Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

COVIdig - beste praksis for videoløsninger og digitalt tilsyn i helsetjenestene

Alternativ tittel: COVIdig - best practice on use of video and digital surveillance in healthcare

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektnummer:

316333

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Målet for COVIdig prosjektet har vært å utvikle og implementere beste praksis for digitalt tilsyn, digital hjemmeoppfølging (DHO) og bruk av kameraløsninger i kommunehelsetjenesten. COVIdig har vært gjennomført i tett samarbeid med Tellu AS, Bodø kommune, Kristiansand kommune og SINTEF. Tellu har utviklet nye innovative kamera løsninger for digitalt tilsyn, DHO og video for samhandling i kommunehelsetjenesten. Løsningene er prøvd ut og tatt i bruk i Bodø kommune og Kristiansand kommune og SINTEF har vært forskningspartner. Prosjektet har mottatt finansiering fra Forskningsrådet og er gjennomført i perioden høsten 2020 til mars 2023. Koronakrisen synliggjorde behovet for innovasjon i tekniske løsninger og tjenester for at kamerateknologi kunne tas i bruk som en integrert del av helsetjenestene. I Bodø har COVIdig kartlagt bruk av video i tjenesten både for møter og konsultasjoner under og etter pandemien. Det er gjennomført spørreundersøkelse blant ansatte (166 respondenter) og individuelle intervju med utvalgte ressurspersoner (10 respondenter) om bruk av video i helsetjenesten på tvers av ulike tjenesteområder. Resultatene viser at ansatte har gode erfaringer med bruk av video for interne møter og samhandlingsmøte, ved at flere kan delta, det frigjør tid og gir økt fleksibilitet. Det reduserte smittefaren og gjorde at ansatte i karantene kunne bidra hjemmefra. DHO i Bodø kommune har foregått i samarbeid mellom innbygger, fastlegen, helse og omsorgstjenesten i kommunen og spesialisthelsetjenesten. COVIdig har bidratt til at Helsehjelpa i Bodø kommune har tatt i bruk teknologi fra Tellu og kan tilby DHO som en integrert del av kommunens tjenestetilbud. Personer som er kronisk syke med behov for tett helseoppfølging, får oppfølging av sykepleiere fra Helsehjelpa som følger med på målinger og symptomregistreringer som brukerne gjør hjemme ved hjelp av sensorer, teknologi fra Tellu (Dialogappen) og nettbrett/ mobiltelefon. Prosjektet har gjennomført en spørreundersøkelse blant brukere av Helsehjelpa (52 respondenter) som viste at flertallet opplevde DHO som nyttig. Majoriteten av brukerne ønsket DHO for å ta vare på egen helse fremfor tradisjonell oppfølging hjemme, på helsehus, sykehus eller hos fastlegen. Brukerne har rapportert at DHO har gitt økt trygghet og mindre behov for bruk av fastlegen. Forutsetningen for de positive resultatene er at innovasjonen forankres i alle ledd i tjenesten og det gjennomføres en individuell kartlegging av hver bruker. Kristiansand kommune har gjennom COVIdig tatt i bruk kamerabasert digitalt tilsyn fra Tellu på Storebølgen bofelleskap for unge personer med funksjonsnedsettelser, på Valhalla Helsesenter og for utvalgte hjemmeboende hvor Responssenteret mottar alarmer. Det er gjennomført spørreundersøkelser blant ansatte og observasjoner på natt på både Storebølgen og Valhalla for å kartlegge erfaringer. På Storebølgen bofelleskap ble kamera tatt in bruk for både kontinuerlig tilsyn og for hendelsesbasert tilsyn. Kontinuerlig digitalt tilsyn på natt og bruk av nettbrett gav økt fleksibilitet og avlastning for ansatte på natt. På Valhalla Helsehus er det installert og tatt i bruk kamera for digitalt tilsyn fra Tellu på 24 pasientrom. Det gjennomføres planlagt digitalt tilsyn på natt til faste tider, og hendelsesbaser tilsyn for aktuelle pasienter etter individuell kartlegging av behov for digitalt tilsyn. Spørreundersøkelsen blant ansatte (38 respondenter) viste at planlagt digitalt tilsyn på natt gir mer ro for pasientene og det kan forebygge fall og andre hendelser blant pasientene. I Kristiansand har enkelte hjemmeboende prøvd ut hendelsesbasert tilsyn på natt. For de utvalgte brukerne har dette bidratt til redusert behov for utrykning fra hjemmetjenesten for å følge opp eventuelle hendelser på natt. Ved en eventuell hendelse har alarmen gått til Responssenteret som i de fleste tilfellene har avklart situasjonen og redusert behovet for utrykning fra hjemmetjenesten på natt. I COVIdig ble det benyttet følgeforskning og deltakende innovasjonsprosesser hvor både kommunens ansatte og brukere har bidratt sammen med bedrift og forskere i utvikling av de nye løsningene og integrasjon av nye helsetjenester i kommunens praksis. COVIdig har bidratt til at Tellu kan tilby nye innovative løsninger og at Bodø og Kristiansand kommune har tatt i bruk og integrert de nye digitale løsningene som en del av sine tjenester. Det tette samarbeidet mellom Tellu, Bodø kommune, Kristiansand kommune og SINTEF har bidratt til innovasjon og integrasjon av nye løsninger og tjenester, dokumentasjon av erfaringer, kunnskapsspredning, og etablering av beste praksis for digitalt tilsyn på institusjon og hjemme, DHO og bruk av video i helsetjenesten. COVIdig har endret kommunenes daglige praksis samtidig som tjenestene til brukerne er opprettholdt. Forskningsaktivitetene i COVIdig har videre gitt gi en unik innsikt i beste praksis for digitalt tilsyn og DHO til nytt for både bedrift og kommune.

