Tilbake til søkeresultatene

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Public-Private Development Interfaces in Ethiopia

Alternativ tittel: Offentlig-privat bistandssamarbeid i Etiopia

Tildelt: kr 12,0 mill.

Dette prosjektet vil utforske hva som skjer i møtet mellom private aktører og bistandsorganisasjoner når de samarbeider om utviklingsprosjekter, samt hvordan dette påvirker bistandsprosesser og utviklingsmål. Private selskaper, små firmaer og store foretak har i løpet av det siste tiåret blitt en integrert del av internasjonalt bistands- og utviklingsarbeid. Partnerskap mellom markedsbaserte, private aktører og tradisjonelle donorer var utenkelig for bare et tiår siden. Nå framstår privat sektor som både mål og middel for global utvikling, og offentlig-privat samarbeid innen bistandssektoren er blitt den nye normalen ingen lenger stiller spørsmål ved. Agenda 2030 anser involvering av privat sektor som avgjørende for å nå bærekraftsmålene, som også gjenspeiles i den siste stortingsmeldingen om norsk utviklingspolitikk og satsningen på ‘strategiske partnerskap’. I Etiopia, som er fokus for dette prosjektet, har økonomien og utviklingen lenge vært statsstyrt, og offentlig partnerskap med privat sektor løftes nå fram for å nå målet om å bli mellominntektsland innen 2025. Mens den overordnede policyen er etablert, så vil dette prosjektet utforske offentlig-private utviklingspartnerskap i praksis. Slike strategiske partnerskap kobler sammen to tilsynelatende uforenlige diskurser: der bistandsaktører opererer etter etablerte praksiser og prinsipper for offentlig utviklingshjelp, så styres private aktører etter retningslinjer gitt fra eiere og investorer; der førstnevnte er ‘not for profit’ er sistnevntes logikk nettopp å tjene penger. Gjennom empiriske studier av strategiske partnerskap i Etiopia, så vil prosjektet utforske hvordan inkluderingen av private aktører til offentlig finansiert bistand bidrar til å endre internasjonal utviklings prinsipper, prosesser og målsetning. Dette vil bidra til å forstå hvordan bærekraftsmålene omdannes til, og påvirker, praksis – og derigjennom hvordan diskursiv makt, globalt styresett og lokale endringsprosesser former verden.

A new aid regime is emerging. Private enterprises, businesses and large corporations have, over the past decade, entered the field of international development on an unprecedented scale. The private sector is given due attention in the 2030 Agenda for Sustainable Development, referred to both as a means and an end, and SDG17 aims to revitalise the global partnership for sustainable development, calling for greater collaboration between public and private actors. The enrolment of private actors to public and official aid brings new dynamics, opportunities and challenges to international development assistance: private actors’ self-interests and market-driven logic may come at odds with established aid principles, practices and policies. Through detailed case studies of various public-private development encounters in Ethiopia, the objective of DEVINT is to understand how the enrolment of private actors influences publicly funded development assistance. A key ambition is to move beyond the discursive policy level, to study these encounters in practice and from the perspective of actors. DEVINT thus zooms in on policymaking processes involving both public and private actors. These represent important interface situations and allow us to study the intersection of different knowledge regimes and social fields, where discontinuities based upon discrepancies in values, interests, knowledge and power are found. Studying policy and actors enables us to explore practical renderings of the new aid regime, including how dominant policies are implemented, translated or resisted by actors. Studying public-private interfaces enables DEVINT to explore how policy frames practice and the scope for agency vis-à-vis dominating development discourse, which is important in order to understand and improve how bold SDG-strategies are converted into practice. We also posit that doing so will reveal larger processes of governance, power and social change that are shaping the world today.

Aktivitet:

NORGLOBAL2-Norge - global partner