Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Media Innovation Through the Corona Crisis (MICC) - how news media can build and implement innovation ability

Alternativ tittel: Medieinnovasjon gjennom koronakrisen: hvordan kan nyhetsmedier forbedre og bruke sin innovasjonsevne?

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektnummer:

316534

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

MICC var et toårig forskningsprosjekt om hvordan koronapandemien påvirket norske nyhetsmedier og hvordan disse utnyttet mulighetene for innovasjon og vekst under krisen. Prosjektet adresserte særlig spørsmålet om hvordan nyhetsmediene kunne skape verdi både for seg selv, publikum og samfunnet ellers. De teoretiske utgangspunktene for MICC har vært serviceinnovasjon, krisehåndtering og resiliens. Data har blitt samlet inn gjennom intervju, spørreundersøkelser, innholdsanalyser og bruk av sekundærdata. MICC var et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI, OsloMet, Kristiania, Kantar, Institutt for journalistikk og Medietilsynet. I vår forskning finner vi at pandemien fungerte som en katalysator som akselererte innovasjon på kort sikt og som en forsterker av pågående endringsprosesser på lang sikt. Til sammen stimulerte disse to prosessene innovasjonsevnen til nyhetsmediene på tre områder: kundeopplevelser, servicesystemet og forretningsmodeller. Pandemien fungerte som en katalysator for innovasjon ved at den bidro til å skape gode kundeopplevelser i form av nye og bedre produkter og tjenester, og som en forsterker av en pågående publikumsorientering i nyhetsmediene basert på et ønske om å hjelpe og løse publikums problemer. Pandemien fungerte også som en katalysator for innovasjon ved at den økte digitaliseringstempoet til de journalistiske prosessene, produktene og tjenestene i servicesystemet, og som en forsterker av servitisering av nyhetsbransjen (fra produktorientert til mer tjenesteorientert). Som en katalysator satte pandemien også fart på overgangen til brukerbaserte forretningsmodeller og den forsterket den generelle digitaliseringen av forretningsmodellene. Disse innovasjonsprosessene førte til en økt verdiskapning i form av sosial verdi, økonomisk verdi, profesjonsverdi og publikumsverdi. Muligheten til å skape ny eller forbedret verdi ble identifisert som tre resiliensstrategier: utholdenhet, tilpasning eller transformasjon.

- - Endring i arbeidsrutiner ble drevet av både et ønske om å endring (ambition driven), men også fordi redaksjoene ikke hadde annet valg (urgency-driven). - Ny arbeidspraksis preget av strenge prioriteringer av arbeidsoppgaver og ressursfordelinger - Noen produktutvikling som går i retning mer lyd og bilde i tradisjonelle avishus - Digitalisering av tjenester som addressere publikums behov og ønsker - Mer samarbeid på tvers av avdelinger og profesjoner - Kompetanseheving innenfor service- journalistikk og helse-journalistikk. - Enorm dugnadsinnsats fra første stund for å levere gode nyheter fra hjemmekontoret - Journalister var litt overrasket og veldig stolte av at de produserte så mye god journalistikk under høyt press, usikkerhet og ny teknologiske forhold - Pandemien ble fremstilt som en sosial og kulturell krise - Mediene stilte få kritiske spørsmål til myndighetene - Nyhetssakene handlet som oftest om sosial adferd og risiko knyttet til pandemien, de var ofte vinklet negativt og brukte i stor grad autoritetskilder - Fall i annonseinntekter og en nedgang i papirinntekter, men enn oppgang i digitale abonnementsinntekter under pandemien - Krisen akselererte skiftet fra annonsebasert til brukerbasert forretningsmodell - Krisen akselererte skiftet fra papir til digital forretningsmodell, også blant nisjemediene - Utviklet nye tjenester for å tiltrekke seg nye kunder eller utforske nye markeder - Innovasjon og utvikling av eksisterende tilbud for å kunne tilby brukerne et verdiforslag som baserer seg på brukernes behov, interesser og ønsker - Tidlig ble krisen forstått som en trussel, men snart oppdaget mange at det gikk bedre enn fryktet - Krisen åpnet opp for flere muligheter til å videreutviklet sine tjenester til digitale eksisterende kunder og å levere et verdiforslag for å opprettholde eller styrke deres relasjon - Krisen forsterket en pågående forskyvning fra et produktsentrert verdiforslag til en logikk hvor tjenester står mer sentralt - I utviklingen av større visuelle presentasjoner basert på store data var det behov autonomi og samarbeid, tillit fra ledelsen og stor grad av frihet. - Man trenger journalister med stor forståelse for programmering og programmerere med stor forståelse for jouranlistikk - til tross for mange ulemper med digitale samhandlingsverktøy, opplevde informantene at journalister ble mer operative, fleksible og tverrfaglig med en fornyet digital kompetanse og selvtillit - Krisen skapte et stort behov for troverdige og nyttige nyheter - Stor interesse i og tilfredshet med pandeminyheter fra redaksjonelle medier - økt bruk blant de fleste publikumsgrupper - økt abonnement - Generell høy tillit til norske medier - Medienes portvaktrolle ble styrket - VGs koronaspesial spilte en stor rolle som informasjonsformidler for både myndighetene og samfunnet - Fornyet selvtillit blant flere redaksjonelle medier om deres samfunnsrolle og verdi

The project “Media Innovation through the Corona Crisis” (MICC) addresses the economic impact of the COVID-19 pandemic for the Norwegian news media industry and how news media are pivoting their strategies for business opportunities in order to ensure their role in society. Our central objective is to offer a business perspective on how news media can increase the total value created for all stakeholders, including audience, employees and society as a whole. A key project outcome will be the development of a framework which identifies and analyses factors affecting news media innovation ability and value creation. Our theoretical hypothesis is that news media will create more value if they increase their innovation ability instead of improving their innovation capacity. Combining qualitative and quantitative methods, we will analyze the ability layers of news media organizations which include customer experiences, service systems and business models. The research project will address knowledge needs among policy makers, regulators, and practitioners in the media sector, as well as in the academic field of media and business innovation. Questions are being raised concerning the business model of news media and the value of the Norwegian generous press subsidy system. As the press is overall a conservative industry, stakeholders are also concerned that cultural obstacles and centralized management limit innovation ability. Another concern is the lack of user involvement and customer experience management in media innovation processes.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena