Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

The structuring role of Parasite disease On zooplankton In Coastal Ecosystems (POICE)

Alternativ tittel: Parasitters rolle for zooplankton i kystøkosystemer (POICE)

Tildelt: kr 11,7 mill.

POICE undersøker hvordan parasitter strukturerer næringsnett i havets frie vannmasser. Fra studier på land vet vi at parasitter og sykdommer kan være styrende for økologiske interaksjoner, mens studier av zooplankton ofte ignorerer dette. Å forstå parasitters rolle som økologiske drivkrefter er av grunnleggende betydning for å forutsi hvordan kystnære næringsnett fungerer, spesielt siden disse økosystemene er sterkt påvirket av pågående klimaendringer. Hovedmålsetningen til POICE er å kvantifisere fordelingen av parasitter i norske kystfarvann og å undersøke deres strukturerende rolle for marine hoppekreps som er den mest tallrike dyregruppen på planeten vår. Vi vil også utforske hvordan miljøet påvirker disse sammenhengene og hvordan parasittinfeksjon endrer nøkkelegenskaper i fysiologi og adferd hos hoppekreps. Slike data kan kombineres med klassiske sykdomsspredningsmodeller for å forutsi effekter av klimaforandringer. Forståelsen av zooplanktonets dynamikk er viktig for framtidig bærekraftig forvaltning av Norges dyrebare kystfarvann. Vi vil kombinere feltobservasjoner, molekylære screening-metoder, laboratorieeksperimenter og modellering for å få et holistisk bilde av koplingen mellom parasitter og hoppekreps i pelagiske kystøkosystemer.

POICE addresses the complex and essential question of how parasites and disease structure marine pelagic food webs. In terrestrial ecosystems, parasites have long been recognised as crucial structuring components. Yet, current knowledge about how parasites affect the key players of pelagic systems, copepods, is negligible. Understanding the role of parasites as driving agents is, however, fundamental for describing and ultimately predicting the structure and function of coastal pelagic food webs, incl. in Norwegian waters. Accumulating evidence suggests ongoing planktonic regime shifts, entailing community composition changes and decreasing copepod abundances due to global environmental change. The objective of POICE is to quantify the distribution of parasites in coastal waters and determine their structuring role for marine copepod population dynamics, and the dependency of this link on environmental factors such as temperature. Besides parasites, copepods as all animals, are habitat for specific microbiomes. These may be pathogenic to the copepod or other constituents of its microbiome, while parts can contribute to host health and function, including its resistance to parasites. We will thus elucidate the composition, variability and function of the microbiome of marine copepods. We also quantify the role of parasites for relevant life history traits, such as swimming behavior, respiration costs, and egg production; and determine the role of environmental factors for infection risk in the ocean. With these data, we can parameterise disease models to predict future dynamics induced by climate change. These insights are critical for a future sustainable management of the valuable coastal waters of Norway. To achieve the objectives, we will combine field sampling, molecular screening, lab experiments and modelling approaches to get a holistic picture of the distribution, types, function and importance of the parasite-copepod coupling for coastal pelagic systems

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø