Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digital poliklinikk med hjemmeoppfølging

Alternativ tittel: Digital outpatient clinic with remote care

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

316244

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Smartere bruk av digitale løsninger skal gjøre det enklere for pasienter å få behandling hjemme hos seg selv, og redusere behovet for fysisk oppmøte på sykehuset. Nå skal en digital poliklinikk se dagens lys. Prosjektet skal bidra til digitalisering av utvalgte poliklinikker ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). I tråd med Nasjonal helse- og sykehusplan skal prosjektet bidra til det utadvendte sykehus gjennom å flytte flere helsetjenester hjem til pasienten. Prosjektansvarlig er det norske helseteknologiselskapet Dignio. I underkant av åtte millioner har blitt tildelt prosjektet hvor Dignio har fått med seg Intervensjonssenteret ved OUS, Kreftavdelingen ved UNN, Kreftforeningen, C3 (Senter for fremtidig helse), Sykehuspartner og DIPS. Prosjektet har som mål å definere ny metodikk for digital hjemmeoppfølging av polikliniske pasienter, samt videreutvikle Dignios plattform slik at den understøtter denne metodikken. Med digital hjemmeoppfølging får pasienten tilgang til en app som kobles opp mot medisinsk måleutstyr. Via appen kan pasienten rapportere symptomer, sende inn medisinske målinger, følge med på egen historikk og kommunisere med helsepersonell via melding eller video. Helsepersonell sitter i en egen plattform og kan gi råd eller iverksette tiltak ved avvik i verdiene. Slik blir det enklere for poliklinikken å tilpasse seg pasientens behov for behandling. Prosjektet tar for seg flere pasientgrupper ved to sykehus. Ved Kreftavdelingen ved UNN vil pasienter med kreft følges over lengre tid. Ved OUS vil flere ulike pasientgrupper følges, herunder pasienter fra Nevrologisk avdeling, Lungeavdelingen og Avdeling for Smertebehandling. Midlene til prosjektet kommer via Forskningsrådets hasteutlysning ifm. covid-19 og skal undersøke om pasientene oppnår redusert smitterisiko og opplever økt medvirkning og trygghet i en pandemi. Gevinstene for helsetjenesten forventes blant annet å være bedre evne til å prioritere knappe ressurser i en presset situasjon. Status per nov 2021: Prosjektet har siden starten arbeidet videre med de fire avdelingene fra OUS og UNN for å definere pasientgrupper og detaljere utfordringer med dagens forløp i tradisjonell poliklinikk. Med inspirasjon fra tjenestedesign-metodikk har prosjektet beskrevet pasientreiser for de aktuelle pasientgruppene i prosjektet, for å synliggjøre behov og pasientflyten med digital hjemmeoppfølging. Videre har prosjektgruppen konkretisert hvordan de ulike pasientgruppene skal følges opp i hjemmet med hjelp av appen: egenrapportering av ulike målinger tatt i hjemmet, spørreskjemaer, bruk av chat-funksjon etc. Prosjektgruppen har definert innhold og prosedyrer for hvordan klinikkene skal følge opp og håndtere egenrapporteringer fra pasienten. Parallelt har prosjektet fortløpende arbeidet med å tilpasse Dignios plattform slik at de spesifikke behovene i prosjektet skal kunne understøttes av plattformen. Januar 2021 ble en post.doc rekruttert som leder følgeforskningen av prosjektet, og prosjektet har arbeidet med å forberede og planlegge følgeforskningen, inkludert å innhente de formelle godkjenningene for å bedrive forskningen. En viktig milepæl i prosjektet var å få godkjent Risiko- og sårbarhetsanalyse for Dignios plattform av sykehusene sine IT-organisasjoner. Dette er en prosess som har tatt lengre tid enn forventet. Endelig godkjenning av Risiko- og sårbarhetsanalysen måtte være ferdig før prosjektet kunne starte med rekruttering av pasienter. Denne ROS-analysen ble godkjent ved OUS og UNN august 2021, omtrent et år etter at prosessen ble igangsatt. Dette har påvirket fremdriftsplanen til prosjektet, og forsinket oppstarten av rekrutteringen av pasienter. Videre har fremdriften påvirkes av at rekrutteringen av kontrollpasienter til forskningen har tatt lenger tid enn forventet. Oppsummert er prosjektet forsinket med et par måneder. Prosjektet skal i samråd med prosjektets styringsgruppe vurdere ulike tiltak for å håndtere forsinkelsen i prosjektet, men risikoen for at prosjektet stopper vurderes som meget lav. Link til artikkel som ble skrevet om prosjektet og delprosjektet ved UNN, i Onkologisk tidsskrift: https://onkologisktidsskrift.no/sykdommer/63-digital-poliklinikk-kan-revolusjonere-helsevesenet.html

Langt på vei stoppet poliklinisk oppfølging av pasienter opp ved landets sykehus i den første fasen av pandemibekjempelsen av korona-viruset. Viktig behandling for tusenvis av pasienter ble skjøvet på fordi det ikke var trygt å oppsøke sykehusene for de aller mest sårbare pasientene. «Over natten» gikk en rekke polikliniske avdelinger over til å benytte videokonsultasjon for å unngå fysisk nærkontakt. Prosjektet «Digital poliklinikk» skal ta dette til et nytt nivå, der videokonsultasjon kun er én del av en forbedret klinisk praksis for å øke trygghet og gi bedre behandling av polikliniske pasienter, et viktig skritt for å oppnå «pasientens helsevesen». Foruten gevinster for pasientene, skal prosjektet samskape en mer digital basert poliklinisk oppfølging for leger og sykepleiere i spesialisthelsetjenesten. Klinikere skal delta i å skape de nye arbeidsprosessene sammen med tjenestedesignere. Dignio skal videreutvikle sitt system for digital hjemmeoppfølging til å passe inn i de nye arbeidsmåten. Både klinisk utprøving og videreutvikling av systemet skal skje i samarbeid med Intervensjonssenteret på OUS som har et nasjonalt ansvar for å sikre trygg utvikling og innføring av nye metoder. Kreftpoliklinikken ved UNN vil delta sammen med poliklinikker ved OUS (lungeavdelingen, Avdeling for Smertebehandling samt Nevrologisk avdeling) for å teste ut løsningen i den daglige driften. En postdoktorstilling ved OUS som finansieres av prosjektet skal bistå med tjenestedesign og følgeforskning på hvilken effekt en slik poliklinisk behandling vil ha på pasienter, helsepersonell og organisasjon (inklusive bærekraftmål). Sykehuspartner og DIPS skal sikre et godt samspill mellom sykehusets eksisterende systemer og Dignios løsning for hjemmeoppfølging. Kreftforeningen deltar også som støttespiller og representant for pasientenes interesser.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena