Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114129 MEWS - A distributed, scalable and cost-effective Mass movement Early Warning System

Alternativ tittel: E!114129 MEWS - Et distribuert, skalerbart og kostnadseffektivt tidligvarslingssystem for bevegelser av jord- stein- og snømasser.

Tildelt: kr 5,0 mill.

Vi ønsker i prosjektet å utvikle et skalerbart system (Mass movement Early Warning System - MEWS) for tidlig deteksjon og tidlig varsling av massebevegelser som jordras, steinsprang og snøskred. Systemet vil samle store mengder data fra en rekke feltutplasserte, trådløse, rimelige og selvdrevne IoT-enheter som vil ha innebygget mange sensortyper. Vi vil mate dataene til et skybasert system og bruke maskinlæring for rask behandling og beslutningstaking og levere en prototype av et slikt system for å demonstrere potensialet. Bakgrunnen for vårt ønske om å gjøre dette er fordi slike massebevegelser, i form av feks jordskred eller snøskred, utgjør stor risiko for for skade mht enkeltpersoner, befolkede områder og kritisk transportinfrastruktur, og IoT-teknologi gir oss muligheten til å utvikle et system som forutsier sannsynligheten for en slik hendelse med tilstrekkelig nøyaktighet for å redusere konsekvensene. De norske partnerne i dette Eurostars-prosjektet er: 1) Spordata AS, en norsk SMB som fokuserer på utvikling av IoT-teknologi og salg av resulterende produkter og tjenester til markedet. 2) NGI (Norsk Geoteknisk Institutt) er Norges ledende geotekniske fagmiljø og et internasjonalt senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelatert geofag. I den første rapporteringsperioden (Q3/Q4-2020) så har Sportdata og NGI samarbeidet i konsortiet om definering av overordnet konseptuelt design av systemet, og om etablering av temagrupper på på de ulike fagområdene samt utnevnt ledere for disse. Spordata har deltatt i to slike temagruppe møter. I tillegg har Spordata startet egenutviklingen av første versjon av multisensor IoT enheten samt egenutviklingen av LoRa gatewayen som skal brukes i dette prosjektet. NGI har startet innsamling og strukturering av historiske data fra test lokasjonen Ryggfonn/Fonnbu, og har gjennomført en intern vurdering av relevante parametre/sensorer for skred varslingsssystemer inklusiv feltbefaring på installasjonen. I denne rapporteringsperioden, 2021, så har Spordata utviklet 2 versjoner av multisensor IoT enheten. 8 enheter ble produsert av den første versjonen og var vellykkede, men ble ferdige såpass nært opptil at den andre versjonen, som er den som skal anvendes i NGIs forsøksfelt (Ryggfonn) til vinteren, at massedata fra denne første versjonen ikke ble anvendt av konsortiet. Utvikling av versjon 2 av multisensor IoT enheten, som var årets hovedmål, er også blitt vellykket utført og 15 enheter av disse er produsert. Påler og festemekanikk for disse 15 for utplassering i forsøksfeltet ble også utviklet og produsert. I samarbeid med NGI så utplasserte Spordata disse 15 komplette multisensor IoT enhetene i Ryggfonn forsøksfelt i september. En første versjon tilpasset LoRa Gateway er også egenutviklet i perioden og som også ble utplassert i forsøksfeltet for mottak og videreformidling av alle dataene generert av de 15 multisensor IoT enhetene. Systemet fungerer og er forventet å generere data kontinuerlig gjennom kommende vinter. I denne rapporteringsperioden, 2022 og den siste, ble de 15 multisensor IoT-enhetene tatt ned igjen fra NGIs forsøksfelt (Ryggfonn) etter vintersesongen – etter at de hadde levert ganske gode data gjennom hele vinteren. Dermed ble den lange levetiden på små batterier og i minusgrader bevist vellykket. I løpet av sommeren oppgraderte Spordata de 15 multisensor IoT-enhetene med noen feilrettinger og nye funksjoner. I høst ble de 15 enhetene igjen installert på Ryggfonn, av NGI og Spordata, og de leverer for tiden gode og kontinuerlige data. NGI og de to internasjonale partnerne jobber videre med dataanalysen og AI-metodene for tidlig varsling av snøskred, også etter at dette prosjektet offisielt nå er avsluttet i Norge.

This project has been well aligned with the strategy for the technology road map and the business areas that Spordata is targeting. Carrying the project trough has without doubt improved very relevant competence for the company’s R&D employees. The project have had two international (non-Norwegian) partners, Beia in Romania and Amplia in Spain, and up to this project started, Spordata had all its activities going in Norway only. It’s been a positive experience for the company to be part of this international consortium, and the ambition of the consortium is to jointly seek business opportunities on the international arena based on the concepts and the results of the project. This opportunity is very valuable to Spordata, and totally new. In terms of possibility for revenue increase the original plan involves following up with commercialization of the overall outcome of the project, in joint efforts between Spordata, Beia and Amplia. Furthermore this plan involves the creating of a start-up organization that further will develop both markets and technology. Growth of the spin-off will be based on financial and technical contributions of additional owners/partners joining this organization. There has been no discussion during the project to change this plan. However, this report is following Spordata's completion of its part of the project, whereas the two other partners have not yet completed their work (on intelligent interpretation of the data). This means that at this stage (Jan. 2023), we don't yet know the result of the "early-warning" efficiency and usefulness of the system developed, so it is still uncertain how such joint international commercial investment will play out. From Spordata's point of view, however, we know that the developed IoT Devices and the LoRa solution surrounding these, can play an important role in new business areas here in Norway. One such area is the monitoring of water-level and currents that is needed in hydroelectric production, and are already looking into such opportunities. Spordata has the possibility to pursue such opportunities on our own, since this can be done without "intelligent interpretation of the data" - which is the R&D area of the two other commercial partners in the Eurostars project. For NGI, this project has indeed increased their knowledge of the possibilities that IoT technology for their needs will provide, and have been demonstratet how they can further use this to solve their problems in the relevant field of application.

We want to develop a scalable Mass movement Early Warning System (MEWS) for early detection of landslides, rockfalls and avalanches. It will collect large amounts of data from an array of field-deployed, wireless, low cost and self-powered IoT Devices, hosting many sensor types. The data will feed a cloud based system and use machine learning for fast processing and decision making. We will deliver a prototype of such a system to demonstrate its potential in the case of avalanche detection. We want to do this because mass movements, like landslides or avalanches, pose dramatic risks to individuals, populated areas, and critical transportation infrastructure. IoT technology provides the opportunity to develop an early warning system predicting the probability of an event with sufficient accuracy to help mitigate the consequences. Reducing risk reduces cost - both in terms of societal exposure, but also in material damages. The Norwegian partners in this Eurostars project, for whom this application-form is for, are: 1) Spordata AS, a Norwegian SME that focuses on development of IoT technology and selling resulting products and services to the market. 2) NGI (Norwegian Geotechnical Institute) is Norway's leading geotechnical professional environment and an international center for research and consulting in engineering-related geosciences. Spordata and NGI will have overall responsibility only for parts of the developments in the overall projects and consequently also only for parts of the primary and secondary objectives (in previous section).

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS

Temaer og emner

FNs BærekraftsmålKlimaUtviklingsarbeidLTP3 Uttesting og kommersialisering av FoUBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeIKT forskningsområdeSmarte komponenterSamfunnssikkerhetIKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerBransjer og næringerDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorKlimarelevant forskningLTP3 IKT og digital transformasjonArtikkel 185 (ny fra 2014)Eurostars2InternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 Rettede internasjonaliseringstiltakLTP3 Klima, polar og miljøIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittPortefølje Demokrati og global utviklingLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetPortefølje Klima og miljøPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierFNs BærekraftsmålMål 15 Liv på landPortefølje Muliggjørende teknologierIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetDigitalisering og bruk av IKTPortefølje InnovasjonPortefølje ForskningssystemetBransjer og næringerIKT-næringenIKT forskningsområdeArtikkel 185 (ny fra 2014)InternasjonaliseringVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)Politikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidAnvendt forskning