Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

C4: COVID-19 and Human Capital: Cataclysm and Catalyzer

Alternativ tittel: C4: COVID-19 og humankapital: Kataklysme og katalysator

Tildelt: kr 4,0 mill.

COVID-19 Pandemien har hatt dramatiske konsekvenser for Norske bedrifter. Selv for bedrifter som ikke har vært direkte berørt av pålagte nedstenginger har krisen i mange tilfeller medført et betydelig fall i etterspørselen. Dette har igjen fått dramatiske følger for hvordan bedriftene håndterer sin humankapital, både med hensyn til ansettelsesforhold, arbeidsoppgaver, kompetanseinvesteringer, HR, osv. Dette reiser spørsmålet om hvordan pandemien påvirker bedrifters beslutninger vedrørende humankapital, og hvordan dette varierer mellom bedrifter med ulike egenskaper, og overfor ansatte med ulike egenskaper. Uavhengig av krisen var norske bedrifter (i varierende grad) inne i en digital transformasjon når krisen inntraff. Det synes klart at pandemien vil akselerere denne transformasjonen. Den driver flere av bedriftenes og kundenes aktiviteter online, og noe av dette vil bli varige endringer i både kunde- og bedriftsatferd. Krisen har således oppmuntret bedrifter til å ta i bruk digital teknologi tidligere enn planlagt, og den ser ut til å ha belønnet virksomheter som var kommet langt i digitaliseringen før den inntraff. For å forstå konsekvensene av krisen må man derfor forstå at krisen og digitaliseringsprosessen økonomien er inne i - er tett sammenkoblet. Dette er også viktig ift. fremtidige kriser, som etter alle solemerker kommer til å skje i en stadig mer digitalisert økonomi. Nøkkelen til økt kunnskap om disse spørsmålene er etter vårt syn to ting. En er bedre data. Vi må integrere data om bedrifters og bransjers egenskaper, med data om egenskapene til individer og offentlige tiltak i et felles datasett. For bedre å forstå krisens dynamikk og utvikling er det nødvendig med «sanntidsdata» om endringer ettersom krisen utvikler og endrer seg, snarere enn retrospektive data samlet inn etter krisen. Det andre som trengs er en tverrfaglig gruppe som kan legge ulike perspektiver og metoder til grunn for analysen av disse dataene. Prosjektet vil gjøre begge deler.

The COVID-19 pandemic started as a medical crisis that quickly turned into a recession as governments introduced measures that locked-down large parts of the economy. Even for firms not in lockdown, a steep decline in demand forced a large number of firms to make dramatic changes to how they invest, deploy, and manage their human capital. This raises the general question of how the pandemic impacts firms’ human capital decisions, and the economic and labor market consequences this implies - both for firms and individuals. Independently of the crisis, firms were already (to varying extent) going through processes of digitalization. It seems reasonably clear that the pandemic will accelerate this digital transformation. It pushes a wide range of business activities online, some of which will lead to lasting changes in organizational- and consumer-behavior. The crisis has thus encouraged firms to implement digital technologies earlier than anticipated, and it seems to have rewarded firms that were highly digitalized before it started. We therefore believe that to understand the economic- and labor market consequences of the COVID-19 pandemic, it is important to realize that human capital decisions following the crisis and the process of digital transformation of the economy are intertwined. The key key to make significant progress on all these issues are two things. One is higher quality data. We need to be able to integrate data on characteristics of firms and industries, with data on the characteristics of individuals and government interventions in a common dataset to understand their interactions and relative effects. To better understand the dynamics of the crisis we also need real time data to observe changes as the crisis unfolds, rather than retrospective data. The other key thing needed is an interdisciplinary group of researchers who can bring a multitude of theoretical and analytical approaches to the data. Our project aims to do both.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena