Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Pig Non Grata: Understanding Biopower, Necropolitics and Securitization of Nature through the ‘War on Boars’

Alternativ tittel: Pig Non Grata: Makt over liv, krigen mot villsvin og nekropolitikk i forvaltning av natur

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektnummer:

315567

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Villsvinet er en art som greier seg godt i verden der andre store pattedyrarter ofte har problemer og noen ganger utryddes. Villsvinets innvandring fra Sverige til Norge og raske spredning her i landet har gitt det en plass på «svartelista», og gjort det til en fredløs art som må kontrolleres for enhver pris. I dette prosjektet skal vi undersøke «villsvinkrigen» på tvers av ulike sektorer i samfunnet. Ved å beskrive hvordan ulike aktører forbereder seg på en villsvininvasjon, inkludert utarbeidelse av beredskapsplaner for å forebygge sykdomsrisiko og trusler mot jordbruket, kan vi studere utviklingen av «biosecurtization» mens den pågår. «Bisoecuritization» viser til beskyttelse av ulike former for liv mot trusler mot dette livet. Det betyr å drepe noen livsformer for å beskytte andre, og gi prioritet til folkehelse, biologisk mangfold og jordbruk. Vi vil anvende intervjuer og deltakende observasjon av bønder, jegere, grunneiere og brukere av skogsnatur for å avdekke hvordan bio-sikkerhet i praksis forsøkes iverksatt når det gjelder villsvin. På denne bakgrunn vil vi undersøke de kontrollteknologier som villsvin inviterer til på ulike nivåer i samfunnet, fra bruk av gjerder, sonering, isolasjon og tiltak innen kjøttindustrien, til mer ekstreme ideer som medisinering og sterilisering av villsvin. I vår analyse vil vi se på villsvinet som en katalysator for endrede relasjoner mellom menneske og natur, inkludert hvordan jegere og bønder tilpasser sine tradisjonelle praksiser for å ivareta bio-sikkerhet. I en verden der vi strever mot strengere kontroll av grenser og levende veseners bevegelser, hva kan «villsvinkrigen» fortelle oss om framtidas forvaltning og beskyttelse av natur?

In the war on boars, veterinary medicine, epidemiology and conservation ecology have mobilized a regime of biosecurity that aims to keep boars down and out at any cost, waging necropolitics on unruly life. The approach raises questions about the implications of proactive interventions in nature, the process of turning animals into numbers to be culled, and nature users into agents of biosecuritization. The war on boars can be leveraged toward methodological insights as to how, and with what effect, a necropolitical regime is put in place, legitimated, or contested on the ground by biopolitical actors. As wild boars are just now making their way into Norway and onto its blacklist, they facilitate the real-time study of biopower and necropolitics in relation to invasive species. Our project will study the war on boars as a heuristic device, responding to calls from various disciplines to utilize animals as windows into society. The case has the potential, first, to show how assessments over who lives or dies, and for what good, are made by sectors in society in the name of biosecurity. Second, we deploy boar as catalysts for changed human-nature relations, including how hunters and farmers reconcile their traditional practices with biosecurity agendas. Through interviews and ethnography we document the technologies of control that wild boars invite at various levels of society, from fencing, zoning, quarantine, isolation and processing of meat to more outlandish proposals of immunocontraceptives. Our research proposes to apprehend the means and arenas by which biopower imposes fundamental changes, not only on the animal itself, but in the everyday practices of hunters, farmers, landowners and forest users and their relations to one another. This is synthesized in a final workpackage to contribute to insights on nature management paradigms, with the command-and-control model to wild boars marking a departure from rewilding approaches.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam