Tilbake til søkeresultatene

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Equity and financial household impact in randomised controlled trials, implementation research and cohort studies in India (EQUIFINANCE)

Alternativ tittel: Rettferdig fordeling av helsegevinster og finansiell risikobeskyttelse i epidemiologiske studier i India (EQUFINANCE)

Tildelt: kr 12,0 mill.

Bærekraftsmålene oppfordrer land til å sikre rettferdig tilgang til helseintervensjoner uten å utsette husholdningene for økonomiske vanskeligheter. EQUIFINANCE-prosjektet, støttet av NFR, skal måle effekt av helseintervensjoner for nyfødte og barn. Økonomiske gevinster for husholdninger og hvorvidt effekten er ulik for fattige vs. rike husholdninger vil bli evaluert i fem store studier i India: Arbeidspakke 1: "Egenkapital og fattigdomspåvirkning av cangaroo-mother-care initiert i lokalmiljøet (ciKMC)" Denne studien er en forlengelse av den store ciKMC-studien som brukte data fra nyfødte i 8402 husholdninger i India. KMC initiert i lokalsamfunn ble funnet å redusere neonatal dødelighet med 25%. I EquiFinance-prosjektet er det publisert to ciKMC-forskningsartikler. Det første manuskriptet er publisert i International Journal for Equity in Health (https://doi.org/10.1186/s12939-021-01605-0). Det andre manuskriptet er publisert i BMJ Global Health (http://dx.doi.org/10.1136/bmjgh-2022-010000). ciKMC reduserer husholdningenes helseutgifter og forhindre fattigdom, og de fattigste husholdningene ser ut til å ha mest nytte av intervensjonen. Arbeidspakke 2: "Helseutgiftsundersøkelse i India" Dette er en observasjonell kohortstudie som evaluerer tilgangen til en rekke helsetjenester, utgifter som familier har ved å oppsøke ulike helsetjenester og hvilke konsekvenser dette har for husholdningsøkonomien i India. Rundt 13% av alle husholdninger globalt opplever det vi kaller "katastrofale helseutgifter" (det vil si helseutgifter som utgjør mer enn 10% av husstandens inntekt), og i India er denne andelen rundt 17%. Denne studien vil vurdere helseutgifter for flere typer sykdommer i cirka 3000 husholdninger. Resultatene fra denne undersøkelsen vil gi oss grunnlag for å evaluere hvorvidt dagens helsevesen i India har for høy finansiell risiko for husholdninger og om finansieringsordningen av helsevesenet bør endres. Arbeidspakke 3: "Egenkapital og økonomiske fordeler med sinktilskudd til behandling av sepsis" En randomisert dobbeltblind placebokontrollert studie vil måle i hvilken grad oralt inntak av 10 mg sink daglig hos alvorlig syke spedbarn i alderen under 2 måneder vil redusere risikoen for død. Studien har registrert 2913 spedbarn i India på tvers av 5 sykehus, da India har høy spedbarnsdødelighet. EquiFinance prosjektet evaluerer i en subgruppe på 705 nyfødte hvorvidt sink også forebygger at allerede sårbare familier blir enda fattigere. Hypotesen er at sink reduserer sykelighet og dermed også forkorter sykehusoppholdet for nyfødte med alvorlig sykdom. Et langt opphold på spesialiserte intensivavdelinger koster ofte mye penger, og det er mye penger å spare ved å korte ned slike opphold for fattige familier i India. Arbeidspakke 4: "Høyrisiko oppfølging av spedbarn" Den sykehusbaserte Garbh-Ini Pregnancy-kohorten er et viktig mor-/nyfødt helseregister med 10024 deltakere med oppfølgingsdata fra mødre og nyfødte. I EquiFinance studien vil vi undersøke nærmere nytten av et høyintensivt nevrokognitivt oppfølgingsprogram av barn opp til 2 års alder. Vi vil evaluere helseeffekter, fordelingen av disse og økonomiske gevinster for familier med høyrisikobarn. Arbeidspakke 5: "ACTION III Trial" Steroid injeksjoner brukes noen ganger i premature svangerskap. Injeksjonene blir vanligvis gitt i uke 34-37 i svangerskap når det er truende prematur fødsel. Det mangler imidlertid dokumentasjon av høy kvalitet på de kliniske fordelene ved denne intervensjonen. ACTION III er en WHO-ledet randomisert kontrollert studie som utføres i fem forskjellige lav- og lav-mellominntektsland for å evaluere effekten av antenatale kortikosteroider. Injeksjoner gis til kvinner med høy risikor for prematur fødsel og mplet er at dette skal forbedre helse til de nyfødte. Studien startet i august 2022. Protokollen er nå ferdig utvilket og det er søkt om nødvendige etiske godkjenninger av studien. Vi forventer at steroid injeksjoner gitt til kvinner med høy risiko for prematur fødsel vil forbedre husholdningsøkonomien. Injeksjonene reduserer trolig risikoen for dyr intensivavbehandling av premature og familiene vil dermed få lavere sykehusutgifter.

The main idea behind the EQUIFINANCE project is to develop and evaluate new methods to assess equity and economic impact (financial risk protection) of health care interventions. Impact on equity and economic return for households of neonatal and child health interventions will be assessed in five ongoing primary high quality studies in India: Three randomised controlled trials (community-initiated kangaroo mother care, zinc supplementation to antibiotic treatment of severe infections, antenatal corticosteroids for late preterm birth), one study with implementation research design (integrated community case management for pneumonia) and one pregnancy cohort study (high-risk infant follow-up). EQUIFINANCE will be an add on study to these Results from the EQUIFINANCE are expected to be relevant for SDG 3.8. Methods of Extended cost-effectiveness analysis (ECEA), Concentration Index and Concentration Curves, financial household impact analysis, and CONSORT-Equity 2017 guidance will be applied and developed to all primary studies. EQUIFINANCE has therefore a high potential for scientific impact, with the establishment of a leading research group on equity and poverty impact methods in randomised controlled trials, implementation research and cohort studies. EQUIFINANCE is a collaboration between Centre for Health Research and Development, Society for Applied Sciences (SAS) in New Delhi (with expertise in conducting large community based trials), Translational Health Science and Technology Institute (THSTI) in New Delhi (with experience in conducting large facility based trials), Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health (CISMAC) in Bergen (NRC centre of excellence on maternal and child health randomised controlled trials) and Bergen Centre of Ethics and Priority Setting (BCEPS) (with expertise in equity impact studies and development of national essential health care packages for universal health coverage in low- and middle income countries).

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn