Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Role of oceandynamics and Ocean-Atmosphere interactions in Driving cliMAte variations andfutureProjections of impact-relevant extreme events

Tildelt: kr 6,3 mill.

Finansiert av JPI CLIMATE og JPI OCEANS, har ROADMAP som mål å utvide den nåværende forståelsen av hvordan havet påvirker den ekstratropiske atmosfæriske sirkulasjonen på den nordlige halvkulen, samt tilhørende påvirkningsvær og ekstremer i klimaet, på tvers av rom- og tidsskalaer, kort-synoptisk til dekadal-planetarisk, både i dag og i fremtidens klimaforhold. ROADMAP ledes av MPI for Meteorology (Tyskland) og dets konsortium omfatter ledende klimaforskningsinstitusjoner fra syv europeiske land, inkludert universiteter samt institusjoner som tilbyr meteorologiske- og klima- tjenester. Innen ROADMAP er UiB og NERSC hovedsakelig involvert i arbeidspakke 2 (WP2; UiB lead) og WP3 (NERSC co-lead), som undersøker følgende: ? hvordan og på hvilke tidsplaner ekstratropiske hav-atmosfære-interaksjoner styrer troposfæriske jetstrømmen, ekstratropiske sykloner (Stormbanen), blokkerende høytrykk og den tilhørende dynamiske koblingen til ekstreme forhold; og hvordan slike kontroller kan endres ved global oppvarming [WP2] ? påvirkningen av den tropiske El Niño Southern Oscillation og Madden Julian Oscillation på atmosfærisk sirkulasjon ved midlere breddegrader og polær område [WP3] ? multidekadale koblinger mellom tropiske og subtropiske Nord-Atlanteren og forbindelser mellom Atlanterhavet og Stillehavet, samt modifikasjoner av forbindelser under klimaendringer [WP3] ? identifisering av sentrale romslige-tidsmessige variasjonsmønstre samt kausal kobling på tvers av skalaer mellom forskjellige variabilitetsmodi for hav og atmosfære [WP5 sammen med WP2 og WP3]. UiB og NERSC har bidratt med følgende funn: Vi har vist at i tillegg til global oppvarming, bidrar Stillehavet og Atlanterhavet med dekadale variabiliteter til svingninger i det arktiske klimaet gjennom den historiske perioden ved hav- og atmosfæriske telekoblinger. Ved å bruke langsiktig tvunget modellsimulering viser vi at en stor del av multidekadal variabilitet i det nordatlantiske klimaet fysisk kan forklares med koblet oscillasjon som forbinder stratosfærisk og troposfærisk jet med havsirkulasjon (Omrani et al. Sendt til Nature Geoscience). Vi har også identifisert samvariabilitet mellom stratosfæren/troposfæren og den oceaniske fronten langs Golfstrømmen i observasjonsdata om kvasi-dekadale tidsskalaer (pågår). Vi har vist at ved å løse havoverflatetemperaturen (SST) i Golfstrømmen i modeller med havatmosfære, reduseres feilen ved simulering av jetstrømmen (Athanasiadis et at. Submission Journal of Climate) sterkt. Ved å bruke semi-idealiserte atmosfæremodellforsøk, viste vi at både SST-fronter fra Atlanterhavet og Stillehavet i midlere breddegrader opprettholder den observerte blokkeringsfrekvensen i Nord-Atlanterhavsregionen (Cheung et al. Til papir under utarbeidelse). Ved å bruke eksperimenter kun i atmosfæren, viser vi at den tropiske SST styrer stratosfærens respons på klimaendringer gjennom ikke-konservative prosesser som diabatisk oppvarming og diffusiv blanding (Omrani et al. Under forberedelse).

Funded by the JPI CLIMATE and JPI OCEANS joint call on next generation climate science in Europe for oceans, ROADMAP aims to expand current understanding of how the Northern Hemisphere (NH) ocean surface state and ocean dynamics influence the extratropical atmospheric circulation, as well as associated impact-relevant weather and climate extremes, across space and time scales, short-synoptic to decadal-planetary, under both present day and future climate conditions. ROADMAP is led by MPI for Meteorology (Germany) and its consortium encompasses leading climate research institutions from 7 European countries, including universities as well as institutions providing (national) meteorological and climate services. ROADMAP will continue a long-standing history of international collaboration between its partners within the framework of previous joined projects, making significant contributions to climate variability, predictability and response, as well as climate extremes, particularly in the North Atlantic/European sector. Within ROADMAP, UiB and NERSC are mainly involved in WP2(UiB lead)and WP3(NERSC co-lead),which address: -how and on which timescales extratropical ocean-atmosphere interactions control the tropospheric eddy-driven jets,cyclone variability (storm track),blocking events and the associated dynamical link to extreme conditions; and how such controls can be modified by global warming [WP2] -the impact of tropical El Niño Southern Oscillation and Madden Julian Oscillation SST anomalies on the mid-latitude and polar atmospheric circulation [WP3] -the multidecadal links between tropical and subtropical North Atlantic, and inter-basin connections between the Atlantic and the Pacific Oceans, as well as modifications of linkages under climate change conditions [WP3] -the identification of key spatial-temporal variability patterns as well as cross-scale causal coupling between different variability modes of ocean and atmosphere [WP5 jointly with WP2 and WP3].

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø