Tilbake til søkeresultatene

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Risk governance of climate-related systemic risk in the Arctic

Alternativ tittel: Vurdering og håndtering av klimarelatert systemisk risiko i Arktis

Tildelt: kr 11,9 mill.

Forståelse for og tilpasninger til klimaendringer er en av de største pågående utfordringene samfunnet står ovenfor. Hovedhensikten med ArctRisk prosjektet er å utvikle kunnskap og verktøy for å forstå og håndtere effekter av klimaendringer på samfunnets evne til å beskytte borgeres liv og helse og å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner og infrastrukturer. Prosjektets utgangspunkt er nøkkelrollen arktiske samfunn spiller for å forstå og håndtere klimatilpasningsutfordringen siden klimaet endrer seg mye raskere her enn i andre områder i verden. Det betyr at vellykkete strategier for vurdering og håndtering av risiko som et svar på klimaendringene i Arktis vil fungere som et viktig erfaringsgrunnlag for fremtidig klimatilpasning på fastlands-Norge og andre relevante deler av verden. Longyearbyen, Svalbard vil fungere som et «levende laboratorium» for å studere og utvikle tilnærminger og metoder for å vurdere og håndtere systemisk risiko (dvs. risiko relatert til kombinasjoner av klimaendringer, naturfarer og tilhørende ringvirkninger for folk, infrastruktur og samfunnsfunksjoner). Prosjektets forskergruppe er tverrfaglig med bakgrunn i sikkerhetsforskning, teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Forskergruppen skal jobbe tett med lokale aktører i Longyearbyen. Lokalstyret, Sysselmannen, Telenor Svalbard, Skred AS, NVE region Nord og Arctic Safety Center, Universitetssenteret på Svalbard deltar i en referansegruppe sammen med Nordkapp kommune. De viktigste forskningsutfordringene som adresseres er: 1) å forbedre og integrere fragmenterte steg i risikostyring, 2) å demonstrere hvordan usikkerhet kan vurderes og håndteres i styring av klimarelatert risiko, 3) å forstå hvordan sanntids data, ekspertkunnskap og lokal kunnskap kan kombineres for bedre kontroll på naturfarer, 4) å vurdere effektive strategier for klimatilpasning, og 5) demonstrerer overførbarhet og potensiale for innovasjon basert på prosjektresultater

Understanding and adapting to climate change is one of the greatest ongoing societal challenges. The starting point of the project is the key role the Arctic plays in understanding and mitigating this challenge, as the climate already is changing more rapidly in these regions than anywhere else in the world. This means successful risk governance strategies developed in response to destabilized climate conditions in Arctic locations can serve as a source of early warning frameworks for climate change adaptation in mainland Norway and other relevant parts of the world. Longyearbyen, Svalbard will be used as a "living lab" to study and develop approaches to risk governance that will reduce systemic risks i.e. risks related to a combination of climate change, natural hazards and rippling effects on citizens, infrastructure and societal functions. The primary objective is to develop knowledge and tools to make sense of and deal with effects of climate change on society’s ability to protect the life and health of its citizens and to maintain critical infrastructure and function. To achieve the project's objectives a transdisciplinary approach involving perspectives from technology, safety science, natural science and social science is applied. The methodology is based on case studies and action research in Longyearbyen which encompass combinations of different research methods. The research group will collaborate closely with local stakeholders in Longyearbyen to achieve to objectives of the project. The most important R&D challenges addressed are: 1) to improve and integrate fragmented steps in risk governance; 2) to demonstrate how to assess and manage uncertainties associated with climate-related systemic risk governance; 3) to make sense of how real-time data, expert knowledge and local knowledge can be combined to control natural hazards; 4) to assess effective strategies for climate change adaptation; 5) demonstrate transferability and innovation of project results

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

POLARPROG-Polarforskningsprogram