Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Digital støtte for planlegging, gjennomføring, oppfølging og evaluering av behandlingsforløp.

Alternativ tittel: Digital support for planning, implementing, follow-up and evaluation of course of treatment.

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

317063

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Data fra sykehusopphold eller annen behandling, filer eller data fra pasienten selv, resultater fra tester, resultater fra spørreskjema og annet som kunne vært viktig for å ta avgjørelser rundt pasientbehandling finnes i ulike formater og ligger lagret i ulike systemer i ulike deler av helsetjenesten. I dagens helsevesen kommuniserer ulike aktører i liten grad, og integrasjon av ulike typer pasientdata i et system gjøres sjelden da få løsninger støtter slik funksjonalitet. I tillegg lagres data i liten grad i strukturert form i EPJ/fagsystem, noe som vanskeliggjør presentasjon og analyse av data for behandler og pasient. Avans Soma AS har utviklet fagsystemer for å håndtere behandlingsforløp siden år 2000. Til disse systemene har man de senere årene utviklet nettportalen Ad Voca. Denne er sikret med BankID og tillater derfor sending av sensitive opplysninger mellom pasient og fagsystemer. Portalen muliggjør å etterspørre personlig informasjon fra pasient/bruker, hente inn data fra strukturerte spørreskjema, og både sende og motta vedlegg mellom partene. Alle data lagres i fagsystemet i strukturert form, og kan derfor både analyseres og presenteres for pasient/bruker og behandler. Dette arbeidet skal undersøke hvordan data som gjøres tilgjengelig for behandler og pasient/bruker kan støtte planlegging, problemformulering, målsetting og evaluering av igangsatte tiltak. Gjennom fire studier ønsker man å få oversikt over eksisterende kunnskap på feltet gjennom en litteraturstudie, komme med forslag til muligheter for bruk av løsningene og hvordan data kan presenteres, undersøke om slike muligheter og presentasjoner har noen verdi for pasient og behandler, samt gjøre studie på effekten av løsningen for beslutningsstøtte, prosesstøtte og evaluering av behandling basert på pasientinformasjon og screening.

Den norske e-helsestrategien ble vedtatt i 1996 (Hauge, 2017). Likevel har vi fremdeles et uløst problem; digitale data fra ulike ulike aktører kommuniserer ikke med hverandre elektronisk. Og sjelden kan alle data integreres og samles i samme elektronisk pasientjournal (EPJ) eller fagsystem, da få løsninger støtter dette. Videre kan det være et problem at data i liten grad lagres strukturert i EPJ eller fagsystemer, og at det enda ikke er en felles standard som gjelder for standardiserte behandlingsforløp eller rehailiteringsopphold i Norge. EPJ/fagsystem og Ad Voca, levert AV Avans AS, sine tekniske løsninger åpner for å gjenbruke eksisterende data for pasient/deltaker og behandler/institusjon og slik overkomme mange av utfordringene i helsevesenet i dag. Dette arbeidet skal undersøke hvordan digitale data som gjøres tilgjengelig kan støtte pasient og behandler med planlegging, problemformulering, målsetting og evaluering av igangsatte tiltak. Basert på eksisterende datainnsamlingsmetoder (fagsystemer) og eksempel fra klinisk praksis, samt brukerstudier, vil prosjektet utvikle nye metoder for bruk av foreliggende informasjon og persondata. Prosjektet er forankret i et samarbeid med utvalgt institusjoner og kommersielle programvareutviklere og bidra til bedre bruk digital støtte for planlegging, gjennomføring, oppfølging og evaluering av behandlingforløp. Gjennom fire studier ønsker man å få oversikt over eksisterende kunnskap på feltet gjennom en litteraturstudie, komme med forslag til muligheter for bruk av løsningene og hvordan data kan presenteres, undersøke om slike muligheter og presentasjoner har noen verdi for pasient og behandler, samt gjøre studie på effekten av løsningen for beslutningsstøtte, prosesstøtte og evaluering av behandling basert på pasientinformasjon og screening.

Aktivitet:

NAERINGSPH-Nærings-phd