Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

The Coronavirus Crisis: Development of Capabilities on Measuring and Managing Its Effects in the Norwegian Service and Food Industries

Alternativ tittel: Korona-effekter for næringsliv og forbrukere

Tildelt: kr 5,0 mill.

Det er kjent at konsumenters etterspørsel etter varer og tjenester avhenger av økonomiske faktorer som prisen på varen, priser på andre varer, og inntekt. Videre er det også kjent at ulike typer av promoteringskampanjer og markedsføring øker etterspørselen etter varen. Sist, men ikke minst, så finnes det noe kunnskap om hvordan forholdene i et samfunn påvirker etterspørselsmønsteret. For eksempel er det vist at under den globale finanskrisen i 2008 så var etterspørselen etter luksusgoder og investeringsgoder langt mer sårbar og utsatt enn etterspørselen etter basisvarer. I Norge var for eksempel matvareindustrien den eneste industrien som ikke måtte si opp ansatte i kjølvannet av denne finanskrisen. I 2020 startet en annen global krise; korona-pandemien. Dette forskningsprosjektet har som mål å undersøke i hvilken grad folks forbruksmønster påvirkes under denne pandemien. Dette gjør vi på to nivå: 1) gjennom en statistisk analyse av norske husholdningers? etterspørsel etter ulike kjøtt og fisk gjennom det første året av pandemien, og 2) en panelundersøkelse blant konsumenter i Norge og de viktigste landene for eksport av norsk fisk om hvordan folk oppfatter trusselen fra pandemien på egen helse og økonomi og hvordan deres betalingsvillighet for utvalgte varer og tjenester påvirkes. Denne panelundersøkelsen gjentas 3 ganger med ett års mellomrom. Resultatene så langt viser at samlet etterspørsel etter kjøttprodukt er positivt korrelert med intensiteten i korona-pandemien. Det betyr at jo flere som smittes, legges inn på sykehus og dør, desto høyere er etterspørselen etter kjøtt. Selv om vi sjekker for en rekke variabler kan vi ikke si at det er en årsakssammenheng mellom de to hendelsene. Det vi derimot kan vise er at når pandemien blir mer intens så blir konsumenter mindre sensitive for prisendringer på kjøtt. Det gjelder særlig for storfekjøtt og svinekjøtt. Konsekvensene av et slikt funn er at når prisen på disse to kjøtt-typene går opp så får det mindre effekt i form av redusert etterspørsel når pandemien er intens sammenlignet med når den er mindre intens. Eller sagt med andre ord; ved samme prisstigning, og alt annet likt, så vil folk kjøpe mer av storfe og svinekjøtt under en intens pandemi periode sammenlignet med når pandemien er mindre intens. I den første runden av panelundersøkelsen gjennomført i Tyskland, Frankrike og Italia med fokus på norsk laks og torsk finner vi at effekter av korona varierer på tvers av landene. De konsistente funnene er at dårligere råd i husholdningen som følge av korona fører til lavere betalingsvilje for torsk og laks i Frankrike, mens helsetrusselen av korona fører til økt betalingsvilje for torsk og laks i Tyskland. Generelt kan vi si at norsk laks og torsk gjør det bra ? de får gode kvalitetsvurderinger, særlig i Tyskland og Italia. Smak er den primære kandidaten for å standardisere markedskommunikasjon på tvers av de tre markedene som driver for holdninger og betalingsvilje. I tillegg, for torsk kan vektlegging av bærekraft til de norske sjømatproduktene brukes i markedskommunikasjon på tvers av de tre markedene.

The negative effects of the coronavirus crisis on the Norwegian economy as a whole and the Norwegian service and seafood exports industries have been significant. The restaurant, fast food as well as travel sectors experienced fall in turnover of up to 90% due to the reduced consumer spending. Also, sales in physical stores, bank branches, training centres, etc. have been negatively affected by the fallout of this unprecedented event. Furthermore, exports of Norwegian seafood fell by 8% in April 2020 relative to 2019, as a result of the coronavirus crisis. The value of exported salmon fell by 13% in April 2020 relative to 2019. On the consumer level, the coronavirus crisis triggered the phenomena of increased consumption of less healthful products and services, nationalism and materialism. Another significant consequence of the crisis is increased consumer resistance to service innovations. This fallout of the crisis presents considerable threats for companies in the Norwegian service and seafood exports industries. More importantly, due the extraordinary nature of this crisis many companies in these industries lack the necessary competence to measure and manage its effects on their operations. In order to meet these challenges and to protect and manage the strategically important for Norway industries – food, services and seafood exports, this project focuses on the development of economic analysis and market intelligence capabilities of the industry partners in the project – Virke, the Norwegian Seafood Council and their member companies. Each of the partners´ industries will be subject to case studies that will form the foundation for research in this investigation and the development of corporate capabilities.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena