Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

POSI-red - Reduksjon av postoperative sårinfeksjoner gjennom utvikling av XR-verktøy

Alternativ tittel: POSI-red - Reduction of Post operative surgical site infections through development of XR tools

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektnummer:

317450

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Samarbeidsland:

Postoperative sårinfeksjoner (POSI) er et stort problem i Norge og resten av verden. Folkehelseinstituttets årsrapport for 2018 viste at insidensen for postoperative sårinfeksjoner varierte mellom 1,6-13,4 % avhengig av type operasjon [1]. POSI bidrar til store kostnader for samfunnet både gjennom flere liggedøgn, økt behov for reoperasjon og mindre deltagelse i arbeidslivet. Høy forekomst av POSI øker behovet for antibiotika, både forebyggende og til behandling, noe som igjen øker risiko for resistensutvikling. Ifølge Verdens helse?organisasjon (WHO) vil 50 % av postoperative sårinfeksjoner være antibiotikaresistente i nær fremtid [2]. Menneskekroppen gir fra seg 10 000 partikler per minutt, der 10 % av disse inneholder bakterier [3]. Selv om det medisinske personellet bruker beskyttelsesklær vil de avgi partikler som kan holde seg svevende i luften og falle ned i operasjonssåret. Slik luftbåren smitte, i tillegg til kontaktsmitte og dråpesmitte, kan forårsake POSI [4]. I prosjektet skal det gjennomføres dynamiske høyoppløslige strømningssimuleringer (CFD-modell) der bevegelsene til det medisinske fagpersonellet inkluderes gjennom bruk av «spillhansker» og Kinect kameraer som skal logge både hånd- og kroppsbevegelser. I første fase av prosjektet er det gjennomført en «state of the art» av nasjonale og internasjonale forsskrifter og veiledninger, samt publiserte artikler fra relevante konferanser og forskningsjournaler. Arbeidet skal gi en oppdatert oppsummering av best practice for ulike ventilasjonsløsninger i operasjonsrom som benyttes i dag. Videre er det gjennomført intevju med operasjonspersonell ved St. Olavs hospital vedr. erfaringer med ulike ventilasjonsløsninger på operasjonsstuer. Som del av utvikling og samspillet mellom loggeutstyr, CFD-simuleringer og XR verktøy er det avklart «data-tranferformat» mellom de ulike systemutviklingsprosesser. Målet med prosjektet er å synliggjøre og øke forståelsen av partikkel generering og ventilasjonsstrømningene gjennom å bygge opp et XR-verktøy (Extended Reality) og VR-verktøy (Virtual Reality) som fanger opp samspillet mellom helsepersonellets bevegelser og virtuelle luftstrømninger og partikkeldistribusjon i operasjonsrommet.

Postoperative sårinfeksjoner (POSI) er et stort problem i Norge og resten av verden. Folkehelseinstituttets årsrapport for 2018 viste at insidensandelen for postoperative sårinfeksjon varierte mellom fra 1,6-13,4 % avhengig av type operasjon. POSI bidrar til store kostnader for samfunnet både gjennom flere liggedøgn, økt behov for reoperasjon og mindre deltagelse i arbeidslivet. Høy forekomst av POSI øker behovet for antibiotika, både forebyggende og til behandling, noe som igjen øker risiko for resistensutvikling. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) vil 50 % av postoperative sårinfeksjoner være antibiotikaresistente i nær fremtid. Menneskekroppen gir fra seg 10 000 partikler per minutt, der 10% av disse inneholder bakterier. Selv om det medisinske personellet bruker beskyttelsesklær vil de avgi partikler som kan holde seg svevende i luften og falle ned i operasjonssåret. Slik luftbåren smitte, i tillegg til kontaktsmitte og dråpesmitte, kan forårsake POSI. Målet med dette prosjektet er at disse partiklene og ventilasjonsstrømningene synliggjøres gjennom å bygge opp et visualiseringsverktøy (XR-verktøy). For å utvikle XR-verktøyet skal det først logges både hånd- og kroppsbevegelser i et fullskala laboratorium. Deretter skal det gjennomføres komplekse dynamiske simuleringer der bevegelsene til det medisinske fagpersonellet inkluderes. XR-verktøyet skal benyttes til å øke forståelsen av samspillet mellom helsepersonellets bevegelser og ulike ventilasjonsløsninger i operasjonsrommet for å redusere POSI.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena