Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The missing middle - a comparative study of transitions among low to mid performing students from academic upper secondary school

Alternativ tittel: Overgang til høyere utdanning og arbeid blant ungdom som har fullført studiekompetanse med gjennomsnittlige eller lave karakterer.

Tildelt: kr 12,0 mill.

MISSING MIDDLE: En sammenlignende studie av overgang til høyere utdanning og arbeid blant ungdom som har fullført studieforberedende programmer med gjennomsnittlige eller lave karakterer. Mye av forskningen om overganger i utdanningssystemet er enten orientert om de som gjør det svært bra og som går ut med toppkarakterer eller om de som slutter eller ikke består videregående opplæring. Dette prosjektet retter søkelys mot ungdom mellom disse ytterpunktene: de som fullfører med studiekompetanse med gjennomsnittlige eller lave karakterer. Hvilke tanker har disse ungdommene om mulighetene på arbeidsmarkedet eller i høyere utdanning? Hvilke fremtidsplaner har de, hva er viktig for dem for å for å få et godt liv? Forskningsprosjektet MISSING MIDDLE er konsentrert om elever som fullfører videregående opplæring, men som kanskje ikke har de beste karakterene i bagasjen. Gjennom kvalitative og kvantitative metoder skal vi undersøke hvilke veier disse elevene velger inn i arbeidslivet eller videre utdanning, og i hvilken grad de lykkes i å realisere sine planer. Prosjektet tar for seg et bredt spekter av ungdom som oppnår studiekompetanse, både de som kommer gjennom studieforberedende programmer og de som tar påbygg til studiekompetanse etter å ha gått i yrkesfaglige programmer. Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom NIFU og Senter for profesjonsstudier (SPS), OsloMet, og benytter både kvalitative og kvantitative metoder. MISSING MIDDLE er organisert i 4 delprosjekter: et kvalitativt (WP1), to som bygger på registerdata og fokuserer henholdsvis på de som fullfører studiespesialisering (WP2) og påbygg til studiekompetanse (WP4), samt et delprosjekt som gjenbruker tidligere innsamlede internasjonalt sammenlignbare survey-data (WP3). I 2022 har alle delprosjektene startet opp, og det første internasjonale forskermøtet med deltakere fra Finland, Island, Belgia og Spania har funnet sted. I tillegg har forskergruppen presentert foreløpige resultater på nordiske og internasjonale konferanser. WP1, den kvalitative delen av prosjektet legger opp til å intervjue elever i Oslo og Bergen som er på vei til å fullføre med studiekompetanse (i studieforberedende), har begynt analyser av første datainnsamling. Disse dataene ble samlet inn høsten 2021, da elevene var i sitt siste studieår. Før første intervju skriver også elevene tekster som fungerer som støttende datamateriale. De samme elevene er intervjuet igjen et år senere, i oktober/november 2022. De første intervjuene var ferdig transkribert våren 2022 og analysearbeidet har startet, sammen med analyser av tekstene som elevene skrev ved første datainnsamling. Data fra den andre datainnsamlingen, høsten 2022 vil bli transkribert tidlig i 2023. I WP2 og WP4, delprosjektene som bruker registerdata, har analysearbeidet begynt, primært ved å rigge datafiler til bruk i prosjektet og oppstart av analyser. Disse er presentert som foreløpige resultater på konferanser, og det arbeides også med et workingpaper som viser hvordan populasjonen «missing middle» kan avgrenses. Workingpaperet skal publiseres tidlig i 2023 på NIFUs nettsider. I WP3, delprosjektet som gjenbruker ISCY-data er det publisert en artikkel i Sociological Review. Hovedfunnet i denne artikkelen, som undersøker sammenhengen mellom klasse og skoleresultater, finner at de som kommer fra familier med mye kapital gjør det bedre i matematikk og norsk, og at elever med høy sosial bakgrunn som går på skoler der de andre elevene har høy bakgrunn gjør det bedre.

Little is known of the career patterns of those who have completed an academic qualification in upper secondary education with low academic achievements (CLAA – Completers with Low Academic Achievements). Numerous studies have focused on either early school leavers or high achievers. This project targets the ‘missing middle’ in education research - neither prepared for, or necessarily admitted to higher education, nor holding an occupation-specific credential in labour market-demand. Thus, this is a group with rising risk of unemployment when competition for jobs increases and access to higher education hardens. We propose an empirically and theoretically bold study to produce knowledge on the aspirations, transitions and outcomes of students in the lower half of the achievement distribution in Norway. The study includes as a multi-method longitudinal comparative design linking comparative longitudinal survey data, qualitative data from four countries, and detailed Norwegian administrative registry data for several cohorts over time. This provides unique opportunities as to problematizing, renewing and develop dominant theories as well as the critique. The project is organized in four interrelated work packages, conducted by a collaborative and inter-disciplinary team of researchers at NIFU and Centre for the Study of Professions (SPS) at OsloMet. The international network of esteemed scholars from Belgium, Finland, Iceland and Spain provides insights contributing to produce high-impact knowledge to the academic community, users and policymakers.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder