Tilbake til søkeresultatene

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Supporting inclusive and accountable health systems decisions in Ghana and Kenya for universal health coverage (SUPPORT-SYSTEMS)

Alternativ tittel: Inkluderende og rettferdige helsesystembeslutninger i Ghana og Kenya for universell helsedekning (SUPPORT-SYSTEMS)

Tildelt: kr 10,6 mill.

Prosjektnummer:

316145

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Geografi:

Hvordan kan beslutningsprosesser som bidrar til å styrke helsesystemer og gjøre helsetjenester tilgjengelige i lav- og mellominntektsland ansvarliggjøre beslutningstagere og bli gjort mer inkluderende og rettferdige? Dette prosjektet undersøker spørsmålet fra to vinkler. Først, hvordan beslutningstakere—som f. eks. nasjonale eller lokale helsepolitikere og helsebyråkrater—anvender ulike kilder til kunnskap når beslutninger tas om finansieringen, styringen og organiseringen av helsetjenesten. Her er vi spesielt interessert i bruken av kunnskap om erfaringene og preferansene til helsepersonell, pasienter, sivilt samfunn og sårbare grupper som berøres av beslutningene, og hvordan denne kunnskapen anvendes når globale helsesystemanbefalinger fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) tilpasses til lokale forhold. Det andre spørsmålet er hvordan kunnskapsbaserte beslutningsprosesser kan utformes for å styrke deltakelsen til og fremme erfaringene og synspunktene til de som berøres av beslutningene, spesielt de som representerer sårbare grupper. Vi skal utforske disse spørsmålene gjennom systematiske litteraturoppsummeringer og komparative kvalitative studier i Kenya og Ghana—to land som har universell helsedekning som et prioritert politisk mål. Overordnet vil prosjektet, basert på innsikten fra litteraturoppsummeringer og studiene i Ghana og Kenya, utvikle nye verktøy som kan støtte beslutningsprosesser. Verktøyene vil legge til rette for at globale kilder til kunnskap (som f. eks. oppsummert kunnskap eller globale anbefalinger fra WHO) kan vurderes sammen med lokale kilder til kunnskap (som f. eks. fra kvalitative undersøkelser av erfaringene til helsearbeidere, pasienter og sivilsamfunnsorganisasjoner). Målet er at denne type verktøy kan støtte helsesystembeslutninger som både er kunnskapsbaserte og inkluderende. Prosjektet ledes av Folkehelseinstituttet og samarbeidspartnerne er University of Ghana, the Kenyan Medical Research Institute (KEMRI), og Universitetet i Oslo.

The overall goal of this project is to explore how decision-making processes for health systems strengthening and universal health coverage (UHC) can be made more inclusive, responsive and accountable. We will focus on the extent to which giving greater prominence to the voices of civil society groups and other stakeholders, both directly and through the wider use of qualitative and local evidence, can humanise decision-making processes and promote equity. As a major sub-goal of United Nations (UN) Sustainable Development Goal (SDG) 3 on ‘Good health and well-being’, UHC is now a global political priority. How countries pursue UHC depend on their approaches to strengthening health systems. But for all countries, this should ideally include the use of evidence to inform decisions about the financing, governance and delivery of health services, and the inclusive involvement of stakeholders in these processes.The ongoing COVID-19 pandemic has reinforced the value of assessing a wide range of evidence and listening to a wide range of stakeholders when health systems decisions are made. Our proposal will advance a research agenda at the intersection of two key ambitions: evidence-informed health systems decisions and inclusive and accountable decision-making. We will explore and compare national and subnational decision-making processes in Ghana and Kenya—two low- and middle-income countries (LMICs) with a political commitment to UHC. As these countries strive to deliver health care services for their populations, we will examine how they are using evidence to, firstly, help policymakers contextualize global guidance by integrating local stakeholder views and, secondly, foster agency among civil society stakeholders.

Aktivitet:

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn