Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: BERGENLYS – Preparation of Supplement for Stem Cell Therapies and Regeneration

Alternativ tittel: BERGENLYS – Tillaging av et produkt for stamcelleterapi og vevsdannelse

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

317723

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Stamcelleterapi gir nye muligheter for behandling av en rekke tilstander, f.eks. diabetes, kreft, nervesykdommer og vevsregenerasjon. BergenLys er et innovasjonsprosjekt ved Haukeland universitetssjukehus der utdaterte, behandlede (lyserte) blodplatekonsentrater blir brukt til framstilling av et dyreprodukt-fritt medium for dyrking av humane celler til stamcellebehandling. Produksjonsprosessen er optimalisert og produktet (platelysat) er registrert med varemerket BergenLysTM. Dyrking av humane celler til stamcelleterapi krever høy kvalitet og sikkerhet. Bruk av platelysat, som er rikt på vekstfaktorer fra de lyserte blodplatene, gir bedre cellevekst, mindre fare for overføring av allergener og mikroorganismer fra dyr til mennesker, bedre dyrevelferd og optimal ressursbruk. I tillegg til stamcelledyrking kan platelysatet potensielt brukes til behandling av kroniske sår. Her kan det også være en stor nytteverdi siden det ikke finnes noen optimal behandling for disse pasientene. BergenLys har også et potensial for kommersialisering. Vi ønsker å tilby kvalitetsprodukter basert på BergenLys til alle blodbanker og sykehus i Norge, samt andre virksomheter i Europa. I dette prosjektet har vi to hovedmål: (i) Videre optimalisering av platelysatproduksjonen, inkludert oppskalering av produksjonsvolumet for å møte etterspørselen. (ii) Utvikle en forretningsmodell som involverer opprettelsen av et norsk konsortium for platelysat, slik at man sikrer tilgang til råmaterialet (utdaterte blodplatekonsentrater), samt arbeid med andre økonomiske aspekter ved kommersialiseringen.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020