Tilbake til søkeresultatene

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Developing good ocean governance of the Arctic in times of unpredictable and rapid changes (DOGA)

Alternativ tittel: Hvordan oppnå god havforvaltning av det marine Arktis i en tid med uforutsigbare og raske endringer?

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

316021

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Samarbeidsland:

Klimaendringene skjer raskt og påvirker miljøet i de arktiske havområder mer enn i andre havområder. Dette åpner opp for ny og mer intensiv menneskelig aktivitet, noe som innebærer at de nordlige havområdene er under ytterligere press. Målet med prosjektet er å undersøke i hvilken grad dagens regelverk kan sikre en bærekraftig utvikling av de arktiske havområdene. Som en del av dette, vil vi undersøke hvordan en økosystembasert havforvaltning, kan gjennomføres innenfor gjeldende regelverk. Økosystembasert forvaltning er pekt på som en sentral strategi for å sikre en bærekraftig forvaltning og "good ocean governance". Rettssystemet har en avgjørende rolle i en god havforvaltning. Økosystembasert forvaltning bygger på en kunnskapsbasert forvaltning som åpner for en føre-var tilnærming og kan tilpasse seg ny innsikt i økosystemer og hvordan de påvirkes. En økosystembasert forvaltning krever at miljøhensyn er integrert i beslutningsprosessene, både innenfor ulike sektorer som fiskeri og skipsfart, og gjennom virkemidler på tvers av sektorene. For at en slik forvaltning skal være effektiv, må den også gjennomføres på tvers av grensene for nasjonal jurisdiksjon og gjennom samarbeid med andre stater. Retten har som mål å være stabiliserende og gi klare og forutsigbare rammer for næringslivet og andre. En økosystembasert forvaltning, som er kunnskapsbasert og som kan tilpasse seg ny kunnskap og endringer, kan derfor være utfordrende å gjennomføre innenfor de rettslige rammene. Dette er temaet for prosjektet. Utgangspunktet for undersøkelsene er norsk politikk og regelverk. Men den praktiske gjennomføringen av en økosystembasert forvaltning i Norge blir også analysert i en regional kontekst, hvor samarbeidet mellom statene i Arktis blir belyst. Prosjektet inneholder også komparative analyser av økosystembasert havforvaltning i Canada. Prosjektet er et juridisk prosjekt, som i hovedsak bli besvart spørsmålene gjennom rettsvitenskapelige metoder.

The vulnerable and sensitive Arctic ecosystems are affected by climate change and by increasing human activities. With rapid changes and uncertainties, there is a need for urgent measures to ensure socio-ecological resilience and good ocean governance. The project therefore investigates the capacity of the existing legal framework in providing for sustainable development of the marine Arctic. The primary objective of the project is to contribute to good governance of the marine Arctic by critically investigating the implementation of EA in Norway. The subsidiary objective is to propose a set of best practices or recommendations that could be applied to foster the implementation of EA in the Arctic region on a general level. The project investigates the ecosystem approach (EA) to ocean governance as a key strategy for sustainable development. The project examines how ecosystem approach can be implemented within the legal framework and provide for adaptive, integrated and holistic management without undermining the rule of law and such core values as accountability, participation, legal certainty and predictability. As the implementation of ecosystem approach hinges on the choices made by individual states, the project predominantly focuses on regulations applicable to and within the Arctic waters under the Norwegian jurisdiction. As the ecosystems of the marine Arctic as well as the effects of human activities are transboundary, the Norwegian law is investigated in the context of global and regional law and policy. Science is a critical component to EA. The project thus investigates how law and science can be integrated to provide for adaptive governance. Furthermore it examines whether and how EA is implemented into the sectors of fisheries, shipping/tourism, hydrocarbons and new activities. Possible mechanisms for implementing EA, as well as the potential of implementing EA across jurisdictions through cooperation with other states, are also assessed.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

POLARPROG-Polarforskningsprogram