Tilbake til søkeresultatene

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Inclusive Hearing Care for School Children in Tanzania

Alternativ tittel: Inkluderende hørselstjeneste for skolebarn i Tanzania

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektnummer:

316345

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Vår visjon er å bidra til inkluderende utdanning og deltakelse for barn med hørselsnedsettelser, bidra til å redusere fattigdom og realisere WHOs slagord "Leave no one behind". SINTEF, NTNU, The Open University of Tanzania, Patandi Teachers College og Jimma University er samarbeidspartnere. Globalt er det rundt 466 millioner mennesker (6,1% av verdens befolkning) med hørselstap, hvorav ca. 34 millioner er barn (WHO, 2020). Nesten 90% av mennesker med hørselstap bor i lav- og mellom inntekts land (LMIC), som ofte mangler ressurser og tjenester for å håndtere hørselstap (WHO, 2018). Tradisjonelt er hørselsundersøkelser spesialiserte tjenester som tilbys på sentrale og ofte kostbare klinikker, og bidrar til at tjenestene er utilgjengelige for befolkningen generelt. Innovativ teknologi, målrettet kapasitetsbygging og samarbeid mellom utdanning og helse kan gjøre hørselstjenester tilgjengelig lokalt hvor befolkningen bor. Tap av hørsel påvirker barns utvikling av tale, språk og kognitive ferdigheter og påvirker skolegang negativt. I mange land med lav inntekt er barn med hørselstap sårbare for å droppe ut av skolen eller aldri gå på skolen, og jenter har størst risiko for å droppe ut eller aldri går på skole (WHO, 2020; UNICEF, 2018). Barn med hørselstap rapporteres å ha lavere skoleprestasjoner enn barn uten hørselstap. Mangel på utdanning vil påvirke voksenlivet med hensyn til deltakelse i yrkeslivet og sosialt. Målet er å utvikle en modell for lokale hørselstjenester i barneskolen og ta i bruk innovativ teknologi som kan bidra til inkluderende utdanning for barn med hørselstap. Utbredelse av hørselsnedsettelser og årsak til dette vil bli kartlagt i utvalgte områder i Tanzania og Etiopia. Videre vil nye hørselstekniske hjelpemidler og tiltak bli tilpasset den lokale konteksten, hørselstjenester vil bli gjennomført og pilotert ved utvalgte skoler i Tanzania. Status: Prosjektet er etablert i Tanzania og Etiopia, Kick-off er gjennomført digitalt og screening av skolebarn er planlagt første kvartal 2022.

Our Vision is to enable equitable access to Inclusive Education (IE) and participation for children with hearing loss, thus contributing to reduce poverty and "Leaving No One Behind". SINTEF, NTNU, The Open University of Tanzania, Patandi Teachers College and Jimma University are collaborating partners. Globally, there are about 466 million people (6.1 % of the world’s population) with hearing loss, whereof approximately 34 million are children (WHO, 2020). Nearly 90 % of people with hearing loss live in low- and middle-income countries (LMICs), which often lack the resources and services to address hearing loss (WHO, 2018). Traditionally, hearing care services are specialised services provided at centralised clinics, at high cost, making the services inaccessible for most of the population in LMICs. Innovative technology and targeted capacity building might enable hearing care services to be available in local communities. The loss of hearing affects children's development of speech, language and cognitive skills and impact negatively on school attendance. In many low-income countries, children with hearing loss and deafness are vulnerable to dropping out of school or never going to school and girls are most likely to drop out or never attend school (WHO, 2020; UNICEF, 2018). Children with hearing loss are reported to have lower school performance than children without hearing loss. Lack of education will affect adult life with respect to employment and participation. The objective is to develop a model for local hearing care services in primary school that will enable equitable access to Inclusive Education for children with hearing loss. Prevalence and cause of hearing loss will be surveyed in Tanzania and Ethiopia, medical and technical hearing care interventions will be performed at local schools in Tanzania, technology will be adapted to the local context and hearing care services piloted in Tanzania.

Aktivitet:

NORGLOBAL2-Norge - global partner