Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Combining Work and Care for Older Parents

Alternativ tittel: Hvordan kombinerer arbeidstakere jobb og omsorg for gamle foreldre?

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

315428

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Det overordnede målet for prosjektet er å frembringe ny kunnskap om hvordan omsorg for gamle foreldre påvirker omsorgsgivernes arbeidsmarkedsdeltakelse, og videreformidle denne kunnskapen til beslutningstakerne som utformer velferdsstat- og arbeidslivspolitikk for å minimere risiko for at arbeidstakere faller ut av arbeidslivet, reduserer arbeidstiden eller har høy bruk av offentlige ytelser. Bakgrunnen for prosjektet er at demografiske endringer fører til at så mange som mulig i den yrkesaktive delen av befolkningen må stå i fulltids arbeid frem til oppnådd pensjonsalder. Velferdsstatens bærekraft avhenger av en høy sysselsetting. Samtidig medfører aldringen i samfunnet et stort og økende press på den offentlige eldreomsorgen og familien om å yte omsorg. Det er både et behov for at generasjonen under de aller eldste stiller opp for eldre for å dempe etterspørselen etter omsorgstjenester, samtidig som at så mange som mulig av døtrene og sønnene står i arbeid fram til pensjonsalder. Prosjektet er organisert i 4 arbeidspakker. I arbeidspakke 1 undersøkes det ved hjelp av registerdata hvordan omsorgsforpliktelser overfor gamle foreldre påvirker inntekter og bruk av offentlige ytelser. Arbeidspakken vil belyse forskjeller mellom kvinner og menn, omsorgsgivere med eller uten innvandrerbakgrunn, omsorgsgivere med ulike sosioøkonomisk bakgrunn, og som bor i kommuner med ulikt innbyggertall I arbeidspakke 2 gjennomføres store spørreundersøkelser blant ulike grupper av arbeidstakere for å undersøke erfaringer med å kombinere jobb med omsorg, og deres behov for støtte. Arbeidspakke 3 gjennomfører case studier i bedrifter i ulike deler av arbeidsmarkedet for å undersøke interessekonflikter mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Tilsvarende case studier gjennomføres i bedrifter i Sverige og Norge. I den siste arbeidspakken diskuteres, på basis av empiriske funn, virkemidler som kan fremme arbeidslivsdeltakelse blant arbeidstakere som yter omsorg til gamle foreldre.

The primary objective of the project is to generate new knowledge on how senior employees' care obligations for their older parents affect their labour market participation, and to disseminate this knowledge to informed policymaking promoting extended and full-time working lives for employees who give care to older parents. Trends in population ageing constitute a potentially important policy dilemma with respect to the organization of elderly care. On the one hand, the probable rise in care requirements, in combination with the challenges related to the fiscal sustainability of the welfare state, suggest that we need to mobilize family resources in order to provide long-term care for older people. On the other hand, the mobilization of family resources may make it difficult for caregivers to participate fully in the labour market, and this may again undermine the fiscal sustainability. This project will identify which employees with parents in need of care are at risk of exiting the labour market, increasing their use of part- time work, and using insurance benefits. The project will examine the significance of individual characteristics, enterprises characteristics in different sectors and industries, and family context. The theoretical framework is the conflict of interests between increasing needs for care and a relatively lack of people participating in the labour marked. This conflict of interest will be investigated at micro-level (between care giving employees and employers) and at macro level (between the welfare state and the labour marked). The study will adopt a mixed-method approach and apply both quantitative and qualitative methods. We will combine analyses of uniquely rich administrative population registers, qualitative data and survey data methods within a multidisciplinary research framework. Researchers from the fields of economy, political science and sociology will collaborate in the project.

Aktivitet:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon