Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

PATHWAY: A toolkit for managing and communicating patient pathways

Alternativ tittel: PATHWAY: Verktøy for å beskrive og kommunisere pasientforløp

Tildelt: kr 12,0 mill.

Pasientforløp har blitt et viktig begrep i helsesammenheng, og brukes av fagpersoner med forskjellig bakgrunn, f.eks. klinikere, koordinatorer og teknologer. Mangelen på et samlende rammeverk for pasientforløp har resultert i en mengde ikke-standardiserte beskrivelser og formater, og begrepsavklaringer forekommer sjelden. Et pasientforløp er definert som en kronologisk beskrivelse av pasientens møte med helsevesenet. Men i praksis brukes pasientforløp mest av sykehus for å sikre at pasienter får helsehjelp innenfor gitte tidsfrister. Pasientforløp omfatter som regel kun én institusjon, og har sjelden pasientens helhetsperspektiv i fokus. Visjonen i prosjektet Pathway er å utvikle et teoretisk fundament og et visuelt modelleringsspråk for å beskrive, forbedre og kommunisere pasientforløp. Pathway er forankret i pasientens perspektiv. Vi vil derfor involvere pasienter, pårørende og pasientorganisasjoner i forskningsaktivitetene. Prosjektet tar utgangspunkt i to sykdomsgrupper: pasienter med multippel sklerose (MS), som er en kronisk, livslang nevrologisk sykdom, og pasienter med kreft. Dette er for å favne ulike typer pasientforløp, men også for å se på forskjeller innad i gruppene. Målet er å etablere verktøy og metoder som kan beskrive alle typer pasientforløp, og som bidrar til å skape gode og helhetlige pasientopplevelser. I prosjektet skal vi starte med å undersøke pasientenes opplevelse av sitt forløp, og hvilke faktorer de opplever at hemmer eller fremmer god sammenheng i forløpet. I tillegg skal vi kartlegge hvordan deres konkrete forløp ser ut ved hjelp av metoder som loggføring av kontakter med tjenestene og intervjuer. Vi gjennomfører nå en detaljert kartlegging av individuelle pasientforløp for MS-pasienter og kreftpasienter. Dette materialet vil bli sammenholdt med helseaktørenes planlagte/standardiserte forløp. I juni 2022 gjennomførte vi en rekke workshops og intervjuer med kreftpasienter og deres pårørende. Her var temaet kommunikasjon og informasjonsflyt gjennom pasientforløpet. Ved hjelp av metoden Critical incident technique identifiserte vi kritiske faktorer for gode pasientforløp. Prosjektets postdoc og PhD-student gjennomfører nå en systematisk litteraturgjennomgang og en survey av pasientforløp; hvordan de beskrives, modelleres og kommuniseres både mellom helsepersonell og direkte til pasientene. Flere intervjustudier med helsepersonell er i gang med fokus på håndtering av pasientforløp. Resultatet av prosjektet er en verktøykasse for presise, visuelle modeller for pasientforløp som vil gjøre det lettere å oppnå en felles forståelse og kommunisere på tvers av ulike profesjoner. Verktøyene skal også utvikles med tanke på å kommunisere direkte med pasienten. Pathway ledes av SINTEF Digital, og prosjektpartnere er Universitetet i Oslo og Universitetet i Aalto, Finland. Vi vil gjøre studier i samarbeid med universitetssykehuset i Oslo og Helsinki og sammenligne resultater mellom sykdomsgrupper og land. Prosjektverktøyene vil bli offentlig tilgjengelig for alle, og promotert gjennom offentlige seminarer.

Patient pathways are in-house tools for hospital staff. However, the lack of a unifying framework for pathways has resulted in a plethora of non-standard descriptions, definitions, and evidence. PATHWAY's vision is to establish the knowledge needed to manage and communicate patient pathways using precise models and methods. The overall project objective is to develop the PATHWAY framework consisting of a theoretical fundament, a visual multi-layered modelling language, methods, and tools to support description, design, and management of patient pathways. While patients often find the medical treatment excellent, research has shown that they experience poor coordination and information exchange among the healthcare actors. This highlights the need for new approaches to manage and coordinate patient pathways in the healthcare system. Based on a strong involvement of users, we will investigate patient pathways from the healthcare organizations' points of view but also through longitudinal studies of patient journeys on an individual level. User needs will inform the development of the modelling language. The modelling language will cover several process layers like the patient's direct contact points and actions, clinical and logistic workflows. The modelling language will be evaluated with several target groups for various purposes within and across disease groups, health organizations and health regions in Norway and Finland. We we will explore how the framework can support direct communication towards patients for increased predictability and patient empowerment. The outcome of the project is a toolkit for precise, visual representations of patient pathways that will ease communication and provide a common understanding among health professionals. A handbook with guidelines and best practices for managing and communicating pathways will also be provided. The research partners are SINTEF Digital, University of Oslo, and Aalto University, Finland.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester