Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

The agronomic and environmental potential of nitrogen enriched organic substrate

Alternativ tittel: Nitrogenanriket organisk substrat - potensial som miljøvennlig gjødsel

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

317030

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

N2 Applied har utviklet en ny behandlingsmetode for organiske substrater som er egnet til gjødselbruk. Metoden bruker luft og elektrisitet til å generere en plasma. Når luftens nitrogen passerer gjennom plasmaen vil en andel bli reaktivt. Det reaktive nitrogenet kan absorberes av det organiske substratet slik at konsentrasjonen av plantetilgjengelig nitrogen øker. I tillegg vil prosessen stabilisere nitrogenet slik at tap ammoniakk stoppes. Metanutslipp stoppes også. Prosessen vil derfor øke gjødselverdien til substratet, redusere luftforurensing gjennom reduserte ammoniakkutslipp og redusere klimagassutslipp ved å stoppe metanproduksjon fra gjødsellager og erstatte fossilbasert kunstgjødsel. Fordi dette er en ny gjødseltype med betydelige ringvirkninger er det viktig at effektene - nitrogen- og karbontransformasjoner nitrogenanriket organisk substrat, kartlegges i et doktorgradsarbeid. Gradsarbeidet har så langt fokusert på lagringsstabiliteten til gjødselproduktet. For å sikre stabil lagring er det viktig med kjennskap til nitrogentransformasjonene i den plasmabehandlede gjødselen. De innledende forsøkene har til nå kartlagt de ikke-organiske mekanismene, og arbeidet med de organiske mekanismene er godt i gang.

N2 Applied has developed a technology that improves the fertilizer value of organic substrates. In short, the technology uses electricity and air to enrich organic substrates with nitrogen while simultaneously reducing nitrogen losses. The novelty of the technology calls for research both to document its effects and to promote its application. The agronomic performance of the resulting nitrogen enriched organic substrate (NEO) is an important part of the research. Three separate categories encompass NEO’s agronomic performance: 1. Storage stability 2. Fertilizer efficiency 3. Impact on greenhouse gas emissions To make NEO a commercially successful and environmentally viable approach, nitrogen losses must be kept low during storage, and once applied, the fertilizer efficiency should equal that of mineral fertilizer. In addition, the treatment should reduce the aggregated greenhouse gas (GHG) emissions associated with fertilizer use. N2 Applied has already conducted a series of trials investigating some of NEO’s properties during storage and as a fertilizer, with encouraging results. But to further advance NEO, a more rigorous scientific approach is needed. Hence this proposal for a PhD project.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd