikre en grundig behovskartlegging, utprøving av 340 KOMPer på 17 sykehjem i Oslo og videreutvikling av funksjonalitet tilpasset institusjonene. Prosjektet vil følges av forskere ved OsloMet, som del av deres Virtual Presence-prosjekt. Utbruddet av covid-19 har gjort at svært mange eldre i store deler av verden er blitt isolerte fra familie og venner. Som følge av smittevernstiltakene har vi sett en økt bruk av sosiale medier for å opprettholde kontakt, men mange eldre mestrer ikke nettbrett og smarttelefoner. Kommunikasjonsverktøyet KOMP er en skjerm med én knapp, utviklet for eldre som ikke mestrer moderne teknologi. Produktet muliggjør digital kontakt med familie, da bilder, meldinger og videoanrop kan sendes til skjermen. Familien har tilgang på KOMP Family-appen som fungerer som et privat sosialt nettverk. Sykehjemsetatens hypotese er at KOMP vil gi ansatte muligheten til å disponere tiden sin annerledes, da intern kartlegging viser at ansatte ofte må bistå og tilrettelegge for samtaler ved nettbrett og smarttelefon. Prosjektet kan også bidra til å sikre selvstendighet og mestring ved å tilrettelegge for sosial kontakt med familie og venner når man selv ønsker, slik at beboerne slipper å være avhengig av at de ansatte har tid til å hjelpe. Hvis KOMP også kan brukes til å styrke kontakten mellom ansatte og pårørende, vil dette være mer effektivt enn dagens praksis, og gi en bedre tjeneste. Les mer om KOMP her: https://www.noisolation.com/no/

Våren 2020 ble No Isolation kontaktet av Sykehjemsetaten i Oslo. Sykehjemsetaten beskrev et behov for teknologi for å hjelpe sine beboere å opprettholde kontakt med sine pårørende. Behovet er forsterket av utfordringen COVID-19 fører med seg, med besøksrestriksjoner i en lang periode fremover. Ettersom mange av beboerne har utfordringer med å håndtere nettbrett og smarttelefoner selv så de et behov for en løsning som ikke krevde tekniske kunnskaper. De beskrev også et behov for en løsning for å styrke kontakten mellom ansatte og pårørende. No Isolation har utviklet KOMP, en skjerm med én knapp utviklet for eldre som ikke mestrer moderne teknologi. Produktet muliggjør digital kontakt med familie, da bilder, meldinger og videoanrop kan sendes til skjermen. No Isolation har også utviklet en løsning for offentlige og private tjenestetilbydere for å håndtere og bruke en eller flere KOMPer: KOMP Pro. Under dialogen med Sykehjemsetaten ble det klart at dagens løsning ikke fullt ut dekker deres behov. Det finnes blant annet ikke noe funksjonalitet for kommunikasjon mellom ansatte og pårørende. Forskning er nødvendig for å kunne lykkes med innovasjonen ettersom dette er et nytt segment. For å lage en løsning som treffer Sykehjemsetaten og andre institusjoners behov er det viktig med grundig innsikt i problemstillingene. Dette gjelder både forskningen som gjøres i forbindelse med direkte utvikling av produktet og forskningen på de mer overordnede problemstillingene. OsloMet er FoU-partner for å bidra med følgeforskning på prosjektet. De vil sette resultatene i en større sammenheng og vil bidra med mer overordnet forskning på implementering av velferdsteknologi som vil komme andre offentlige aktører, bedrifter og samfunnet generelt til gode. Videreutviklingen vil både bidra til å gi Sykehjemsetatens beboere en bedre tjeneste gjennom økt pårørendekontakt, og vil gjøre at No Isolation får et attraktivt produkt med stort salgspotensiale både nasjonalt og internasjonalt.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena