Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Social Injustice and Criminal Justice

Alternativ tittel: Sosial urettferdighet og straffens rettferdighet

Tildelt: kr 3,9 mill.

Blir straffens rettferdighet undergravet av sosial urettferdighet? Empiriske studier viser at sosialt depriverte personer - fattige, sosialt marginaliserte, de som har hatt en barndom preget av mishandling, forsømmelse og traumer - er sterkt overrepresenterte blant dem som straffes. Selv om det finnes en stor mengde empirisk forskning som avdekker en sammenheng mellom sosioøkonomisk bakgrunn og kriminalitet og straff, er det relativt lite forskning som systematisk undersøker den normative relevansen av denne sammenhengen. I hvilken grad kan man i strafferettspleien ta hensyn til og forsøke å motvirke den sosiale skjevheten i straffesystemet, samtidig som man søker å holde lovbrytere individuelt ansvarlige for sine lovbrudd? Dette normative spørsmålet er temaet for det filosofiske forskningsprosjektet Social Injustice and Criminal Justice (SOCRIM). Temaet er av betydning for spørsmålet om strafferettsreform (inkludert rusreform), som er høyt på den politiske agendaen i en rekke land, ikke minst som følge av en økende bevissthet om at sosiale forhold i befolkningen gjenspeiles i, og i noen grad forsterkes av, straffesystemet. SOCRIM tar sikte på å bringe svar som er av praktisk relevans, blant annet ved at én del av prosjektet gjennomføres i samarbeid med en rettsforsker, for å vurdere hvordan de filosofiske konklusjonene av prosjektet kan operasjonaliseres innenfor strafferetten.

SOCRIM is a philosophical research project that studies the normative relevance of social injustice for criminal justice. Empirical research has shown that socially deprived persons - the poor, the socially marginalized, those who have suffered adverse childhood experiences such as neglect and abuse - make up a disproportionately large share of those who are targeted by the criminal justice system. Although there is an abundance of empirical research on the link between social deprivation and crime and punishment, relatively little attention has been devoted to a systematic discussion of whether the link has normative relevance. Does it matter for the justice of punishing an offender that he or she is (severely) socially deprived? Can social injustice undermine retributive justice? And how, if at all, can the criminal justice system accommodate concerns of social injustice while fulfilling its primary function of holding offenders individually responsible for their crimes? These normative questions are particularly relevant to the issue of criminal justice reform, which is currently high on the political agenda in many countries, in part due to an increasing awareness of the socioeconomic iniquities that are reflected in, and to some extent exacerbated by, the criminal justice system. SOCRIM aims to supply answers that are practically relevant, by considering social injustice in relation to issues of justification, excuse, mitigation and as bar to trial. One part of the project will be conducted in collaboration with a legal scholar, specifically considering how to operationalize in legal doctrine the philosophical conclusions of the project.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Finansieringskilder