Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: SiQua - Recycling of high purity silica and silicon resources from solar and semiconductor industry

Alternativ tittel: SiQua - Resirkulering av høyren silika og silisium fra solcelle- og halvlederindustrien

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektnummer:

317457

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Midlene er mottatt fra:

SiQua-prosessen bidrar til å løse utfordringene i høyren kvarts-industrien knyttet til begrenset ressurstilgang og økende kvalitetskrav. Dette skyldes et sterkt voksende marked for kvartsglass til bruk i solcelle- og halvlederindustrien. SiQua-prosessen resirkulerer verdifulle avfallstrømmer av kvartsglass og silisium fra kvartsdigler og andre kvartsglassprodukter og introduserer disse materialstrømmene tilbake i verdikjeden som høyrene produkter. Ved å anvende en ny og patentsøkt teknologi utviklet av forskningsgruppen Mineralproduksjon ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), kan produksjon av kvartsglass fra SiQua-prosessen nå et renhetsnivå på 99,997%. SiQua-prosessen er kostnadseffektiv, energieffektiv og miljøvennlig og konkurrerer med dagens gruveindustri for høyren kvarts på alle tre aspekter.

The SiQua process can recover valuable waste streams from discarded crucibles and silica rejects and return it into high purity silica and silicon in a cost-efficient, energy-efficient, and environmentally friendly manner. It is the first technology that allows for a cost-competitive circular economy of high value silica, bringing a scarce raw material back into use instead of ending up in landfills. To enable commercial utilization of the Siqua process further research is required.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020

Temaer og emner

Nanoteknologi/avanserte materialerPortefølje Muliggjørende teknologierLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoULTP2 Petroleum og mineralerBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)LTP2 HavPetroleumAnvendt forskningMiljøvennlig energiFornybar energi, solMaterialteknologiVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)Miljøvennlig energiPetroleumReduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerOlje, gassAvanserte produksjonsprosesserPortefølje Energi, transport og lavutslippBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomMineralerGjenvinning av mineralsk råstoffUtviklingsarbeidLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensMineralerFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonPortefølje PetroleumKommersialiseringLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiBransjer og næringerFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierPortefølje Industri og tjenestenæringerPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)LTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologi