Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CoSAM - Samhandlingsapplikasjoner i helsetjenesten for kriser og daglig drift

Alternativ tittel: CoSAM - Applications for collaboration in crises and daily operations in healthcare services

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektnummer:

316226

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Midlene er mottatt fra:

I CoSAM-prosjektet utvikler Imatis nye samhandlingsapplikasjoner for bedre arbeidsflyt og dialog med brukerne for å jobbe smart og effektivt i helsetjenestene i Bydel Stovner og Bydel Gamle Oslo i det daglige så vel som i krisesituasjoner. COVID-19-krisen ga kommunehelsetjenesten en akutt samhandlingsutfordring den ikke var forberedt på, og vanlige rutiner strakk ikke til: Det var stor usikkerhet, stort påtrykk fra pasienter, stort informasjonsbehov, omfattende smittevernstiltak, stort logistikkbehov og det ble nødvendig å endre organisering blant annet gjennom å etablere feberpoliklinikker, gjøre omprioritering av vanlige avtaler fordi mange helsearbeidere ble omdisponert og havnet i karantene. Utfordringene ble ekstra tydelig i håndtering av korona, men kommunehelsetjenesten har de samme utfordringene i daglig drift og har behov for digitale verktøy for å støtte arbeidsprosesser og samhandling. Partnerne i CoSAM, Bydel Stovner, Gamle Oslo, Imatis and SINTEF, utvikler, tester og evaluerer teknologi og tjenester gjennom innovasjonsprosesser som er forskningsstøttet og behovsdrevet. Prosjektet bruker iterative og brukersentrerte metoder. Det er gjennomført et grundig innsiktsarbeid som etablerer kunnskap om hvilke behov tjenesten har og som også dokumenterer førsituasjon. Det har gitt en god oversikt og dokumentasjon på områder som fungerer bra og hvilke områder hvor det er behov for forbedringer samt flaskehalser som bør fjernes. Kunnskapen brukes til å utvikle og tilpasse arbeidsprosesser og til å utvikle samhandlingsapplikasjoner for ulike avdelinger i kommunehelsetjenesten. En tavle for henholdsvis hjemmetjenesten, vurderingsteam, mestringsteam og psykisk helse og rus for bedre oppfølging av brukere og samhandling internt. Videre utvikles det støtte for arbeidsprosesser for samhandling mellom teamene . Dette gjøres i tett samarbeid med ledere og ansatte i bydelen og i flere iterasjoner hvor løsningene prøves ut og evalueres underveis, FoU-aktiviteter er integrert inn i innovasjonsprosessene og funnene bidrar til å gi retning videre. En vurdering vil bli gjort av før- og ettersituasjon, det vil si endring fra oppstart til avslutning av prosjektet i september 2022. Innsiktsarbeidet dokumenterer e stort behov for bedre oversikt, tydeligere ansvar og rollefordeling og verktøy som kan gjøre det enklere for flere ansatte å følge opp et stort antall hjemmeboende på en bedre måte. I Oslo kommune er det definert en såkalt Oslo-modell for hjemmebaserte tjenester, og det er en målsetning at samhandlingsapplikasjonene implementerer deler av dette for å tilgjengeliggjøre det for ansatte på en bedre måte. Prosjektet skaper kunnskap om organisering og teknologi som kan gjenbrukes i kommuner over hele landet. Kvalitetsforbedring og effektivisering av tjenester gjennom anskaffelse av digitale løsninger er i tråd med og godt forankret i kommunenes strategier og nasjonale retningslinjer om digitalisering av helse- og omsorgstjenestene. Kunnskapen vil også styrke helsenæringen og sikre at flere og bedre digitale løsninger blir utviklet og tatt i bruk i større skala, og at løsningene har brukerflater som involverer flere aktører inkludert brukere og pårørende og støtter arbeidsprosesser. CoSAM vil gi verdifull informasjon til andre bydeler og kommuner ? om hvordan endringsarbeid og utvikling av støtte kan gjøres for å jobbe smartere og bruke begrensede ressurser best mulig.

COVID-19-krisen ga kommunehelsetjenesten en akutt samhandlingsutfordring den ikke var forberedt på, og vanlige rutiner strakk ikke til: Det var stor usikkerhet, stort påtrykk fra pasienter, stort informasjonsbehov, omfattende smittevernstiltak, stort logistikkbehov og det ble nødvendig å endre organisering blant annet gjennom å etablere feberpoliklinikker, gjøre omprioritering av vanlige avtaler fordi mange helsearbeidere ble omdisponert og havnet i karantene. Bydel Stovner kontaktet Imatis i dagene etter 12. mars, og i løpet av 10 arbeidsdager ble det satt i drift en digital samhandlingsløsning som var rigget for å støtte pasientdialog, oppfølging på feberpoliklinikken, smittesporing og videre oppfølging av smittede tjenestemottakere med kommunale tjenester. Det har imidlertid vist seg svært komplekst å ta i bruk en slik helhetlig samhandlingsløsning, dels fordi det er krevende å etablere digital samhandling i en krisesituasjon når ulike tjenestesteder ikke er vant til å samhandle digitalt, og dels fordi en helhetlig situasjonsforståelse ikke er på plass, verken i bydelen eller på tvers av tjenestene i Oslo kommune (inkl. sykehjem, helsehus og lokalsykehus). I ukene etter påske har det blitt klart at en digital beredskapsløsning må basere seg på IKT-løsninger som allerede brukes i bydeler og på sykehus. Den må kunne «skrus» raskt inn mot utfordringen som oppstår, gi oversikt og helhet samt være fleksibel slik at det er enkelt å etablere «ny struktur», f.eks. ved opprettelse av feberpoliklinikker i Oslos bydeler. Imatis, Bydel Stovner og Bydel Gamle Oslo skal i CoSAM utvikle samhandlingsverktøy for bruk i krisesituasjoner og i daglig drift for oversikt, digital dialog internt og med innbyggere, brukere, pasienter og pårørende. Digitale verktøy for egenrapportering for å følge opp hvordan tilstanden utvikler seg hos den enkelte pasient vil kunne avlaste tjenesten og gi betydelig økt kapasitet og samtidig forbedre pasientsikkerhet og smittespredning.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena