Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Make Taxation Fair

Alternativ tittel: Gjør Skatt Rettferdig

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektnummer:

315765

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

TaxFair undersøker tre lite studerte spørsmål i beskatning for å bedre kunne informere offentlige og akademiske debatter om den økende ulikheten. Først studerer prosjektet fordeler og ulemper ved kapitalinntektsskatt kontra formuesskatt. Ny empirisk forskning fremhever at avkastningen på investeringer varierer på tvers av personer, er vanskelig å måle og blir påvirket av skatt. Prosjektet studerer den optimale beskatningen av kapitalinntekt og formue i Norge basert på en ny modell og detaljerte registerdata som reflekterer kompleksiteten i hvordan avkastningen varierer. For det andre adresserer prosjektet boligskatt. Boligformue er spesielt langs dimensjoner, noe som gjenspeiles i skattebehandlingen. Standard tilnærminger ser i dag bort fra disse dimensjonene. Prosjektet foreslår kortsiktige og langsiktige modeller for boliger for å undersøke implikasjonene av boligskatt. Modellen tilpasses det norske boligmarkedet gjennom estimering og kalibrering. Formålet er å diskutere hvordan sette rettferdige boligskatter. For det tredje undersøker prosjektet forholdet mellom sentral og lokal beskatning. Forskjeller mellom regioner samt migrasjonskostnader gir lokale myndigheter en viss skattefrihet. Prosjektet studerer mekanismene bak lokal skatteinnstilling og utforming av sentrale/lokale skattesystemer. Prosjektet sammenligner skattesystemene i Norge, USA og andre OECD-land empirisk og analyserer optimale skattesystemer. Prosjektet benytter en ny metode ? the mapping approach ? som knytter den optimale beskatningspolitikken til forskjellige etiske syn. Denne tilnærmingen er grunnleggende for velferdsanalyse og utforming av politikk. Den kan tilby en etisk meny for beslutningstakere ved å identifisere den optimale politikken for hvert etiske syn. Videre gir den en etisk identitet for hvert politikkforslag ved å identifisere de etiske synspunktene en beslutningstaker støtter når de foreslår en spesifikk politikk.

This project investigates three understudied issues of taxation, which recently emerged in the public and academic debate in light of the increasing concern for rising inequality. First, the project studies the pros and cons of capital income vs wealth taxation. Recent empirical research has highlighted the importance of heterogeneity and endogeneity of returns to investment and their difficult measurement. The project will construct a novel model to capture these facts, estimate the model with Norwegian register data, and study the optimal taxation of capital income and wealth for Norway. Second, the project addresses the taxation of housing. Housing wealth is special in many dimensions, as reflected in their tax treatment. Standard approaches disregard these dimensions. The project proposes short-term and long-term models of the housing market to investigate how the market reacts to changes in house taxes. Estimation and calibration procedures will allow the model to represent the functioning of the Norwegian housing market. The main objective is to discuss how to set fair taxes on housing. Third, the project addresses the relationship between central and local taxation. Differences across regions and migration costs provide local governments with some tax freedom. The project studies the mechanisms behind local tax setting and the design of central/local tax systems. The project empirically compares the tax systems in Norway, US, and other OECD countries and analyzes optimal tax systems. Importantly, the project adopts a novel methodology—the mapping approach—which associates the optimal taxation policy to each ethical view. This mapping is fundamental for welfare analysis and policy design. It offers an ethical menu for policymakers, by identifying the optimal policy for each ethical view. Moreover, it provides an ethical identity of each policy proposal, by identifying the ethical views a policymaker endorses when proposing a specific policy.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam