Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Automatisk vurdering av adferd på hund basert på spørreundersøkelser og videoer sendt inn av hundeeiere via nettdugnad.

Alternativ tittel: Automation of dog behaviour assessment based on crowdsourcing of survey and video data from dog owners

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektnummer:

316705

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Et nytt og spennende prosjekt skal utvikle verktøy for registrering og analyse av adferd på hund. Verktøyene skal være digitale, og baserer seg både på spørreskjema og videoanalyser rundt hunders adferd. Målet er å legge grunnlag for å gi hundeeier en tilbakemelding på sin hunds adferd og som dokumentasjon til bruk i avlsarbeidet på hund. I Norge er de fleste hunder familiehunder, og det er viktig at de fungerer sosialt sammen med mennesker. En hund som ikke fungerer sosialt vil i mange tilfeller ha redusert velferd, samtidig som den kan legge store begrensninger for eier i hverdagen. Prosjektet skal blant annet se på hvilken type adferd som kan indikere positiv velferd hos hunder. Videre skal det se på hvordan ulike typer sosialisering tidlig i livet kan kobles mot adferd senere i livet hos ulike hunderaser. Til slutt skal det utvikles standardiserte adferdstester og video-analyser for å kartlegge eventuelle forskjeller innen og mellom raser. I løpet av 16 måneder har stipendiaten studert positiv velferd, sosialisering, og stressmestringsstrategier hos hund, samt teori for neurobiologi og genetikk for å videreutvikle den teoretiske basisen relevant for prosjektet og spørreundersøkelsene. Stipendiaten har holdt fire webinarer og seminarer, inkludert et startseminar for hele prosjektgruppen og andre interesserte. I tillegg til ukentlige møter mellom veileder og stipendiat, har det blitt gjennomført to møter med hele prosjektgruppen, samt et ideutviklingsmøte med etologene involvert i prosjektet. De to første spørreundersøkelsene er ferdig utviklet, og en siste testing planlegges før de publiseres på Biotail. Videre er arbeidet med de to siste spørreundersøkelsene i gang, og stipendiaten jobber med planlegging av datanalyse og skriving av første artikkel. Stipendiaten har også gjennomført to av tre måneder av sitt utenlandsopphold ved Linköping universitet i Sverige, hvor han har, ved siden av arbeid med eget prosjekt, bygget faglige nettverk og deltatt aktivt i fagmiljøet. I løpet av den siste måneden i Sverige skal stipendiaten delta på et kurs, som sammen med 4 tidligere kurs utgjør 24.5 av de 35 studiepoeng som kreves i studien. Prosjektet er et samarbeid mellom Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) og avlsmiljøet på Hamar ved selskapene Aninova og Norsvin. Det kombinerer fagområdene etologi, tradisjonell avl og digitalisering, og vil potensielt kunne bidra med viktige tilleggsverktøy for ansvarlig avl i den skandinaviske hunde-populasjonen. Alle hundeeiere inviteres til å delta i prosjektet ved å registrere sin hund i hundeportalen Biotail. (www.biotail.no). Raselag vil også få spesifikke henvendelser. Norges Forskningsråd finansierer ordningen gjennom Nærings-PhD midlene og etolog Kim Bjørnson er ansatt som PhD student. Veiledere ved NMBU er prof. Ruth Newberry og Prof. Peer Berg. Kontaktperson for prosjektet er Marte Wetten (Dr. Scient) i Aninova. Du kan lese mer om prosjektet på www.aninova.no eller også sende en mail til marte.wetten@aninova.no hvis du har spørsmål. Bli med og bidra til verktøy for bedre hundevelferd da vel!

-

De aller fleste hunder er familiehunder, og det er viktig at alle hunder fungerer sosialt sammen med mennesker. En hund som ikke fungerer sosial vil ha redusert dyrevelferd, samtidig som den legger store begrensninger for eier i hverdagen. Det er i Norge et relativt begrenset utvalg av hunder innen hver rase som blir testet gjennom organiserte mentaltester. For et avlsarbeid er dette en stor ulempe da et snevert utvalg av populasjonen får registreringer. Hovedmålet i prosjektet er å utvikle og validere verktøy for registrering og analyse av adferd på hund. Verktøyene skal være digitale, og de skal baseres på at hundeeiere selv gjør registreringer på egen hund. Målet med disse verktøyene er at de skal bli gode nok til å kunne brukes til rutinemessig datainnsamling på hunder for å dokumentere adferd. De innsamlede dataene vil tjene to formål: a) Legge grunnlag for å gi hundeeier en konkret tilbakemelding/score på sin hunds adferd og b) Som dokumentasjon til bruk i avlsarbeidet på hund (potensiell bruk av indekser på sikt). Prosjektet er et samarbeid mellom selskapene Norsvin SA og Aninova AS på Hamar og NMBU. Hamarselskapene utvikler tjenester og verktøy som skal tilrettelegge for ansvarlig avl på hund. Sammen med NMBU ønsker de derfor å se på muligheten for å utvikle verktøy for å registrere adferd på hund, ved at hundeeier selv observerer og registrerer sin hund. Prosjektet kombinerer fagområdene etologi, tradisjonell avl og digitalisering, og vil potensielt kunne bidra med viktige tilleggsverktøy for ansvarlig avl i den skandinaviske hunde-populasjonen.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd