Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

MVO: Plattform for fornybar teknologienes rolle i “Clean Energy Transition” Partnerskapet.

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektet har støttet utforming av den strategiske forskningsagenda for Clean Energy Transition Partnerskapet CET-P. Prosjektet har spesielt koordinert innspill fra muliggjørende teknologier.

Prosjektet har bidratt til å sette forskningsutfordringer sett fra Norge på den europeiske arena. Spesielt har arbeidet vært med å posisjonere Norges rolle innen vannkraft og CCS og hvordan disse teknologier kan bidra til å nå et klima nøytralt Europa.

EERA, hvor SINTEF er aktivt medlem både i ledelse og faggrupper, har etablert en ekspertgruppe som skrev et policy dokument med forslag til en overordnet innfallsvinkel til CETs strategi. Fra Norge er Petter Støa – SINTEF, Asgeir Thomasgard – NTNU og Michael Belsnes medlem. Petter Støa leder og koordinerer gruppen sammen med EERAs leder Adel el Gammal, Asgeir Thomasgard har ansvar for delstrategien "Energy Transition", mens søker Michael Belsnes har ansvar for delstrategi “Decarbonized Energy System” med søkelys på felles Europeisk forskning på fornybar teknologienes rolle inn mot et felles energimarked. EERAs policy dokument ble godt mottat, og EERA ble invitert inn i CET initiativet for å skrive Partnerskapet Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA). EERAs ekspertgruppe jobber nå tett sammen med de Østerrikske initiativtakerne i å gjennomføre en serie med webinarer med alle eksisterende SET Plan aktører (ERANET, IWGer, ETIPer) for å få innspill til ulike deler av SRIA. I tillegg skal EERAs ekspertgruppe sørge for at SRIAen blir flerfaglig balansert og har tilstrekkelig bredde sett når det gjelder å nå EUs klimamålsetninger. Prosjektet skal støtte deltakelse i det forum som organiserer og leder arbeidet med å få frem underlag foren SRIA (Strategic Research and Innovasjon Agenda) for CETP partnerskapet. Søkers rolle i denne oppgave er å lede skrivingen av delstrategien “Decarbonized Energy System” i tett samarbeide og dialog med SET-Planens implementasjonsgrupper IWG’s og de pågående ERA-Nets, ETIPs og med EERA Joint Programmes som en støttende kunnskapsbase.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi