Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

A-PLANET: Acceptable PoLicies for the optimAl balaNce between driving and activE Transport

Alternativ tittel: Akseptabel transportpolitikk for optimal balanse mellom bilkjøring og aktiv transport

Tildelt: kr 8,0 mill.

I A-PLANET samarbeider flere forskningsmiljøer: Transportøkonomisk institutt (TØI), Universitet i Oslo (UiO) og University Carlos III i Madrid (UC3M). Prosjektet har som mål å utforske motsetningen mellom effektivitet og politisk aksept for transportpolitiske virkemidler, på jakt etter den optimale balansen. Ved å kombinere ulike metoder og etablere et rikt datasett skal prosjektet prøve å svare på en rekke ambisiøse forskningsspørsmål som vil bidra til overgangen til et bærekraftig transportsystem. Fra starten sørget prosjektet å bygge et miljø med god kommunikasjon og lett samarbeid, og som stimulerer til gode diskusjoner mellom de involverte partene. Vi organiserte den første kick-off-workshopen med prosjektpartnerne, eksperter og potensielle interessenter. Totalt 16 forskere fra seks land, med ekspertise på ulike områder innen samfunnsøkonomi, transport, psykologi og informatikk møttes for å idémyldre og diskutere forskningsprosjektets agenda. På grunn av Covid-19-relaterte restriksjoner holdt vi workshopen online i april 2021. Vi etablerte også en digital plattform for samarbeid, idéutveksling, diskusjon og møter ved hjelp av Microsoft Teams-programvaren. For øyeblikket jobber hver arbeidspakke separat under veiledning av prosjektlederen, gjennom en rekke møter. Vi planlegger en annen felles workshop for å oppdatere hverandre om status og diskutere tidsplan for fremtidig arbeid. Norge har som mål å være et lavutslippssamfunn innen 2050, og myndighetene har stimulert til en storstilt overgang til lav- og nullutslippsbiler. I tillegg ønsker man mer sykling og gange i byområder. Elbilpolitikken har vært svært kraftfull og Norge har verdens høyeste elbiltetthet, som har bidratt til reduserte CO2-utslipp, men også en belastning på offentlige budsjetter som igjen svekker konkurranseevnen til kollektivtransport, gange og sykling. Mer energieffektive biler kan føre til mer kjøring og kø, samt mer veislitasje, veistøv og ulykker. En bedre balanse mellom nytte og kostnader i transportsektoren kan oppnås med effektiv politikk, f.eks. veiprising. Alle arbeidspakker har gjennomgått den relevante akademiske litteraturen og informasjon om aktuelle virkemidler både i Norge og i Spania. Etter prosjektplanen, evaluerer WP3 forskjellige transportmodeller for å finne den mest relevante for å simulere effekten av forskjellige kombinasjoner av transportpolitiske virkemidler på transportsystemet vårt, som videre kan brukes til samfunnsøkonomisk analyse. Forskere i WP2 møtes regelmessig på Teams-plattformen for å dele kunnskap om utforming av valgseksperimenter og forskningsfunn om veiprisingsordninger, politisk aksept og sosiale normer. De er også i ferd med å fullføre det eksperimentelle designet og planlegge rekruttering og praktiske ting rundt gjennomføringen av valgeksperimentene i Norge og i Spania. WP1 har identifisert en passende partner og planlegger utviklingen av mobilappen som skal brukes i feltforsøket i andre fase av prosjektet. Til slutt, med tanke på formidling, har vi publisert en artikkel i Morgenbladets spalte «Forskningsfronten» basert på litteraturoversikten som ble utført i WP2, og vi opprettet en egen nettside for prosjektet for å nå et bredt publikum: https://www.toi.no/prosjekt-aplanet/category2047.html både på engelsk og på norsk.

A-PLANET is an interdisciplinary project that will create new knowledge and sound empirical evidence acquired by experimentation that will fill important knowledge gaps within transport, behavioral, environmental and political economics. By using a mix of methods from economics, psychology, political and data science, and gathering a rich set of different data, the project aims to answer a set of bold research questions that will contribute to the shift to a sustainable transport system. The overarching focus is to address the tradeoff between policy effectiveness and acceptability in the transport sector, in search for the optimal balance. Results from the use of a newly developed transport model will provide a valuable starting point for identifying the most promising policy options. We will then develop ad-hoc choice experiments to understand how to facilitate policy acceptability, specifically applied to the transport sector. The combination of these results will generate important new insights and enable us to map key factors influencing public acceptability and relevant heterogeneities. The project will then integrate behavioral insights (including gamification techniques) and factors associated with increased public acceptability directly in the design of new policy instruments, which will then be empirically tested through a large scale Randomized Controlled Trial (RCT) in the field, both in isolation and as policy packages. By using an RCT, the gold standard of research, we will identify causal effects of policies on transport behavior. Finally, these results will be used to re-calibrate the transport model and analyze the costs and benefits of policies aiming to strike the optimal balance between efficiency and acceptability when scaled up to city level. The model results combined with sound empirical evidence from the experiments will provide a solid foundation for policy recommendations.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam