Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

LANDWELL: Climate-induced welfare impacts of ecosystem goods and services from agricultural and seminatural landscapes in Norway

Alternativ tittel: LANDWELL: Klimapåførte velferdseffekter av endringer i økosystemgoder og -tjenester fra landbruks- og seminaturlige landskap i Norge

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

315990

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Landbrukssektoren produserer et bredt spekter av naturgoder, også kalt økosystemgoder og -tjenester (eller bare naturgoder), og forvalter en stor del av norske jordbruks- og seminaturlige landskap, av potensielt stor betydning for samfunnet. Naturgodene fra disse jordbruksarealene inkluderer forsynende tjenester (særlig mat/matsikkerhet), regulerende tjenester (f.eks. karbonbinding, og opplevelses- og kunnskapstjenester (f.eks. landskapsestetikk, turisme og rekreasjon, bevaring av natur og biologisk mangfold, kulturarv) samt menneskelig helse og velferd. Landbruket er svært utsatt for klimaforhold og klimaendringene øker presset på landbruks landskapet og produksjonen av naturgoder. Selv om klimaendringer er forventet å gi noen positive konsekvenser (temperatur/vekstsesong) vil klimaendringene mest sannsynlig også gi negative effekter for landbruket i Norge. Det kan bli mer vanlig med ekstremvær, særlig økt nedbør med tilhørende flom og ras, sommertørke (som i 2018) og branner, vegetasjonsskader om vinteren samt økt risiko for plantesykdommer og skadedyr. LANDWELL er et tverrfaglig forskningsprosjekt som har som mål å vurdere virkningene av klimaendringer og hvordan disse påvirker produksjon av naturgodene og i sin tur velferdseffektene for folk. Både naturgoder som har en markedspris og de som ikke har det, vil inkluderes. Vi vil foreta analyser både på nasjonalt og regionalt nivå i Norge og for tilhørende mat- og turismenæringer og levebrød i utvalgte distriktssamfunn. De viktigste forskningsspørsmålene LANDWELL søker å svare på er: Hva er de viktigste konsekvensene av klimaendringer for naturgoder fra landbruks- og seminaturlige landskap i Norge? Hvilke velferdseffekter gir disse klimapåførte velferdseffektene i Norge, og hvordan er velferdseffektene fordelt? Hva er lokaløkonomiske konsekvenser og ringvirkninger for næringer og inntekter i utvalgte i distriktssamfunn? LANDWELL gjennomføres i samarbeid mellom NIBIO, NINA, Menon Senter for Miljø- og Ressursøkonomi og SSB (prosjekteier). Prosjektets formelle oppstart var 1. mai 2021. Et internt oppstartsmøte for prosjektdeltagere ved de norske samarbeidsinstitusjonene ble avholdt digitalt den 9. september 2021, mens et digitalt møte med prosjektets ekspertgruppe (Scientific Advisory Board, SAB) skal avholdes den 29. oktober 2021. En prosjekthjemmeside vil bli opprettet høsten 2021.

The agricultural sector manages a significant part of Norwegian agricultural and seminatural landscapes providing a large amount of both market and non-market ecosystem goods and services (EG&S) for society. These landscapes and resources are also important for other sectors such as tourism, recreation and food industries and contribute to good living conditions and quality of life, especially in rural areas. Little is still known about both how climate change will affect the agricultural sector’s ability to provide EG&S from cultural and seminatural landscapes, and the overall welfare consequences of these impacts for people and for associated industries. This project aims to fill this gap. We propose a broad, interdisciplinary project, coupling social science (environmental and agricultural economics, rural sociology) with natural sciences (climatology, biology, agronomy, landscape ecology, physical geography). Our approach aims first to utilise and operationalise available research and data on physical climate change impacts on the agricultural sector and derive indicators of change of EG&S. This will form the basis for an ambitious and innovative investigation into methods and applications to reliably assess welfare impacts of projected climate change, estimating both monetary and non-monetary indicators of value on multiple geographical scales in Norway. In addition to high-quality research output, the project will generate user-relevant analyses and recommendations for efficient adaptation policies for the agricultural sector. A team of researchers from Statistics Norway (SSB), Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO), Norwegian University of Life Sciences (NMBU), Norwegian Institute for Nature Research (NINA), Ruralis, and Menon Economics will implement the project, in close cooperation with a pre-recruited reference group and an international academic advisory board.

Aktivitet:

KLIMAFORSK-Stort program klima