Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smart Workspace past Covid-19

Alternativ tittel: Smart Arbeidsplass etter Covid-19

Tildelt: kr 13,5 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

317725

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Srbeidsmiljøet har forandret seg drastisk det siste tiåret, med mer arbeid hjemmefra, videomøter og arbeid i åpne landskap. Med Covid-19 blir denne endringen aksellerert mens organisasjoner og ansatte blir tvunget til å tilpasse seg nye måter å jobbe på. Selv etter at Covid-19-tiltakene har opphørt, forventes det at flere vil jobbe hjemmefra, flere møter vil foregå over video, og kontoret vil være stedet man drar for å ha diskusjoner og sosiale interaksjoner direkte med kollegaer, partnere og kunder. Dette gjør at arbeidsplassen må være mer dynamisk og fleksibel fremover. Å ha arbeidsplasser som ikke er tilpasset den nye måten å jobbe, vil føre til misfornøyde ansatte, lav produktivitet, og lavere utnyttelse av kontoret. Eiendom er den nest største kostnaden for de fleste bedrifter, og det er et området som har blitt oversett for lenge. Før Covid-19 rapporterte selskaper at opp til 40% av møterommene er booket, men ikke brukt. Samtidig rapporterer 40% av ansatte at de bruker opptil 30 minutter hver dag på å lete etter rom for samarbeid, og 50% av møter foregår med bare en eller to tilstede. Den samlede kostnaden på ubrukte kontor, energi og tapt produktivitet er over en milliard NOK i Oslo alene, og nesten en billion euro på verdensbasis, årlig! Med mindre kontorer tilpasser seg og får tilgang på verktøy for å møte prukerbehovene, kommer tapet i produktivitet og eiendom til å øke drastisk, noe som vil føre til både økonomiske og miljømessige tap. Dette prosjektet vil levere løsninger på disse problemene ved å: 1) Optimalisere eiendom ved å a) øke bruksgrad av pulter, b) eliminere falsk bruk-problemet, og c) koble romstørrelser med faktiske behov 2) Øke brukertilfredhet ved å a) raskt vise brukere vei, b) levere ressurser nærmere brukstiden, og c) finne kollegaer i sanntid 3) Sikre retningslinjer og sikkerhet, innkludert en løsning for sosial avstand

The work environment has changed significantly over the last decade with more working from home, video meetings and work in open landscapes. With Covid-19, this change has been accelerated as organizations and employees have been forced to adopt new ways of working. Even after the measures of Covid-19 has ceased, it is expected that more people will work from home, more meetings will be done over video and the office will be where you go for live discussions and social interactions with your colleagues, partners and customers. Thus the work place needs to be more dynamic and flexible going ahead. Having office space that is not suited for the new way of working will give unhappy employees, low productivity and lower utilization of the office which is both costly as well as an environmental challenge. Real estate is the second main cost for companies, and an area that has been overlooked for too long. Before Covid-19, companies reported that up to 40% of meeting rooms are booked but unused , while 40% of employees report wasting up to 30 minutes a day searching for spaces to collaborate, and 50% of meetings occur with just one or two people in the space . The accumulated cost of unused offices, energy and lack of productivity accounts for over a billion NOK in Oslo alone and almost a trillion euros worldwide, yearly! Unless offices adapt and are provided with tools so user needs are better matched, the waste in productivity and real estate will increase drastically leading to both economical as well as environmental losses. This project will provide solutions to these problems by: 1) Optimize real estate by a) increasing desk utilization, b) eliminating the fake usage problem and c) matching room sizes with actual needs 2) Augmenting user satisfaction by a) quickly guiding users, b) delivering resources closer to the time of consumption and c) finding colleagues in real time 3) Ensuring policy and safety including a solution for social distancing.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena