Tilbake til søkeresultatene

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Reporting in context: An interdisciplinary initiative to strengthen maternal health services and surveillance in Ethiopia and Tanzania

Alternativ tittel: Rapportering i kontekst: Et interdisiplinært initiativ for å styrke mødrehelsetjeneste og mødrehelserapportering i Etiopia og Tanzania

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektnummer:

315590

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2026

Geografi:

De siste 10-årene har en rekke tiltak blitt innført for å redusere vedvarende høy mødredødelighet globalt. Likevel mister anslagsvis 300 000 kvinner livet i graviditet og fødsel hvert år. Verdens helseorganisasjons rapporteringssystem for mødredødelighet, Maternal Death Surveillance and Response System (MDSR), er et verktøy for å forbedre mødredødelighetsrapportering, identifisere hvor utfordringene ligger og definere relevante tiltak. I lavinntektsland med begrensete helsetjenester er det dokumentert store svakheter i rapporteringsrutiner og dataflyt i MDSR systemet. Systematisk underrapportering har vært knyttet til press for å oppfylle globale mål for mødrehelse og svak juridisk beskyttelse av helsearbeidere. Dette resulterer i svekket kvalitet på datamaterialet i MDSR-systemet og usikre tall for mødredødelighet globalt. Prosjektet utføres i Etiopia og Tanzania av en tverrfaglig forskergruppe fra samfunnsvitenskap, juss og medisin, og har som formål å forbedre mødredødelighetsrapportering. Prosjektet benytter en kombinasjon av etnografi, survey og analyse av registerdata for å undersøke forholdet mellom observert og rapportert klinisk praksis. Vi ser på håndtering av rapporterte data innen helsebyråkratiet og hvordan dataene benyttes for å forbedre mødrehelsetjenesten. Gjennom bruk av juridiske metoder undersøker vi helsepersonells erfaringer med rettslig forfølgelse knyttet til rapportering av mødredødsfall. Forankret i metodologi og teori fra ulike disipliner, vil prosjektet bidra til økt kunnskap om utfordringer i rapporteringssystemet med et overordnet mål om å styrke klinisk praksis. Partnere: Universitetet i Bergen, Muhimbili University of Health and Allied Sciences, University of Dar es Salaam, Addis Ababa University og Ethiopian Public Health Institute. Assosierte partnere: Gynekologi og obstetrikk-, jordmor- og kvinnehelseorganisasjoner.

A number of medical and technical interventions have been introduced into health systems to reduce persistently high global maternal mortality rates. Yet, in 2015 an estimated 303 000 women died from causes related to pregnancy and childbirth. The Maternal Death Surveillance and Response System (MDSR) is a tool to enhance maternal mortality reporting and corrective action. However, in low income contexts where MDSR is introduced into overburdened health systems, significant weaknesses in reporting routines, accountability structures and data flow have been documented. Systematic underreporting has been related to the tension between demands for health worker accountability and legal protection of health workers. As a result, both the quantity and quality of data feeding into the MDSR system are compromised. Based in Ethiopia and Tanzania and with a team from medicine, law and social science, the project aims to improve the quality of maternal mortality reporting to strengthen the knowledge on which to base remedial action to reduce maternal deaths. Through inter-disciplinary methodological and theoretical approaches, the project explores institutional reporting routines, legal frameworks and accountability processes. Using ethnographic and mixed methods approaches, we investigate the relationship between delivered and reported clinical practices and the management of reported data within the health bureaucracy. Through a combination of doctrinal- and ‘law in context’ research we moreover investigate health care providers’ concerns over litigation and prosecution processes in clinical reporting. In the process we aim to extend the scholarship on contextual rights based approaches within maternal health. Close collaborative ties with policy makers, professional- and community-based organizations will ensure the development of interventions to enhance the quality of reporting and consecutive corrective action to reduce maternal mortality.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn