Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

A-PLANET: Acceptable PoLicies for the optimAl balaNce between driving and activE Transport

Alternativ tittel: Akseptabel transportpolitikk for optimal balanse mellom bilkjøring og aktiv transport

Tildelt: kr 8,0 mill.

Norge har som mål å være et lavutslippssamfunn innen 2050. Elbilpolitikken har vært svært kraftfull og Norge har verdens høyeste elbiltetthet, noe som har bidratt til reduserte CO2-utslipp. Men elbilpolitikken har også vært en belastning på offentlige budsjetter, og de lave driftskostnadene til elbiler svekker konkurranseevnen til kollektivtransport, gange og sykling. Mer energieffektive biler kan føre til mer kjøring og kø, samt mer veislitasje, veistøv og ulykker. En bedre balanse mellom nytte og kostnader i transportsektoren kan oppnås med mer effektiv politikk, f.eks. veiprising. A-PLANET har som mål å utforske motsetningen mellom samfunnsøkonomisk effektivitet og politisk aksept for transportpolitiske virkemidler, på jakt etter den optimale balansen. Ved å kombinere ulike metoder og etablere et rikt datasett skal prosjektet prøve å svare på en rekke ambisiøse forskningsspørsmål som vil bidra til overgangen til et bærekraftig transportsystem. I prosjektet samarbeider flere forskningsmiljøer: Transportøkonomisk institutt (TØI), Universitet i Oslo (UiO) og University Carlos III i Madrid (UC3M). I samarbeid med UiO, jobber vi videre med planlegging av felteksperimentet hvor vi skal teste veiprisen i feltet og studere effekten av policy packaging. Vi jobber med eksperimentell design og utvikling av appen. I samarbeid med våre partner i Spania har vi gjort en gjennomgang av relevant akademiske litteratur og policy-dokumenter om aktuelle virkemidler i Norge og i Spania. Etter en pilot studie i Spania, gjennomførte vi i høsten 2023 første del av en tilsvarende undersøkelse i Norge. Vi bruker her det samme designet, men fokuserer særlig på forskjellen mellom veiprising og dagens bompenger. Til første del av undersøkelsen rekrutterte vi respondenter via Facebook, noe som skapte stor interesse og mange svar på undersøkelsen. Resultater er litt forskjellige enn det som ble funnet i Spania. Mange av respondentene i Norge var negative til veiprising generelt, men det var også stor variasjon. Til neste del vil vi rekruttere et representativt utvalg av befolkningen for å få mer pålitelige resultater. Vi har hatt en prosess med å vurdere forskjellige transportmodeller og valgt å bruke Regional Transportmodell (RTM) for Oslo og Viken. Dette muliggjør gjennomføring av nyttekostnadsanalyse av de ulike politiske virkemidlene. Det muliggjør også en gjennomgang av hvordan nytte og kostnader er fordelt mellom grupper, som åpner opp for dypere vurdering av akseptabilitet som kan komplementere analysene i de andre arbeidspakkene. Det er blitt gjort en rekke preliminære modellkjøringer med interessante resultater, og det jobbes med en vitenskapelig artikkel som skal presenteres på konferanser i tidlig 2024. Artikkelen vil bli sendt inn til et fagfellevurdert tidsskrift i løpet av året. I denne artikkelen vil vi også videreutvikle noen politisk-økonomiske teorier om omfordeling som følge av transportpolitikk og politisk beslutningsmakt. Forskere har vært aktive i formidling, som vist i rapporten.

A-PLANET is an interdisciplinary project that will create new knowledge and sound empirical evidence acquired by experimentation that will fill important knowledge gaps within transport, behavioral, environmental and political economics. By using a mix of methods from economics, psychology, political and data science, and gathering a rich set of different data, the project aims to answer a set of bold research questions that will contribute to the shift to a sustainable transport system. The overarching focus is to address the tradeoff between policy effectiveness and acceptability in the transport sector, in search for the optimal balance. Results from the use of a newly developed transport model will provide a valuable starting point for identifying the most promising policy options. We will then develop ad-hoc choice experiments to understand how to facilitate policy acceptability, specifically applied to the transport sector. The combination of these results will generate important new insights and enable us to map key factors influencing public acceptability and relevant heterogeneities. The project will then integrate behavioral insights (including gamification techniques) and factors associated with increased public acceptability directly in the design of new policy instruments, which will then be empirically tested through a large scale Randomized Controlled Trial (RCT) in the field, both in isolation and as policy packages. By using an RCT, the gold standard of research, we will identify causal effects of policies on transport behavior. Finally, these results will be used to re-calibrate the transport model and analyze the costs and benefits of policies aiming to strike the optimal balance between efficiency and acceptability when scaled up to city level. The model results combined with sound empirical evidence from the experiments will provide a solid foundation for policy recommendations.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Finansieringskilder