COIVdig har bidratt til videreutvikling av TelluCare-platformen og omfatter digitalt tilsyn, digital hjemmeoppfølging (DHO) og bruk av video i helsetjenesten. TelluCare-platformen kan integreres med nasjonale fellesløsninger som elektronisk pasientjournal og velferdsteknisk knutepunkt. TelluCare-platformen bidrar med viktige styringsdata for logistikk, analyse, drift og administrasjon. COVIdig har gitt Tellu nyttig læring og samarbeid med helsepersonell og pasienter/ brukere som har bidratt til videreutvikling av tekniske løsninger og til innovasjon i helsetjenesten. Den deltakende innovasjonsprosessen har vært vikitg for måloppnåelsen. Det er etablert ny praksis med bedre ressursutnyttelse. Kristiansand kommune har tatt i bruk digitalt tilsyn (kontinuerlig og planlagt tilsyn på natt og hendelsesbasert tilsyn på dag/kveld/natt) ved helsehus (24 pasientrom) og ved bofelleskap for personer med funksjonsnedsettelser (2 leiligheter). • Effekten av digitalt tilsyn med TelluCare på natt har gitt økt ro for pasientene. Det ble lettere å bistå pasientene til rett tid og ansatte kunne forebygge fall og hendelser ved å gripe inn på tidligere tidspunkt. • Effekten av å ta i bruk kontinuerlig digitalt tilsyn med TelluCare og mobilt nettbrett for utvalgte beboere i bofelleskap har gitt nattevaktene bedre arbeidsforhold og mindre stress på vakt. • Responssenteret har fulgt opp enkelte hjemmeboende med hendelsesbasert digitalt tilsyn på natt og avklart situasjoner etter varsling av hendelser. Dette sparte hjemmesykepleien for unødvendige utrykning på natt, og det ble roligere og mindre mas for brukerne. Bodø kommune har opprettet Helsevakta hvor sykepleiere tilbyr DHO av personer med kroniske lidelser, som kols, kreft, diabetes, psykiske utfordringer og hjerte- og karsykdommer. • DHO fra Helsevakta har muliggjort tett og jevnlig oppfølging slik at forandring kan oppdages raskere og behandles enklere og bidratt til redusert pågang hos fastlegen. • For brukerne har DHO ført til: o økt trygghet og mestring av egen sykdom o at mange foretrekker DHO fremfor tradisjonelle konsultasjoner og opplever DHO som nyttig o mindre behov for bruk av fastlege o enkelt å kontakte Helsehjelpa, også når de er på reise Bodø kommune økte bruken av video til møter, konsultasjoner og samhandling under Koronakrisen. Effekten var at: o video har avlastet tjenesten og gitt økt fleksibilitet for ansatte o flere ansatte fra ulike områder kunne delta på interne møter og samhandlingsmøter o enklere for pårørende og ansatte å delta på møter og utveksle informasjon o tjenesten kunne frigjøre tid som tidligere ble brukt til koordinering og oppfølging etter f.eks. utskriving av pasienter o redusert reisetid o video var nyttig for veiledning og tettere oppfølging uten økt ressursforbruk o bruk av video gav økt smittevern og ansatte i karantene kunne bidra hjemmefra Det er etablert innsikt i beste praksis og funksjonelle krav for digitalt tilsyn, DHO og bruk av video for samhandling.

COVIdigs visjon er å utnytte innovasjonsmomentet fra koronakrisen og utvikle og innføre beste praksis for kamerabasert teknologi i helsetjenesten. Løsninger fra Tellu IoT for hendelsesbasert varsling, digitalt tilsyn og videokonferanse vil videreutvikles og ses på som en helhetlig løsning for konsultasjon, oppfølging og dialog med brukere på ulike nivåer av helsetjenestene. Utprøvingen vil skje i tett samarbeid med Kristiansand og Bodø kommune som offentlig partner. Innovasjonen vil fasilitere effektiv ressursutnyttelse, opprettholdelse av gode tjenestetilbud og redusert behov for smittevernsutstyr. I tillegg vil endret praksis bidra til bedre beredskap for senere oppblussinger av pågående pandemi eller andre akutt oppståtte situasjoner som setter helsetjenestene under press. COVIdig skal bruke erfaringer fra den pågående pandemien til å muliggjøre en raskere og mer effektiv utvikling, innføring og implementering av løsningene. En sentral del av dette er å involvere responssenter, brukere og pårørende i større grad. Innovasjonen vil ha betydelig verdipotensial både i den pågående koronasituasjonen og ved eventuelle nye smittebølger. Å integrere løsningene som en etablert del av beste praksis vil også styrke beredskapen i tjenestene i en normalsituasjon og gi økt fleksibilitet. En svært viktig motivasjon for COVIdig er verdien av følgeforskning ved innovasjon i en krisetilstand. Det finnes ingen forskning på eskalert innføring og implementering av digitalt tilsyn og videoløsninger for helsetjenesten under en pågående pandemi. Helsetjenestene var allerede før koronautbruddet under press med tanke på ressurser. Denne utfordringen vil forsterkes på grunn av økt gjennomsnittsalder i befolkningen samt etterslep i tjenestene i etterkant av pandemien, og understreker behovet for å finne effektive løsninger som frigjør tid, bedrer beredskap og gir fleksibilitet. Forskningsaktivitetene i COVIdig vil derfor gi unik innsikt som har nytte både på kort og lang sikt.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena