Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The molecular basis of sex-differences in Sjögrens syndrome

Alternativ tittel: Det molekylære grunnlaget for kjønnsforskjeller i Sjögrens syndrom

Tildelt: kr 10,0 mill.

De fleste revmatiske sykdommer er vanligere hos kvinner enn hos menn. Sjögrens syndrom er en revmatisk sykdom der eksokrine organer, primært spytt- og tårekjertlene, blir rammet av kronisk betennelse. Foruten tørr munn og tørre øyne, er også tretthet og leddsmerter vanlige symptomer. Manifestasjoner som involverer lungene, nervesystemet og det vaskulære systemet kan også forekomme. Sjögrens syndrom er blant de sykdommer med størst forskjell i forekomst mellom kvinner og menn hvor omlag ni av ti pasienter er kvinner. Årsaker til denne kjønnsdominansen er fremdeles lite kjent, selv om det kvinnelig kjønn er den sterkeste kjente risikofaktoren for Sjögrens syndrom. Prosjektet vårt tar sikte på å avklare de viktigste immunmekanismene som ligger til grunn for den sterke kjønnsforstyrrelsen i Sjögrens syndrom ved å bruke et nytt konsept. Genetiske studier har identifisert enkle nukleotidpolymorfier (SNP) assosiert med Sjögrens syndrom, og mange av disse genetiske variantene fører til differensiell genregulering, såkalte ekspresjonskvantitative lokus (eQTL) effekter. Prosjektet er bygget på idèen om at kjønn er en biologisk kontekst som kan påvirke eQTL-effekten av Sjögrens syndromassosierte SNPs forskjellig hos kvinner og menn. Målet er å identifisere gener som reguleres slik og å utforske deres funksjonelle innvirkning på immunsystemet og rolle i utviklingen av autoimmunitet og Sjögrens syndrom. Denne nye idèen bygger bro over spesifisiteten til genetiske assosiasjoner med kjønnsforstyrrelsen i Sjögrens syndrom, og vil sammen med de foreslåtte funksjonelle eksperimentene, føre til en bedre forståelse av den patogenetiske prosessen i denne sykdommen. Prosjektet vil gjennomføres ved bruk av ny, avansert teknologi og en unik, stor biobank av pasient materiale. Konseptet og resultatene av prosjektet vil også kunne anvendes på andre revmatiske sykdommer og vil være avgjørende for utvikling av nye behandlingsmetoder og forebyggende tiltak, bedre skreddersydd for hvert kjønn.

The majority of rheumatic diseases are more common in women than in men. Sjögren’s syndrome is a systemic autoimmune rheumatic disease in which exocrine organs, primarily the salivary and lacrimal glands, are targets of chronic inflammation. Fatigue and arthralgia are also common, and extraglandular manifestations involving the respiratory, nervous and vascular systems may occur. Sjögren’s syndrome has among the highest observed female-to-male ratios, and approximately nine out of ten patients with this chronic inflammatory condition are women. This sex-bias remains poorly understood, even though female sex is the strongest known risk factor for Sjögren’s syndrome. Our proposal aims to clarify the basic immune mechanisms underlying the strong sex bias in Sjögren’s syndrome by using a novel concept. Genetic studies have identified single nucleotide polymorphisms (SNPs) associated with Sjögren’s syndrome, and many of these genetic variants lead to differential gene regulation, so called expression quantitative loci (eQTL) effects. The project is built on the idea that sex is a biological context that may influence the eQTL effects of Sjögren’s syndrome-associated SNPs differentially in women and men. It seeks to identify the genes thus regulated, and to explore their functional impact on the immune system and role in development of autoimmunity and Sjögren's syndrome. This novel idea bridges the specificity of genetic associations with the sex-bias in Sjögren’s syndrome, and together with the proposed functional experiments will lead to a better understanding of the pathogenetic process in this disease. The project is driven by state-of-the art technology and a unique, large biobank of patient-derived tissues. The concept and results of the project will be applicable also to other rheumatic diseases, and will be essential for development of novel treatment approaches and preventive measures better tailored to each sex.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder