Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Professional Education and simulation-based training

Alternativ tittel: Profesjonsutdanning og simuleringsbasert trening

Tildelt: kr 12,0 mill.

Profesjonsutdanninger har et behov for å koble teori og praksis gjennom aktiv studentinvolvering. Bruk av simulering er lovende for å få til dette. De siste års teknologiske fremskritt har betydelig utvidet mulighetene til å trene i et realistisk og risikofritt miljø før man trer inn på arbeidsplassen, hvor feil kan være forskjellen mellom liv og død. For å benytte slike metoder på best mulig måte, er det behov for en dybdeforståelse av relasjonen mellom profesjonell kontekst og bruk av simulering i utdanningen. Er der systematiske forskjeller på tvers av disse profesjonene når det gjelder hvorvidt simuleringsbaserte metoder er vurdert egnede og hvor de blir brukt i praksis? Prosjektet «Profesjonsutdanning og simuleringsbasert trening? (PROSIM) samler forskere fra NTNU, Universitet i Sørøst Norge og Universitetet i Gøteborg for å studere bruk av simulering i tre ulike fagfelt: helsevitenskap, bioingeniør og maritim profesjonsutdanning. Vårt mål er å bringe frem kunnskap om, og bedre forståelse av, bruk av simulering i profesjonsutdanning. Vi ønsker da å utforske relasjonen mellom simulering og de sosiale, emosjonelle, kognitive og praktiske dimensjonene av praksis og utvikling av profesjonsidentitet. Prosjektet har også forum for læring på tvers av profesjonsdomener og diskusjoner med både akademia og industri. Ambisjonen i PROSIM er altså å stimulere til tverrfaglig læring av best praksis, samt utvikle et felles begrepsapparat om simulering. Vi er nå godt inne i prosjektet. To doktorgradskandidater er ansatt og godt i gang med prosjektene sine. Et viktig mål i prosjektet er interdisiplinær læring. Gjennom en spørreundersøkelse til instruktører på de tre utdanningene i Skandinavia, intervju med studenter fra de tre fagfeltene og dokumentanalyse av tidligere forskning bygger vi gradvis forståelsen av hvordan simulering operasjonaliseres og forstås i de tre feltene. Et annet viktig mål er å øke dialogen om ulik praksis. Som ledd i dette målet har prosjektet ambisjon om en årlig konferanse/workshop som inviterer deltakere til dialog. Ansvaret for arrangementet skal skifte mellom de involverte partnerne. Først ut var konferansen "Simulation-based Learning across Professions (SimLearn2022)" arrangert av PROSIM og USN som inviterte akademikere så vel som praktikere til en fagdag om tema. Neste arrangement finner sted i Gøteborg våren 2023.

For professional education, it is necessary to bridge theory and practice through active student involvement. Simulation-based training methods are promising in this respect, and technological advancement in recent years have expanded the opportunities to promote educational goals. Simulation-based training is a widespread method to improve the quality of practice in a risk free and cost-effective manner across different professional fields. To successfully adopts such methods, we need an in-depth understanding of the relationships between professional context and simulation used in education. That is, are there professional differences in whether and how simulation-based methods are most suitable? PROSIM conducts a comparative and interdisciplinary study of technology-supported simulation-based training in bachelor-level education in three professional fields: maritime, health and biomedical laboratory science. PROSIM draws on situated, distributed and socio-cultural theories to study professional learning as interactional accomplishments between participants and simulation-technologies in everyday simulation practice (Suchman, 2007; Hutchins, 1995; Lave & Wenger, 1991). The overall project aim is to advance our understanding of simulation-based training across professional setting in ways that can improve the quality of simulation-based training. The three fields are chosen because, despite structural similarities, there are significant differences in how simulation-based training is implemented and used in practical training and assessment practices. Cross-disciplinary dialogue and cooperation is a key part of the project strategy. The project design involves forums for interdisciplinary learning and discussion both within academia and with the practice fields. Thus, the ambition of PROSIM is to stimulate cross-disciplinary learning of best practice as well as a shared system of concepts.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder