Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

RoboCoat - Robotisering av overflatebehandling med null utslipp til ytre miljø

Alternativ tittel: RoboCoat - Robotization of surface treatment with zero emission to the external environment

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektnummer:

316331

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Organisasjon:

Geografi:

Plast i havet, spesielt mikroplast, er som kjent et stort problem, og er et viktig punkt i FNs bærekraftmål. På norsk sokkel har fjerning av gammel maling foregått med ingen eller svært begrenset oppsamling av malingsavfallet. Dette prosjektet har hatt til hensikt å ferdigstille og demonstrere to roboter til overflatebehandling av store flater, som for eksempel skipsskrog, med tilnærmet null utslipp av noen materialer til omgivelsene. Tradisjonelt overflatevedlikehold på skrogsider utføres med menneskelig arbeidskraft fra enten klatretau eller via stillas. Overflaten rengjøres med høytrykksspyling eller sandblåsing, og rust, blåsesand og gammel maling havner hovedsakelig i sjøen under prosessen. Videre males overflaten flere strøk, som regel med hjelp av sprøytemaling. Arbeidet er både tidkrevende og risikofylt, utgjør en betydelig kostnad for eieren og slipper ut unødvendig mye utslipp til havet. Ved å utvikle en robotisert løsning for både vasking, sandblåsing og sprøytemaling av store vertikale flater vil det være mulig å både eliminere utslipp av plast og annet avfall til havet, i tillegg til økt effektivitet og redusert risiko. Tradisjonelle metoder klarer i snitt ca. 3 m2 per skift. En robotisert løsning vil derimot klare i snitt rundt 30m2 per skift sett over en lengre periode. Under optimale forhold vil det være mulig å klare opp mot 60m2 per skift. To slike roboter med tilhørende verktøy er nå ferdig bygget og har blitt testet både i laboratoriet, i et realistisk testoppsett på land og i en reell arbeidssituasjon på installasjon offshore. Testene har alle gitt gode resultater, både for å gi data til å optimalisere både utstyr og metoder, og ikke minst for å bevise at teknologien virker i den virkelige verden. Hensikten med prosjektet var å demonstrere teknologien under realistiske forhold, og dette er nå gjort med gode resultater.

Overflatebehandling har tradisjonelt sett vært basert på mye manuelt arbeid. Ved å demonstrere operasjonell teknologi og metoder ser vi en endring hos overflatebehandlingsfirmaene vi er i kontakt med; interessen for robotisering innen disse miljøene har økt betraktelig de siste årene. Bedrifter som driver med tradisjonell overflatebehandling har etter sigende slitt med rekrutering av nytt personell, særlig blant yngre folk. Ved å endre hvordan overflatebehandling utføres er det mulig å øke interessen for fagfeltet fordi de kjedelige repetitive oppgavene automatiseres, og arbeidsoppgavene som gjenstår blir mer varierte og utfordrende. Prosjektet har som forventet gitt bedriften et helt nytt forretningsområde innen overflatebehandling, både direkte i form av videre bruk av robotene som ble bygget, og i utvidet forstand der deler av teknologien utviklet i prosjektet har blitt videreført til andre liknende problemstillinger innen overflatebehandling.

På norsk sokkel har fjerning av gammel maling foregått uten- eller med svært begrenset oppsamling av malingsavfallet. Prosjektets går ut på å demonstrere og dermed ferdigstille utviklingen av to overflate roboter (RoboCoat) som effektivt vasker, sandblåser og maler store vertikale flater, som for eksempel skrog. Robotene vil i tillegg til å gjøre overflate vedlikehold, også ha en null-utslipps profil som gjør at verken gammel rust/maling eller sandblåsingsmediumet vil havne i sjøen under operasjonen. Tradisjonell overflate vedlikehold på skrogsider utføres med menneskelig arbeidskraft fra enten klatretau, eller via stillaser. Dette blir naturligvis krevende operasjoner med en høy HSE risiko. Dette er arbeidsintensive operasjoner som oppleves som en stor OPEX belastning for eierne. Å reduserer tilførsel av mikroplast til havområdene er et viktig punkt i FNs bærekraftmål nr. 14. Epoxymaling er å anse som plast fordi den inneholder polymerer og ender opp som mikroplast når den fjernes gjennom sandblåsing. Malingsflak fra sandblåsing vil forbli i det marine miljøet i svært lang tid og man kjenner ikke langtidseffektene av slike utslipp. For å fjerne gammel maling, sandblåse og påføre skroget tre lag med ny maling konkluderte man med at man med tradisjonell metode ville oppnå en effektivitet på 3m2 per skift (12-timer). Mye av fremdriften er tidkrevende grunnet rigging av stillas og HMS regler ved bruk av sandblåsing. Ved å utvikle tilsvarende utstyr for en robot beregnet man at effektiviteten vil kunne være 30m2, og gjerne så mye som 60m2 per skift. Vårt prosjekt har derfor vært å utvikle en robot for overflatebehandling offshore av vertikale flater hvor gammel maling og blåsemedium ikke har utslipp til ytre miljø. Roboten med tilhørende verktøy er nå ferdig og har blitt testet i laboratoriet med svært gode resultater. Forskningsprosjektets formål er å implementere erfaringer fra lab testene og fortsett demonstrasjon av den nye teknologien under realistiske forhold.

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk