Tilbake til søkeresultatene

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

The New Sámi Renaissance: Nordic Colonialism, Social Change and Indigenous Cultural Policy

Alternativ tittel: Samisk renessanse: nordisk kolonialisme, sosial endring og urfolks kulturpolitikk

Tildelt: kr 7,0 mill.

Urfolk over heile verda er framleis politisk undertrykt og utsett for økonomisk utbytting, noko som trugar deira eksistens. Samtidig er det ei aukande interesse for, og til og med ei auka forståing for urfolk sine kulturar og identitetar. Dette er særleg merkbart innanfor felta kunst og populærkultur, der interessa for urfolkskunstnarar, og tema knytt til urfolk stadig veks i omfang. Dette har igjen skapt debatt om ein pågåande «renessanse» med tanke på urfolkskultur og identitet innanfor desse felta. Målet med dette prosjektet er å utforska og identifisera utfordringar og ressursar som den pågåande interessa for urfolkskunst og populærkultur representerer for samiske samfunn på eit kulturpolitisk nivå. Prosjektet har som målsetting å analysera denne vendinga som eit aspekt av ei breiare endring i den nordiske kolonialismen sin natur og i relasjonen mellom samiske samfunn og majoritetssamfunnet. Prosjektet sitt hovudmål er å utvikle auka kunnskap om dei sosiale, politiske og økonomiske kreftene som formar urfolkspolitikken i nordiske land. Vidare vil prosjektet søke å generere forskingsbasert kunnskap som kan støtte utforminga og implementeringa av ein bærekraftig urfolks kulturpolitikk som kan vera til nytte for samiske samfunn og for offentlege styresmakter og interessentar som arbeider med samisk kunst og kultur

Contemporary societies manifest growing interest in, and appreciation of, indigenous cultures and identities. This is particularly evident within the arts and popular culture, where indigenous artists, themes and heritage seem to flourish in unprecedented ways, prompting new talk about an ongoing “renaissance” of Indigenous cultures and identities. NESAR seeks to identify new issues, concerns and opportunities that the growing interest in, and revival of, indigenous arts and popular culture is presenting to the Sámi society on the level of cultural politics and policy, and to analyze this turn as an aspect of broader change in the nature of Nordic colonialism and in relations between Sámi and majority societies. The project investigates (1) What social, political and economic forces and transformations are contributing to the growing prominence of indigeneity within Nordic societies? (2) What are the struggles, concerns and hopes that appear central for Sámi (cultural) politics in the context of the “new indigenous renaissance”? (3) What kind of measures and policies are necessary to protect and promote Sámi self-determination and cultural revitalization in the present conjuncture? The research is interdisciplinary and it is undertaken in line with the ethos and objectives of conjunctural analysis, an approach developed within Cultural studies and associated especially with the work of Stuart Hall. The approach is implemented through qualitative research methods, especially ethnography, document analysis and archival research within a Nordic and trans-indigenous comparative framework. The project will contribute to several critical debates on the politics of indigeneity, contemporary colonialisms and decolonisation within the social sciences and humanities, including indigenous studies, Sami research, cultural studies, social anthropology, critical musicology, politics and sociology - especially ethnography, document analysis and archival research.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren