Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Nordic labour market models facing pandemic crisis: A comparative study of policy responses, actor adjustments, and social outcomes

Alternativ tittel: Nordisk arbeidsliv under pandemi-press: En komparativ studie av politiske responser, aktørtilpasninger og konsekvenser

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

315422

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Koronapandemien rammer arbeidslivet hardt. Mange permitteres og mister jobben, og virksomheter sliter økonomisk. Myndighetene har satt inn tiltak for å motvirke de negative effektene av pandemien. Det er likevel grunn til å tro at krisen vil kunne sette varige spor på arbeidsmarked, og styringen og reguleringen av det. Frem til 2025 skal Fafo, i samarbeid med ledende forskere ved universitetet i Gøteborg og universitetet i Aalborg, gjennomføre tverrfaglige og komparative studier på tvers av Skandinavia om krisens påvirkning på arbeidsmarkedet. Flere spørsmål skal besvares i prosjektet: Hvilke grupper mister jobben og bærer byrdene? Vil de som mister jobben få tilbake en stabil jobb med god inntekt om noen år? Er lønninger like sensitive til kriser som de er til gode tider? Er lønnskutt i dårligere tider like vanlig for både kollektivt og individuelt forhandlet lønninger? Hvordan omstilles arbeidsmarkedet? Myndigheter, arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner har i tidligere kriser sammen funnet løsninger som har sikret koordinering mellom ulike politikkområder, hvor lønnsforhandlinger, finanspolitikk, inntektssikring, arbeidsmarkedstiltak, og kompetansepolitikk har blitt sett i sammenheng. Evner partene i disse tre landene, på tross av ulikheter i samarbeidsgrad før krisen, å skape gode løsninger under stort press? Vi er også opptatt av hvordan krisen påvirker arbeidslivets institusjoner, regler og virkemidler. Vil eksisterende ordninger for oppsigelsesvern, arbeidsledighetstrygder og permitteringer endres, og vil det etableres nye ordninger? Og hvordan håndterer og tilpasser partene seg nye og endrede tiltak og ordninger når den akutte krisen avtar? Til slutt retter vi blikket mot hvordan krisen påvirker ulike gruppers holdninger til oppsigelsesvern, permitteringsordning, arbeidsledighetstrygder. Og vi undersøker hvordan holdninger og institusjoner kan virke sammen, og eventuelt påvirke om nye tiltak og virkemidler blir permanente.

Cooperating with researchers at the universities of Gothenburg and Aalborg, we will compare how the Danish, Norwegian and Swedish labour markets and their governance models tackle and adjust to the consequences of the corona epidemic. Applying a multi-level, multi-method approach, we compare the crisis’ impact, and the policy responses and adjustments to it as it unfolds in time. Scandinavian labour market institutions and actors share many similarities, but regulations differ in important ways as do the national responses to the epidemic. Combining register and survey data, document analyses and qualitative interviews, the project builds on five work packages (WP). The core questions in WP1 and WP2 are how the economic shock affects the pattern of labour mobility, wage sensitivities, and the distribution of employment and earnings. WP3 examines to what extent the Scandinavian capacity for crisis management through coordination of economic policies, wage setting and social policies remains intact, and the role of social dialogue in shaping eventual reforms in labour market policies and institutions. WP4 analyses changes in specific policy instruments and institutions, such as temporary lay-off schemes and employment regulation, and how the adjustment paths are influenced by national differences in the depth of the crisis or the extent of policy concertation. Finally, WP5 studies attitudes and preferences of individuals in different labour market positions, their support for or disapproval of different policy schemes and changes. A research challenge could be the access to central representatives of governments and organized actors in WP3-4, but the research team has longstanding experience in research cooperation with such actors. WP5 requires information from surveys that, provided national funding in Denmark and Sweden, require coordination across countries, but researchers involved in this project have extensive experience with this type of data collections.

Aktivitet:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon