Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Multilingual Minds: grammar interaction in multilingual acquisition

Alternativ tittel: Multilingual Minds: hvordan språk påvirker hverandre i den flerspråklige hjernen

Tildelt: kr 8,0 mill.

Over halvparten av verdens befolkning er flerspråklige, og så mye som to tredjedeler av alle barn vokser opp med mer enn ett språk. I Europa er andelen flerspråklige barn for tiden rundt 20-25 %, og den øker stadig. De siste tiårene har vi vært vitne til en betydelig økning i innsats og interesse fra flere forskningsdisipliner for å avdekke mekanismene som er ansvarlig for tilegnelse og prosessering av språk i hjernen. Et viktig forskningsspørsmål er om språkforskjeller mellom enspråklige og flerspråklige barn blir forårsaket av tverrspråklig innflytelse (crosslinguistic influence), eller om disse forskjellene kan tilskrives hvor mye barna er eksponert for det ene eller det andre språket. I dette prosjektet foreslår vi en ny metode som sammenligner flere grupper flerspråklige barn på tvers av språkkombinasjon og grammatiske strukturer. Vi holder ett språk konstant (hjemmespråket eller majoritetsspråket), mens vi varierer det andre språket basert på om, eller i hvilken grad, de grammatiske strukturene i de to språkene er like eller forskjellige. Ved bruk av denne metoden er det viktig at den eneste forskjellen mellom gruppene er andrespråket, og at deltakerne har hatt lik eksponering for målspråket. Dette betyr at hvis vi finner forskjeller i hvordan de flerspråklige gruppene forstår eller produserer målspråket, så vil vi være i stand til å tilskrive disse forskjellene til påvirkninger som kommer fra det andre språket. Forskningsresultatene av prosjektet vil være verdifulle for å kunne løse viktige samfunnsmessige utfordringer relatert til utdanning, migrasjon og helse. Den nye kunnskapen vil kunne brukes til f.eks. å utforme læreplaner, utvikle diagnostiske verktøy for språkvansker og veilede språkpolitikk.

The majority of people in the modern world are multilingual, with as many as two thirds of children being raised in multilingual environments. Across Europe, the proportion of multilingual children is currently around 20-25%, and steadily increasing. The last decades have witnessed a remarkable increase in effort from several disciplines aimed to uncover the cognitive mechanisms of language acquisition and language processing, and to understand how language is organised in the mind. One important aspect of this enterprise is the study of whether and how multiple languages interact within multilingual minds. However, this question is difficult to address within current methodological approaches which compare the linguistic behaviour of bilingual children to that of their monolingual peers. In such setup it is impossible to establish whether differences between the groups are due to cross-linguistic influence (CLI) or to the reduced input that bilingual children receive in their two languages. In this project, we propose a new methodology which will enable us to disentangle CLI from the effects of reduced input. We will go beyond comparing bilingual children to monolinguals and make a comparison across multiple bilingual populations. In doing this, we will keep one language - the target - constant and vary the second language parametrically (based on the presence and absence of certain grammatical features). We will match the participants by their exposure to the target language, thus making sure that the only difference between the groups is their second language. This in turn means that if we find any differences in the way the bilingual groups comprehend or produce the target language, we will be able to confidently attribute these differences to the influence coming from their second languages. The findings of the project will have major implications for the theoretical models of languages in the mind, and for theoretical and practical aspects of language learning

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder