Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: SiQua - Recycling of high purity silica and silicon resources from solar and semiconductor industry

Alternativ tittel: SiQua - Resirkulering av høyren silika og silisium fra solcelle- og halvlederindustrien

Tildelt: kr 0,31 mill.

SiQua-prosessen bidrar til å løse utfordringene i høyren kvarts-industrien knyttet til begrenset ressurstilgang og økende kvalitetskrav. Dette skyldes et sterkt voksende marked for kvartsglass til bruk i solcelle- og halvlederindustrien. SiQua-prosessen resirkulerer verdifulle avfallstrømmer av kvartsglass og silisium fra kvartsdigler og andre kvartsglassprodukter og introduserer disse materialstrømmene tilbake i verdikjeden som høyrene produkter. Ved å anvende en ny og patentsøkt teknologi utviklet av forskningsgruppen Mineralproduksjon ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), kan produksjon av kvartsglass fra SiQua-prosessen nå et renhetsnivå på 99,997%. SiQua-prosessen er kostnadseffektiv, energieffektiv og miljøvennlig og konkurrerer med dagens gruveindustri for høyren kvarts på alle tre aspekter.

The SiQua process can recover valuable waste streams from discarded crucibles and silica rejects and return it into high purity silica and silicon in a cost-efficient, energy-efficient, and environmentally friendly manner. It is the first technology that allows for a cost-competitive circular economy of high value silica, bringing a scarce raw material back into use instead of ending up in landfills. To enable commercial utilization of the Siqua process further research is required.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020

Temaer og emner

PetroleumReduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)LTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPetroleumAnvendt forskningMaterialteknologiLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoUUtviklingsarbeidAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)Portefølje Naturvitenskap og teknologiFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)Portefølje PetroleumPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP2 Petroleum og mineralerFNs BærekraftsmålBransjer og næringerOlje, gassMiljøvennlig energiFornybar energi, solKommersialiseringPolitikk- og forvaltningsområderAvanserte produksjonsprosesserMineralerMiljøvennlig energiPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelLTP2 HavNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPortefølje Energi, transport og lavutslippBransjer og næringerBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomNanoteknologi/avanserte materialerBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriPortefølje Muliggjørende teknologierMineralerGjenvinning av mineralsk råstoffLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastruktur