Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digital poliklinikk med hjemmeoppfølging

Alternativ tittel: Digital outpatient clinic with remote care

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

316244

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Smartere bruk av digitale løsninger gjør det enklere for pasienter å få behandling hjemme hos seg selv, og redusere behovet for fysisk oppmøte på sykehuset samt å sikre at eventuelle forandringer i pasientens tilstand fanges opp tidligere. I dette prosjektet har en digital poliklinikk blitt testet ut. Prosjektet bidrar til digitalisering av utvalgte poliklinikker ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). I tråd med Nasjonal helse- og sykehusplan skal prosjektet bidra til det utadvendte sykehus gjennom å flytte flere helsetjenester hjem til pasienten. Prosjektansvarlig er det norske helseteknologiselskapet Dignio. Prosjektet har som mål å definere ny metodikk for digital hjemmeoppfølging av polikliniske pasienter ved sykehus, samt videreutvikle Dignios plattform slik at den understøtter denne metodikken. Med digital hjemmeoppfølging får pasienten tilgang til en app som kobles opp mot medisinsk måleutstyr. Via appen kan pasienten rapportere symptomer, sende inn medisinske målinger, følge med på egen historikk og kommunisere med helsepersonell via melding eller video. Helsepersonell følger med pasienten i en egen plattform og kan gi råd eller iverksette tiltak ved avvik i verdiene. Slik blir det enklere for poliklinikken å tilpasse seg pasientens behov for behandling. Prosjektet tar for seg flere pasientgrupper ved to sykehus. Ved Kreftavdelingen ved UNN vil pasienter med kreft følges over lengre tid. Ved OUS vil flere ulike pasientgrupper følges, herunder pasienter fra Nevrologisk avdeling, Lungeavdelingen og Avdeling for Smertebehandling. Midlene til prosjektet kommer via Forskningsrådets hasteutlysning ifm. covid-19 og skal undersøke om pasientene oppnår redusert smitterisiko og opplever økt medvirkning og trygghet i en pandemi. Gevinstene for helsetjenesten forventes blant annet å være bedre evne til å prioritere knappe ressurser i en presset situasjon. Dignio har i løpet av prosjektperioden samarbeidet med de fire avdelingene fra OUS og UNN samt Intervensjonssenteret for å definere pasientgrupper og detaljere utfordringer med dagens forløp i tradisjonell poliklinikk. Med inspirasjon fra tjenestedesign-metodikk har prosjektet beskrevet pasientreiser for de aktuelle pasientgruppene i prosjektet, for å synliggjøre behov og pasientflyten med digital hjemmeoppfølging. Videre har prosjektgruppen konkretisert hvordan de ulike pasientgruppene skal følges opp i hjemmet med hjelp av pasientappen: egenrapportering av ulike målinger tatt i hjemmet, spørreskjemaer, bruk av chat-funksjon etc. Prosjektgruppen har definert innhold og prosedyrer for hvordan klinikkene skal følge opp og håndtere egenrapporteringer fra pasienten. Parallelt har prosjektet arbeidet med å tilpasse Dignios plattform slik at de spesifikke behovene som kommer fra bruk av løsningen i en poliklinisk kontekst/sykehusmiljø skal kunne understøttes av plattformen. Som en del av prosjektet, ble en post.doc rekruttert i 2021 som leder av følgeforskningen av prosjektet, og mye tid ble brukt for planlegge følgeforskningen, inkludert å innhente de formelle godkjenningene for å bedrive forskningen. I starten av 2022 var det klart for å koble pasienter på plattformen, og tilpasning av plattformen samt følgeforskningen har foregått i parallell frem til og med sommeren 2023, da oppfølgingen av samtlige pasienter ble avsluttet. Dignios plattform er idag, etter at prosjektet nå er avsluttet, mye bedre rustet for å kunne understøtte en digital poliklinikk ved sykehus. Prosjektet har generert mye data, innsikt og erfaringer om digital hjemmeoppfølging - dette blir publisert som en del av følgeforskningen til prosjektet.

Prosjektet har blitt gjennomført etter planen Prosjektet har hatt to hovedformål: Å tilpasse en løsning/metodikk for digital hjemmeoppfølging av polikliniske pasienter ved sykehus samt å gjennomføre følgeforskning. Per dags dato (sommer 2023) er både metodikk og den tekniske løsningen betydelig mer tilpasset behovet for å understøtte oppfølging av pasienter ved en digital poliklinikk på sykehus, enn hva den var da prosjektet startet i 2020. Gjennom prosjektperioden har vi også gjennomført forskning og samlet inn mye data, både kvalitative og kvantitative data. Disse forskningsresultatene vil bli publisert fortløpende i 2023/2024. Vi forventer fortsatt at prosjektet vil bidra med mye kunnskap om digital poliklinikk ved norske sykehus. Dette, i en fase da flere norske sykehus har gjennomført prosjekter på digital hjemmeoppfølging men ikke skalert/tatt i bruk digital hjemmeoppfølging som en del av ordinær drift. På nåværende tidspunkt er det for tidlig å konkludere med noen effekter, da dette vil bli publisert som en del av forskningen. Det kvalitative datagrunnlaget indikerer dog en meget positiv holdning blant pasientene, og flere avdelinger som deltok i prosjektet fortsetter med digital poliklinikk også etter at prosjektet er over.

Langt på vei stoppet poliklinisk oppfølging av pasienter opp ved landets sykehus i den første fasen av pandemibekjempelsen av korona-viruset. Viktig behandling for tusenvis av pasienter ble skjøvet på fordi det ikke var trygt å oppsøke sykehusene for de aller mest sårbare pasientene. «Over natten» gikk en rekke polikliniske avdelinger over til å benytte videokonsultasjon for å unngå fysisk nærkontakt. Prosjektet «Digital poliklinikk» skal ta dette til et nytt nivå, der videokonsultasjon kun er én del av en forbedret klinisk praksis for å øke trygghet og gi bedre behandling av polikliniske pasienter, et viktig skritt for å oppnå «pasientens helsevesen». Foruten gevinster for pasientene, skal prosjektet samskape en mer digital basert poliklinisk oppfølging for leger og sykepleiere i spesialisthelsetjenesten. Klinikere skal delta i å skape de nye arbeidsprosessene sammen med tjenestedesignere. Dignio skal videreutvikle sitt system for digital hjemmeoppfølging til å passe inn i de nye arbeidsmåten. Både klinisk utprøving og videreutvikling av systemet skal skje i samarbeid med Intervensjonssenteret på OUS som har et nasjonalt ansvar for å sikre trygg utvikling og innføring av nye metoder. Kreftpoliklinikken ved UNN vil delta sammen med poliklinikker ved OUS (lungeavdelingen, Avdeling for Smertebehandling samt Nevrologisk avdeling) for å teste ut løsningen i den daglige driften. En postdoktorstilling ved OUS som finansieres av prosjektet skal bistå med tjenestedesign og følgeforskning på hvilken effekt en slik poliklinisk behandling vil ha på pasienter, helsepersonell og organisasjon (inklusive bærekraftmål). Sykehuspartner og DIPS skal sikre et godt samspill mellom sykehusets eksisterende systemer og Dignios løsning for hjemmeoppfølging. Kreftforeningen deltar også som støttespiller og representant for pasientenes interesser.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena