Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

The large-scale implementation of e-consultations with the GP: a mixed-methods evaluation of the impact on health system, GPs and patients

Alternativ tittel: Storskala implementering av e-konsultasjoner med fastlegen: evaluering av effekter på helsesystemet, fastleger og pasienter.

Tildelt: kr 11,8 mill.

Målet med prosjektet er å studere hvilke effekter e-konsultasjoner med fastlegen har for helsevesenet, fastleger og pasienter. Prosjektet vil bruke både kvantitative og kvalitative metoder for å evaluere implementeringen av e-konsultasjoner i Norge. Forskningen vil struktureres rundt tre hovedaktiviteter. 1. ANALYSE AV REGISTRADATA Data fra nasjonale helseregistre vil bli samlet inn og analysert for å studere adopsjon og bruk av e-konsultasjon med fastlegen over tid (før, under og etter COVID-19-pandemien). Forholdet mellom bruk av tjenesten og pasientegenskaper vil bli utforsket for å måle om innføringen av e-konsultasjon med fastlegen har påvirket tilgangen til helsetjenestene for enkelte pasientgrupper. 2. EVALUERING AV E-KONSULTASJONER AV FASTLEGER OG PASIENTER En studie vil bli utført for å undersøke fastlegers og pasienters opplevelse av videokonsultasjoner. Mellom 50 og 100 fastleger og deres pasienter vil bli bedt om å evaluere den opplevde kvaliteten på til sammen 1500 utførte videokonsultasjoner. Fokusgrupper og intervjuer vil utforske hvordan e-konsultasjoner påvirker klinisk egnethet, sikkerhet, kommunikasjon, lege-pasient-forhold, organisasjonsmodeller, arbeidsmengde og tilgjengelighet. 3. SPØRREUNDERSØKELSE OG INTERVJU MED PASIENTENE Perspektivene til brukere og ikke-brukere av e-konsultasjon med fastlegen vil bli utforsket gjennom spørsmål integrert i en nasjonal innbyggerundersøkelse utviklet for å utforske innbyggernes kunnskap, bruk og holdninger til digitale helseløsninger. For å nå eldre pasienter, som vi anser som hovedgruppen av ikke-brukere av e-konsultasjon, vil vi i tillegg utføre dybdeintervjuer med et utvalg eldre pasienter rekruttert gjennom Pensjonistforbundet.

BACKGROUND In Norway, e-consultations with the GP experienced a tremendous implementation pace following the COVID-19 pandemic. As a complex intervention, it is crucial to study the process of implementation, wider adoption and scale up. It is also important to understand whether the use of e-consultations ensures equity in access to care and assess the impact on the health system, GPs and patients. METHODS The project adopts a mixed-methods approach, combining quantitative and qualitative methods to evaluate the large-scale implementation of e-consultations in Norway. Research is structured around three working packages (WPs). WP1. A retrospective cohort study will be conducted to study changes in adoption and use of e-consultations over time and explore the impact on equitable access to care. Data will be obtained from national health registries. Temporal trends will be examined through time-series analysis. Multilevel regression models will be used to explore relationships between utilization and patient characteristics. WP2. A prospective cross-sectional study will be conducted to study the perspectives of GPs and patients towards the perceived quality of video consultations. Focus groups will explore the topics of clinical appropriateness, safety, communication, doctor-patient relationship, organizational models and workload. 50-100 GPs will be recruited and asked to evaluate 1,500 video consultations through an online survey. Patients will evaluate the same video consultations. Interviews with GPs will be conducted to study how different organizational models affect workload and availability. WP3. The perspectives of digitally active users and non-users will be explored through questions integrated into a national citizen survey conducted to explore citizens’ knowledge, use and attitudes towards digital health solutions. An additional paper-based survey will be developed to reach elderly as the main group of non-users who are not digitally active.

Aktivitet:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester