Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RegReSir - Regional Resilience and Sustainable Industrial Restructuring

Alternativ tittel: Regional robusthet og bærekraftig næringsomstilling

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

316539

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Norsk næringsliv har stått overfor store utfordringer som en følge av COVID krisen. I dette prosjektet har vi i) analysert hvordan bedrifter, næringer og regioner har respondert på krisen, ii) studert i hvilken grad krisen har blitt benyttet til å introdusere grønne og mer bærekraftige tilpasninger i næringslivet, og iii) analysert i hvilken grad myndighetene politikk under krisen har bidratt til grønn omstilling. Analysene i prosjektet baserer seg både på en bedriftssurvey (svar fra 800 bedrifter), registerdata (SSBs innovasjonsundersøkelser), og case studier av næringer, regioner og politiske virkemidler. Det vi finner i surveyen er at det er bedriftene som rammes hardest av krisen (svikt i omsetning og lønnsomhet) som viser sterkest respons, eller evne til å utvikle nye strategier og tilpasninger. Responsen går blant annet på digitalisering av produksjonsprosesser og salg, og ulike tiltak for kostnadsreduksjoner. Bedriftene har i mer begrense grad utviklet grønne og mer bærekraftige forretningsmodeller. Gjennom case studier av utvalgte bransjer finner vi at bedrifter som før pandemien hadde et pågående arbeid for å gjøre egne prosesser og produkter mer bærekraftige, langt på vei har opprettholdt denne aktiviteten. Disse bedriftene har imidlertid i liten grad forsert arbeidet med grønn omstilling under pandemien. Når det gjelder de offentlige virkemidlenes betydning, så finner vi at det mest av den ekstraordinære støtten under pandemien gikk til å hjelpe næringslivet gjennom krisen, mens kun en begrenset andel gikk til å stimulere til innovasjon og grønn omstilling i næringslivet.

The project has contributed to the academic community with new insight on industry and regional resilience, with a specific focus on the complexity of resilience, the challenges of parallel crisis, and how a sudden shock like COVID also influences more ‘long burn’ processes like the climate crisis. Our study also provides valuable and research-based inputs to policy formulation. Political authorities should be careful when designing the scale and scope of rescue packages during an intensive crisis since these initiatives have implications for other policy fields and the economy in general. Overall, they need to be (better) aligned with the policy directed towards other major challenges, such as the climate crisis and the need for a green restructuring. During COVID, national authorities have experienced how to handle a grand challenge; what to do, how to do it, and probably also, what not to do. They have also experienced the importance of a public/private partnership in order to move in the right direction. With an ongoing energy crisis in Europe, learning from COVID tells us that national authorities need to make sure that initiatives towards green restructuring are not sidelined once again due to another more urgent crisis.

The proposed project investigates the effects of the COVID-19 crisis on industrial development patterns and industrial policy in Norwegian regions. When considering the economic consequences of this crisis on Norwegian businesses, the strategic, long-term question remains whether to bounce back to the ‘old normal’, i.e. to a situation we had before the outbreak of the Corona crisis, or to use this crisis as a departure point towards a ‘new normal’. To answer this , the project maps and explains the ability of regions, industries and firms not just to bounce back (adaptation) but also their potential to bounce forward (adaptability) towards new, more sustainable development paths in terms of economically robust, environmentally friendly and socially inclusive industrial activities. Theoretically, the research builds on and adds to evolutionary economic geography to understand the uneven distribution of firm-level and regional capabilities and combines this with insights from socio-technical transition studies to understand the agentic role of firms’ innovation strategies and public policies in driving new path development. Methodologically the analysis combines large scale quantitative data on determinants of regional resilience and in-depth qualitative case studies of the uneven impacts and responses to crisis across industries and regions. The research will provide analytical tools and policy-relevant insights how sustainable and digital industry restructuring unfolds in different ways across different types of regions. Given its strategic importance for the Norwegian economy the project emphasis resource-based industries (seafood/aquaculture, maritime, offshore renewable energy technologies and bioenergy/biomaterials). Through a focus on policy experimentation we also contribute with insights for policy-making on how to shape industry and innovation policies that balance an expedient recovery with sustainable restructuring across Norwegian industries and regions.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena