Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CONSIGN - Effects of Covid-19 on reliability Of National Supply In a Global Nexus

Alternativ tittel: CONSIGN - Effekter av Covid-19 på nasjonal forsyningssikkerhet i en global sammenheng

Tildelt: kr 4,2 mill.

COVID-19-pandemien har medført store utfordringer for norsk næringsliv. Dette gjelder særlig transportindustrien, som skal ivareta forsyningssikkerheten slik at essensielle samfunnsfunksjoner opprettholdes. Samtidig har pandemien medført en unik situasjon eller «levende eksperiment», hvor man har mulighet til å identifisere og avdekke hvordan næringslivet faktisk tilpasser seg i krisesituasjoner, og hvordan bedrifter responderer på myndighetenes tiltakspakker. Dette er hovedideen bak CONSIGN. I samarbeid med ti næringslivsaktører vil vi studere effektene av COVID-19-pandemien på forsyningssikkerhet, tilpasningsevne, kostnader, og hvorvidt utfordringer har bidratt til innovasjon hos store nasjonale transportkjøpere og transportører med globale nettverk - alle med essensielle roller for norsk forsyningssikkerhet. Dette skal gjøres både fra et bredde- og et dybdeperspektiv, gjennom ulike metodiske framgangsmåter. Pandemiens effekt på kjøretøyutnyttelse vil studeres gjennom en «realtime» datafangst for ca. 1500 norske lastebiler, etablert i LIMCO, et KPN-prosjekt finansiert av NFR. Datafangsten startet i 2019 og pågår fortsatt, og vil gi innsyn i kort- og langtidseffekter av pandemien for lastebilnæringen. Vi vil bruke sendingsdata fra de tre største samlasterne i Norge, som alle deltar i CONSIGN, for 2019 og 2020 til å identifisere utviklingen i økonomisk aktivitet for transportkjøpere. Ved å knytte transportkjøpers næringskode til enkeltsendinger, vil analysen kunne identifisere både næringsspesifikke og geografiske ulikheter. Til slutt vil vi utføre dybdecasestudier både av transportører og av noen kritiske leverandørkjeder gjennom våre deltakerbedrifter, samt casestudier også i et breddeperspektiv. Sistnevnte casestudier vil baseres på workshops blant medlemsorganisasjoner til Norges lastebileierforbund og NHO Logistikk og Transport, som begge deltar i prosjektet. Dermed får prosjektet representert flere transportører og andre transportformer enn vegtransport.

The COVID-19 pandemic has led to major changes and disruptions for Norwegian business and industry, not in the least for freight transport. With CONSIGN, ramifications of the current crisis will be studied through three veins: 1) analysis of real-time and time-series data from fleet management systems for a large sample of trucks; 2) screening of changes in economic activity in different sectors based on detailed shipment data from the three largest freight forwarders in Norway, and 3) in-depth case studies among important actors within Norwegian transport and supply chains. Combined, this yields insights into economic and cost impacts of disruptions on Norwegian freight transport and transport-dependent industries in the economy as a whole, reliability of supply for the Norwegian society and approaches to tackle transport and supply chain challenges. CONSIGN will also study effects of public support measures, by assessing the timing of changes in activity levels against the timing of policy measures and restrictions. Further, CONSIGN will assess whether changes are characterized by short-term shocks, or stabilize at new levels. The latter can provide insights into response time and adaptability for firms and public authorities. Through collaboration with ten major actors from industry, CONSIGN is strongly anchored with practice. This ensures relevant and real life insights, and facilitates very comprehensive analyses that cover a large share of the Norwegian economy and supply chains across a broad range of industries, all transport modes, and with a high level of detail both in geography and time. Due to the abruptness of disruptions and their nature, the corona situation allows for a unique stress test of the robustness of supply chains for Norwegian society and business, and understanding the veins through which the current situation affects transport and reliability of supply is crucial for the design of effective political responses and policy measures.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena